Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Beslut fattade vid Skånska Energi ABs årsstämma den 23 maj 2019

Årsstämman 2019 i Skånska Energi AB (publ) hölls den 23 maj 2019 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2018.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att de till årsstämmans förfogande stående medel om 349 002 670 kr, balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter. Beslutades att bolaget ska ha ett revisionsbolag som revisor.

Vidare beslutades att inga arvoden ska utgå till styrelsen och att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes Micke Andersson, Michael Henriksson, Malin Friis, Camilla Nilsson, Annika Widmark och Mikael Olsson valdes till ny ledamot. Micke Andersson omvaldes till styrelsens ordförande.

Styrelsen är tillsatt av Kraftringen Energi AB (publ) som äger och kontrollerar 67,55 procent av aktierna och 68,77 av rösterna.

Till revisionsbolag för tiden fram till nästa årsstämma hållits valdes Ernst & Young Aktiebolag, som informerat stämman om att till revisorer har utsetts de auktoriserade revisorerna Peter Gunnarsson och Henrik Rosengren. Peter Gunnarsson kommer att vara huvudansvarig revisor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marianne Sernevi, VD
Tel: 046-507 43, 0708-69 05 69
E-post: marianne.sernevi@skanska-energi.se

Ämnen

Regioner


Kort om Skånska Energi AB
Skånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra områden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa områden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar vi tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.

Skånska Energi driver egen småskalig och kostnadseffektiv elproduktion i vatten- och vindkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar 100 procent förnybar el inom och utom det egna elnätet och är en ledande aktör inom klimateffektiva energilösningar.

Skånska Energi B-aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm.
Certified Adviser är Erik Penser Bank, kontaktuppgifter: mejl certifiedadviser@penser.se eller telefon 08-463 83 00.

För mer information om Skånska Energi, besök gärna www.skanska-energi.se.

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt Skånska Energis pressjour 010-122 70 80

Skånska Energi

Skånska Energi är en energikoncern med säte i Södra Sandby i hjärtat av Skåne. Företaget grundades för snart ett hundra år sedan när privata entreprenörer började slå ihop sina lokala elnät. Idag är koncernen en av Sveriges kunnigaste och mest ambitiösa producenter och leverantörer av förnybar el och förnybara energilösningar.

Skånska Energi har den uttalade målsättningen att all el som kunderna köper och samtliga energiprojekt som koncernen driver ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor – 100 % sol och vatten.

Vi bryr oss om våra kunder genom att göra kloka investeringar för att trygga energileveranserna. Vi bryr oss om vår miljö och våra barns framtid genom att ständigt söka nya, förnybara energilösningar som bygger ett hållbart samhälle - nu och i framtiden.

Skånska Energi AB
Råbyvägen 37
22478 Lund
Sverige