Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

En budget för grön omställning och starkare välfärd

Skellefteå kommun håller en fortsatt hög investeringstakt och ökar kommunens investeringsbudget till nästan 3 miljarder fram till 2026. Skälen till de höga investeringstalen är den starka tillväxten och befolkningsökningen som gör att kommunen behöver öka takten i byggandet av förskolor, skolor och infrastruktur. Under budget- och planperioden 2022-2026 fördelas även fortsättningsvis det största driftutrymmet till skola, vård och omsorg. Investeringarna och satsningarna ska genomsyras av klimatmässig och social hållbarhet med ett tydligt barnrättsperspektiv.

Skellefteå kommun har idag en rekordhög sysselsättning med närmare 40 procent lägre arbetslöshet än övriga Sverige. Den ekonomiska återhämtningen efter pandemin har gått snabbare än väntat, samtidigt som tillväxten fortsätter att öka, något som i våras ledde till att Skellefteå kommun uppgraderade sitt befolkningsmål från 80 000 till 90 000 invånare år 2030. Befolkningsökningen och tillväxten kräver fortsatt stora investeringar och därför ökar kommunen sin investeringsbudget med 700 miljoner kronor, från 2,2 till 2,9 miljarder, fram till 2026.

- Det går väldigt bra för Skellefteå. Vår starka tillväxt och befolkningsökning kräver att vi fortsätter att investera i bostäder, skolor, förskolor och infrastruktur. Samtidigt är det väldigt viktigt att skapa långsiktig balans i finanserna och därför sker över 80 procent av investeringarna att finansieras med egna medel. Det klarar vi genom att bland annat höja kommunens överskottsmål från 1,5 procent till 2,0 procent redan under 2022, säger Lorents Burman (S) kommunalråd i Skellefteå.

Under budget- och planperioden 2022-2026 kommer man att fortsätta investera stort i skolan. Ytterligare 375 miljoner kronor kommer att avsättas i investeringsplanen för att möta det ökande antalet elever och för att bygga ut och förbättra skolor på söder och i Skelleftehamn. Ett arbete för att bygga ut gymnasieskolan kommer också att påbörjas. Under perioden 2016-2025 räknar Skellefteå kommun med att ha investerat mellan 1,5 till 2,0 miljarder kronor i skollokaler, vilket är en mycket hög siffra i ett nationellt perspektiv. Budgeten rymmer också ökade driftutrymmen för skolnämnderna med 43 miljoner kronor, där bl.a. den kommunala vuxenutbildningen får ett viktigt tillskott.

- Den ökande befolkningen kräver satsningar på skolan eftersom vi får fler elever. Vuxenutbildningen kommer också att vara otroligt viktig i omställningen av arbetsmarknaden. Men vi har också den demografiska utmaningen där antalet äldre ökar. Därför kommer vi under våren 2022 att starta bygget av ett nytt vård- och omsorgsboende. Socialnämnden kommer också att få ett årligt ökat driftutrymme på nästan tre procent för fortsatta satsningar inom vård, omsorg och stöd. Att satsa på en fortsatt god välfärd kommer att vara helt avgörande i det unika läge som vår kommun befinner sig i, säger Evelina Fahlesson (S), kommunalråd i Skellefteå.

Skellefteå kommuns vision ”En hållbar plats för en bättre vardag” handlar inte bara om vård, skola och omsorg. En meningsfull och aktiv fritid är en lika viktig faktor. Därför tillförs ytterligare 120 miljoner kronor till investeringar av en sporthall på Anderstorp, förbättringar av ridhuset på Hedensbyn, uppdatering av lift- och pistmaskin på Vitberget samt förbättringar av Vitbergsbadet. Fritidsnämnden och kulturnämnden erhåller tillsammans ett årligt ökat driftutrymme på nästan 6 miljoner kronor.

Under budget- och planperioden kommer bostadsbyggandet att fortsätta med oförminskad styrka. Målet är 5 000 nya bostäder fram till år 2025. Bedömningen utifrån nuläget är att bostadsbyggandet i kommunen behöver fortsätta att ligga på en nivå kring 1 000-1 200 bostäder per år fram till 2030. Detta innebär att det under det sista året i planperioden 2026 beräknas ha skapats omkring 6 000 nya bostäder i Skellefteå.

- Hand i hand med bostadsbyggandet går satsningarna på infrastruktur. Under planperioden säkerställer vi därför ett investeringsutrymme på över 1,7 miljarder kronor, vilket är en ökning med omkring 150 miljoner kronor jämfört med tidigare plan. Här ingår satsningar på Port of Skellefteå, satsningar inom vatten, avlopp, renhållning och avfall. Dessutom avsätts 10 miljoner kronor för att uppdatera busshållplatser och upprätta nya. Vi satsar dessutom över 50 miljoner kronor under perioden på att bygga ut gång- och cykelbanor, säger Evelina Fahlesson.

En hållbar utveckling handlar lika mycket om att ta ansvar för miljön och den sociala hållbarheten. De tidigare nämnda satsningarna på kollektivtrafik och gång- och cykelbanor är exempel på detta. Utvecklingen av industriområdet Site East, ett fossilfritt anläggningsprojekt och Port och Skellefteå som även den ska vara fossilfri är andra viktiga exempel. Även Skellefteå Airport fortsätter arbetet med att bli en hållbar flygplats med Sverige starkaste infrastruktur för elladdning. Under 2022 färdigställs arbetet med att göra uppvärmningen av Skellefteå kommuns skollokaler fossilfria.

