Pressmeddelande -

Starkt lokalt stöd för slutförvaring

En nyligen genomförd opinionsundersökning visar på ett fortsatt starkt stöd för SKB:s arbete i Östhammar och Oskarshamn, där platsundersökningar pågår för ett slutförvar för använt kärnbränsle. 73 procent av invånarna i Östhammar säger att de är för eller helt för ett slutförvar i sin egen hemkommun. I Oskarshamn är motsvarande siffra 79 procent. I bägge kommunerna ökar för tredje året i följd den andel som tror att en etablering kommer att påverka kommunen positivt eller mycket positivt. Andelen positiva i Oskarshamn ökar från 73 till 77 procent jämfört med förra året. I Östhammar anser 70 procent av de tillfrågade att kommunen skulle påverkas positivt. − Detta är ett stöd som känns mycket bra, säger Claes Thegerström, vd för SKB. Det är också ett förtroende som vi ska förvalta väl. Platsundersökningarna fortsätter i Forsmark/Östhammar och Oskarshamn och vi satsar på en fortsatt dialog med närboende och övriga som kan beröras av slutförvaret. Samtidigt kommer vi att bredda vår kommunikation regionalt och nationellt, eftersom det här är en viktig fråga för hela landet. Undersökningen genomfördes av Temo, på uppdrag av SKB, i maj månad. Den omfattade knappt 900 intervjuer i åldrarna 16 år och uppåt i vardera kommunen. I årets undersökning har även invånare i grannkommuner till Oskarshamn och Östhammar tillfrågats. Majoriteten där är för en etablering i Oskarshamn eller Östhammar om man finner en lämplig plats. Senare i år kommer SKB att lämna in en ansökan om att få bygga den anläggning där det använda bränslet ska kapslas in i kopparkapslar. Inkapslingsanläggningen byggs vid Clab (det centrala mellanlagret för använt kärnbränsle) i Oskarshamn. En ansökan om att bygga själva slutförvaret ska enligt planerna lämnas in ett par år senare. Vilken plats som kommer att prioriteras för slutförvaret styrs bland annat av miljöbalkens lokaliseringsregler där säkerhetsanalys och miljökonsekvensbeskrivning är viktiga underlag. En förutsättning är också att den aktuella kommunen är positiv till en etablering. Mer information: Sten Kjellman, informationschef, 08-459 84 89, 070-567 67 01, Anni Bölenius, presschef, 08-459 85 87, 070-567 67 04 Svensk Kärnbränslehantering AB Box 58 64, 102 40 Stockholm Telefon 08-459 84 00, Fax 08-661 57 19 www.skb.se

Ämnen

  • Miljö, energi

Kontakter

Simon Hoff

Presskontakt Presschef 0736-33 85 01

Erica A Wallin

Presskontakt Presskontakt Östhammar/Forsmark 070-338 04 38

Jenny Rees

Presskontakt Presskontakt Oskarshamn 0706-938520