Skip to main content

Vart är vi på väg - kommundialog för fler hållbara resor

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2019 08:43 CEST

Kollektivtrafiknämndens ordförande Carina Zachau

På onsdagen hade Skånetrafiken bjudit in samtliga av de 33 skånska kommunerna till ett dialogmöte för att tillsammans diskutera utvecklingen av den Skånska kollektivtrafiken för att möta behovet av hållbart resande. De senaste två åren har Region Skåne satsat en halv miljard kronor och nu ökar resandet rekordartat. Kollektivtrafiknämndens ordförande Carina Zachau öppnade mötet med ”Vart är vi på väg”.

En stark resandeutveckling kring städerna ställer stora krav på en väl fungerande trafik med regionbussar och Pågatågen. Det ställer också krav på kundens hela resa i form av god framkomlighet, pendlarparkeringar och samarbete kring mobilitet i landsbygd där annan samhällsservice kan kombineras.

- Jag ser fram emot ett gott samarbete med kommunerna för att säkerställa trafik i hela Skåne och öka resandet i kollektivtrafiken. Det kan till exempel handla om att samordna offentliga transporter, så som skolskjuts, för att erbjuda en tillgänglig trafik av så hög kvalitet som möjligt, säger Carina Zachau

Tillsammans - nyckelord för trafikplanering

Medarbetare från Skånetrafikens serviceresor, buss, tåg, försäljning och biljettsystem fanns med på plats för att berätta om Skånetrafikens uppdrag och mål och om hur trafikplanering går till. Inte minst satsningar på förbättrad kundinformation i samband med trafikstörningar.

Grunden för planeringsarbetet är olika nivåer av samarbetsformer med respektive kommun, stad, eller där flera kommuner gått samman. Mötet avslutades med grupparbete, där kommunernas synpunkter, önskemål och idéer samlades upp för att utveckla samarbetet framåt.

- Det är fantastiskt roligt att så många kom och att det finns ett så stort engagemang för kollektivtrafikfrågorna i Skåne. Den skånska kollektivtrafiken har en viktig resa framför sig för att öka det hållbara resandet och möta upp mot våra kunder förväntningar, den kan vi inte göra utan våra kommuner, säger Ulf Welin, stabschef Skånetrafiken.

Kollektivtrafiknämnden har myndighetsansvaret

Från och med i år har myndighetsansvaret för trafikförsörjningsprogrammet flyttats från Regionala utvecklingsnämnden till Kollektivtrafiknämnden. Inför varje ny mandatperiod tas ett nytt beslut trafikförsörjningsprogrammet.


För mer information, kontakta Skånetrafikens presstjänst 0451-28 85 03


FAKTA

Skånetrafikens två huvudmål som är beslutade i regionfullmäktige

  • 40 procent av motorburen trafik till 2030
  • 8 av 10 kunder ska vara nöjda med Skånetrafiken 2025

420 000 resor görs varje dag med

  • 1100 bussar
  • 200 tåg
  • 350 serviceresefordon

Nyckeltal hållbara resor med kollektivtrafik:

En resa med bilutsläpp av CO2/personbilskilometer motsvarar

  • 5,5 resor med biogasbuss
  • 138 resor med elbuss
  • 255 resor med pendeltåg
  • En fullsatt buss är lika mycket som 328 meter bilkö
  • Ett pendeltåg tar bort 3 km bilkö


Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Varje dag reser över 300 000 människor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till en bättre miljö, ett levande landskap och ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Skånetrafiken är en förvaltning som ansvarar för kollektivtrafiken inom Region Skåne. Vi omsätter cirka 5,8 miljarder kronor och varje år görs fler än 167 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon

www.skanetrafiken.se