Pressmeddelande -

Så kan den svenska isbrytarflottan förnyas

De fem statsisbrytarna bör vara ersatta senast år 2030 och projektering av den första nya isbrytaren bör påbörjas inom kort. Det föreslår Sjöfartsverket i en förstudie om hur de nuvarande isbrytarna kan ersättas.

Den svenska isbrytarflottan består av Ale, Atle, Ymer och Frej byggda under 1970-talet samt Oden, byggd 1988. Isbrytarna är väl underhållna och har uppgraderats vid flera tillfällen, men börjar bli ålderstigna.

- För det fall ingenting görs åt den svenska isbrytarflottan kommer förmågan att assistera vintersjöfarten att minska successivt. Detta kommer att innebära stora negativa konsekvenser för landet, inte minst samhällsekonomiska, säger Dan Broström, projektledare för Sjöfartsverkets projekt Isbrytare 2020.

Projektet har genomfört en förstudie för val av omsättningsalternativ för de nuvarande isbrytarna. Förstudien har resulterat i att inriktningen bör vara att samtliga isbrytare ska vara omsatta senast år 2030.

- Omsättningen bör påbörjas genom anskaffning av ett nytt fartyg som utifrån nu kända förutsättningar bedöms den första IB 2020 kunna vara operativ tidigast vintern 2021/22. Av ekonomiska motiv bör beställningen av den första isbrytaren även innehålla en option på minst ytterligare en isbrytare. Efter leverans bör fartyget utvärderas innan man fattar beslut om hur de återstående isbrytarna ska ersättas, säger Dan Broström.

Isbrytaren som föreslås byggas bör kunna bryta en ränna som är minst 32 meter bred, jämfört med den nuvarande kapaciteten på 24 meter för Atle-klassens tre fartyg. Oden, som är den största svenska statsisbrytaren, kan bryta en 31 m bred ränna. Det behövs fler isbrytare som kan bryta breda rännor för att skapa en redundans längs Sveriges långa kust. Den främsta orsaken till den utökade kapaciteten är att större fartyg förväntas trafikera bland annat Luleå i framtiden. Projektet rekommenderar också att utreda vidare om eventuellt nybyggda isbrytare också kan utnyttjas av Försvarsmakten och Kustbevakningen.

Anskaffningskostnaden per nybyggd isbrytare bedöms hamna i intervallet 1100 – 1300 miljoner kronor.

- Förnyelsen av Sveriges isbrytarflotta är en stor infrastruktursatsning där olika finansieringsmöjligheter måste utredas noggrant, inklusive en eventuell delfinansiering från EU. Det är också viktigt att utreda möjligheten till alternativ användning, till exempel som forskningsfartyg, och därmed möjlig medfinansiering. Arbetet med att se hur omsättningen av isbrytare kan finansieras pågår, säger Dan Broström.

Fakta om statsisbrytarna

Atle (1974), Frej (1975) och Ymer (1977) ingår i Atleklassens isbrytare som är byggda för att assistera handelssjöfarten i alla förekommande isar i Östersjön och i Bottniska viken. Övriga statsisbrytare är Ale (specialbyggd för Vänern 1973) och Oden (specialbyggd för forskningsexpeditioner i polarmiljöer 1988).

Fakta om isbrytning i Sverige

Industrin i Sverige är beroende av att sjöfarten fungerar året runt för att kunna producera och exportera varor. Med tanke på landets geografiska läge och transportlängden utgör isbrytarna en viktig funktion för att Sveriges infrastruktur ska stå sig stark.

Sjöfartsverket ser till att alla svenska hamnar kan ha öppet året runt. Sjöfartsverket bryter is till havs och assisterar fartyg som har problem att komma fram.

Isbrytarna ger handelsfartygen assistans genom att övervaka, dirigera, leda och bogsera.

Isbrytarledningen är stationerad i Norrköping och är i tjänst dygnet runt under issäsongen.

Ytterligare upplysningar

Sjöfartsverkets pressnummer: 010-478 48 40

Ämnen

  • Transport

Kategorier

  • isbrytning
  • sjöfart
  • infrastruktur
  • sjöfartsverket

Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till cirka 1200. 

Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ansvarig myndighet för sjö- och flygräddningen i Sverige. I Göteborg finns sjö- och flygräddningscentralen för hela landet, samlokaliserad med Kustbevakningen och Försvarsmakten.

Kontakter

Sjö- och flygräddningscentralen

Presskontakt 0771-40 90 09

Sjöfartsverkets växel

Presskontakt 0771-63 00 00

Sjöfartverkets presstjänst

Presskontakt 0771-40 90 09

Carl-Johan Linde

Presskontakt Presschef 076-696 32 40

Relaterat innehåll