Pressmeddelande -

Sexmånadersrapport, januari−juni 2011

Januari−juni 2011 jämfört med januari−juni 2010

- Intäkterna uppgick till 53,9 (56,3) miljarder kronor.
- I byggverksamheten uppgick intäkterna till 51,4 (51,8) miljarder kronor, en minskning med 1 procent och justerat för valutaeffekter en ökning med 8 procent.
- Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 6 102 (2 374) Mkr, där försäljningen av Autopista Central i Chile ingår med  4,5 miljarder kronor. Valutaeffekter minskade resultatet med 145 Mkr.
- Rörelseresultatet i byggverksamheten uppgick till 1 420 (1 693) Mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 2,8 (3,3) procent. 
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till 6 112 (2 398) Mkr.
- Periodens resultat uppgick till 5 773 (1 727) Mkr.
- Resultatet per aktie uppgick till 14,02 (4,17) kronor enligt redovisning per segment och till 13,47 (3,77) enligt IFRS. 
- Operativt kassaflöde före skatt, finansieringsverksamhet och utdelning uppgick till 2 027 (1 419) Mkr. 
- Orderingången uppgick till 48,4 (72,5) miljarder kronor. Justerat för valutaeffekter minskade orderingången med 27 procent. I jämförelseperioden ingår orderingången för Nya Karolinska Solna med 14,5 miljarder kronor.
- Orderstocken som uppgick till 139,4 (160,4) miljarder kronor minskade med 13 procent i svenska kronor och med 4 procent i lokala valutor. Orderstocken motsvarar 15 (16) månaders produktion.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wallin, Ekonomi- och Finansdirektör, Skanska AB, tel 010-448 1120
Pontus Winqvist, direktör Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 8851
Katarina Grönwall, Kommunikationsdirektör, Skanska AB, tel 010-448 8877
Edvard Lind, Presschef, Skanska AB, tel 010-448 8808

Denna rapport kommer även att presenteras på en telefonkonferens den 21 juli klockan 14:00.

Telefonkonferensen direktsänds på Skanskas webbplats www.skanska.com/investors, där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08-505 598 53, +44 203 043 2436, eller +1 866 458 4087. Denna samt tidigare releaser finns även www.skanska.com/investors

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Taggar

  • skanska
  • sexmånadersrapport

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 40 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Skanska is one of the world’s leading construction and project development companies, focused on selected home markets in the Nordics, Europe and USA. Supported by global trends in urbanization and demographics, and by being at the forefront in sustainability, Skanska offers competitive solutions for both simple and the most complex assignments, helping to build a sustainable future for customers and communities. The Group currently has about 40,000 employees. Skanska's sales in 2017 totaled SEK 161 billion.

Presskontakt

Mia Trahn

Presskontakt Presstalesperson, Skanska Sverige +46 10 448 44 40

Edvard Lind

Presskontakt Presschef, Skanska AB +46 10 448 88 08

Relaterat material