Pressmeddelande -

Tremånadersrapport, januari−mars 2008

Januari−mars 2008 jämfört med januari−mars 2007 - Intäkterna uppgick till 31,5 (28,5) miljarder kronor. I byggverksamheten ökade intäkterna med 18 procent justerat för valutaeffekter. - Som tidigare rapporterats i separat press release uppgick rörelseresultatet för koncernen till 1 080 (779) Mkr. I rörelseresultatet ingår vinsten från försäljningen av Skanskas 50-procentiga andel i det brasilianska kraftverket Ponte de Pedra med 643 Mkr. - Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1 220 (851) Mkr. - Periodens resultat uppgick till 878 (605) Mkr och resultatet per aktie uppgick till 2,09 (1,43) kronor. - Operativt kassaflöde före skatt, finansieringsverksamhet och utdelning uppgick till -1 409 (48) Mkr. - Orderingången minskade med 11 procent och uppgick till 34,3 (38,5) miljarder kronor. Justerat för valutaeffekter minskade orderingången med 8 procent. - Orderstocken om 143,2 (147,9) miljarder kronor motsvarar 13 (15) månaders produktion. Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Skanska är ett av världens ledande byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Koncernen har idag 60.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2007 uppgick till 139 miljarder kronor.

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Kontakter

Mia Trahn

Presskontakt Presstalesperson, Skanska Sverige +46 10 448 44 40

Edvard Lind

Presskontakt Presschef, Skanska AB +46 10 448 88 08