- Det är också viktigt att nämna det barnrättsperspektiv som ska genomsyra våra arbetssätt. Om våra barn är i balans och får bästa möjliga förutsättningar för välmående och utveckling så skapas också goda förutsättningar för en framtida ekonomi i balans. Skellefteå är en barnrättskommun som med utgångspunkt i barnkonventionen säkrar att alla som arbetar i kommunen känner till barnets rättigheter och alltid har dessa med sig i sitt arbete, säger Agneta Hansson (V), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande och gruppledare.Fakta budget- och planperioden 2022-2026

Utbildning:

 • Ytterligare 220 mnkr i kommande investeringsplan (totalt 375 mnkr) för att möta det ökande antalet elever söder om älven, förbättringar av skolan i Skelleftehamn samt påbörja utbyggnaden av gymnasieskolan.
 • Bygget av två ytterligare 6-avdelningsförskolor, en på Brännan och en i Bergsbyn, fortsätter.
 • Byggstart för en ny 6-avdelningsförskola på Norrböle samt ny förskola i Boliden.
 • Pågående renovering och ombyggnation av Furuskolan i Jörn
 • Inbyggd lokalbank inom skolan med både Kanal och Moröskola samt ett antal mindre förskolor som kan startas upp med kort varsel
 • Förstärkt driftutrymme för att möta kostnadsökningar inom skolnämnderna med 43 mnkr, med bl.a. ett viktigt tillskott för den kommunala vuxenutbildningen

Vård- och omsorg

 • Första spadtaget för ett nytt vård- och omsorgsboende tas under våren 2022.
 • Nämnden för support och lokaler får i budget ett uppdrag att tillsammans med socialnämnden och Skebo omedelbart starta planeringen av (etapp 1) ett nytt vård- och omsorgsboende söder om Lantmannagatan (Sunnanå). Uppdraget är att återkomma under hösten med mer specifika uppgifter om boendet innan den formella beställningen till Skebo görs.
 • Socialnämnden erhåller ett årligt ökat driftutrymme på nästan 3 procent för vård, omsorg och stöd.

Kultur och fritid

Över 120 miljoner kronor avsätts i kommande investeringsplan för investeringar inom kultur- och fritidsområdet:

 • Nyproduktion av fullstor fotbollshall på Anderstorps idrottsplats
 • Förbättringar av ridhuset (markförbättringar)
 • Uppdatering/uppfräschning av lift och pistmaskin på Vitberget
 • Förbättringar av Vitbergbadet
 • Fritidsnämnden och kulturnämnden erhåller tillsammans ett årligt ökat driftutrymme på nästan 6 mnkr.
 • Investeringsmedel (10 mnkr) för ett nytt naturreservat i kommunen

Bostäder och exploatering

 • Utbudet av bostäder i Skellefteå kommun har på några år gått från balans till ett påtagligt underskott. För närvarande efterfrågar den lokala bostadsmarknaden minst 2-300 bostäder.
 • Utbudet ökar genom att kommunen planerar och exploaterar för fler möjligheter samtidigt som ett 20-tal byggherrar driver nyproduktion tillsammans med ett 50-tal enskilda som uppför småhus.
 • Det intensiva bostadsbyggande som pågår kommer under 2022 innebära att inflyttning kan ske i 1 100-1 200 nya permanenta bostäder. Bedömningen utifrån nuläget är att bostadsbyggandet i kommunen behöver fortsätta att ligga på en nivå kring 1 000-1 200 bostäder per år fram till 2030.
 • Under det sista året i planperioden 2026 beräknas ha skapats omkring 6 000 nya bostäder i Skellefteå
 • I budgeten förstärks investeringsplanerna genom att utöka ramarna för både exploatering och markköp till 410 miljoner kronor (plus 160 miljoner kronor).
 • Kommunledningskontoret ges ökade driftresurser för tillväxtfrämjande insatser med 3 miljoner kronor.
 • Ett investeringsutrymme på över 1,7 miljarder kronor för infrastruktursatsningar under planperioden, vilket är en ökning med omkring 150 mnkr jämfört med tidigare plan.

Infrastruktur och näringsliv

 • Satsningar vid kommunens hamn med omkring 500 mnkr samt en lika stor del för satsningar inom vatten, avlopp och renhållning/avfall.
 • Start för arbetet med att öka leveranssäkerheten i VA-nätet mellan Ursviken och Skelleftehamn.
 • Särskilda investeringsmedel (10 miljoner kronor) för att uppdatera tidigare busshållplatser och upprätta nya. Särskilda beslut för större förändringar kan också tas inom den samlade infrastrukturramen.
 • 50 miljoner kronor för att bygga ut gång- och cykelbanor under perioden.
 • Närmare 100 mnkr för utbyte och nyproduktion av trafikbelysning inom hela Skellefteå kommun

För mer information:

Lorents Burman (S), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 070-243 07 00

Evelina Fahlesson (S), kommunalråd
Telefon:070-523 09 94

Agneta Hansson (V), kommunstyrelsens 2:a vice ordförande, gruppledare för Vänsterpartiet
Telefon: 070-605 77 18

Samuel Lundqvist, ekonomichef
Telefon: 070-371 19 58

Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör
Telefon: 070-608 89 69

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden