Pressmeddelande -

Tremånadersrapport, januari−mars 2010

Januari−mars 2010 jämfört med januari−mars 2009

Nya redovisningsprinciper, segments- och IFRS redovisning, se sid 4

- Intäkterna uppgick till 25,8 (30,1) miljarder kronor.
- I byggverksamheten minskade intäkterna med 24 procent i kronor och med 17 procent justerat för valutaeffekter.
- Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 920 (526) Mkr, en förbättring med 75 procent.
- Rörelseresultatet i byggverksamheten minskade med 23 procent och uppgick till 558 (726) Mkr. Rörelsemarginalen var oförändrad och uppgick till 2,4 (2,4) procent.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till 936 (449) Mkr, en förbättring med 108 procent.
- Periodens resultat uppgick till 674 (298) Mkr.
- Resultatet per aktie uppgick till 1,63 (0,71) kronor enligt redovisning per segment och till 1,52 (0,85) enligt IFRS.
- Operativt kassaflöde före skatt, finansieringsverksamhet och utdelning uppgick till 974 (-1 564) Mkr.
- Orderingången ökade med 6 procent och uppgick till 25,6 (24,1) miljarder kronor. Justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 15 procent.
- Orderstocken om 137,7 (141,7) miljarder kronor motsvarar 13 (12) månaders produktion.

För ytterligare information kontakta:
Hans Biörck, Ekonomi- och Finansdirektör, Skanska AB, tel 010-448 8832
Pontus Winqvist, direktör Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 8851
Karin Lepasoon, Kommunikationsdirektör, Skanska AB, tel 010-448 8874
Peter Gimbe, Presschef, Skanska AB, tel 010-448 8838, 070-543 88 38
Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 53.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2009 uppgick till 137 miljarder kronor.

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Kontakter

Mia Trahn

Presskontakt Presstalesperson, Skanska Sverige +46 10 448 44 40

Edvard Lind

Presskontakt Presschef, Skanska AB +46 10 448 88 08