Pressmeddelande -

Niomånadersrapport, januari-september 2008

Januari-september 2008 jämfört med januari-september 2007

- Intäkterna uppgick till 104,6 (100,4) miljarder kronor. I byggverksamheten ökade intäkterna med 12 procent justerat för valutaeffekter.
- Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 4 013 (3 769) Mkr.
- Rörelseresultatet i byggverksamheten minskade med 12 procent och uppgick till 2 800 (3 172) Mkr. Rörelsemarginalen minskade till 2,8 (3,4) procent.
- Inom Bostadsutveckling uppgick rörelseresultatet till 353 (509) Mkr med en rörelsemarginal om 6,7 (9,1) procent.
- Under perioden avyttrades kommersiella fastigheter till ett värde om 2 604 (1 903) Mkr med försäljningsresultat uppgående till 972 (743) Mkr.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4 339 (3 941) Mkr.
- Periodens resultat uppgick till 3 167 (2 877) Mkr och resultatet per aktie uppgick till 7,53 (6,83) kronor.
- Operativt kassaflöde före skatt, finansieringsverksamhet och utdelning uppgick till -1 283 (828) Mkr.
- Orderingången minskade med 8 procent och uppgick till 98,9 (107,7) miljarder kronor. Justerat för valutaeffekter minskade orderingången med 6 procent.
- I det tredje kvartalet uppgick orderingången till 30,4 (29,6) miljarder kronor.
- Orderstocken om 148,1 (145,8) miljarder kronor motsvarar 12 (14) månaders produktion.
- Vid periodens utgång uppgick räntebärande nettofordran till 6,9 miljarder kronor. Därutöver har Skanska en outnyttjad långfristig kredit om 7,3 miljarder kronor.

Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Koncernen har idag 60.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2007 uppgick till 139 miljarder kronor.

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 40 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Skanska is one of the world’s leading construction and project development companies, focused on selected home markets in the Nordics, Europe and USA. Supported by global trends in urbanization and demographics, and by being at the forefront in sustainability, Skanska offers competitive solutions for both simple and the most complex assignments, helping to build a sustainable future for customers and communities. The Group currently has about 40,000 employees. Skanska's sales in 2017 totaled SEK 161 billion.

Kontakter

Mia Trahn

Presskontakt Presstalesperson, Skanska Sverige +46 10 448 44 40

Edvard Lind

Presskontakt Presschef, Skanska AB +46 10 448 88 08