Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Fallförebyggande på äldreboenden

Nu ska fallolyckorna minska på Skellefteå kommuns äldreboenden. För att minska detta har ett projekt bedrivits för att arbeta systematiskt fallförebyggande på varje äldreboende i kommunen. 

Äldre människor är överrepresenterade i olycks- och skadestatistiken i Sverige. Räddningsverket säger att ungefär 70 % av olyckorna sker i det egna hemmet, i särskilda boende, på sjukhem eller sjukhus. Den främsta orsaken till dessa olyckor är fall. Statistik från Räddningsverket visar att två tredjedelar av personer på särskilt boende faller under ett år, hälften av dem mer än en gång. Fallolyckor hos äldre som bor på Skellefteå kommuns särskilda boenden är vanligt förekommande.

Under projektet har 874 personer bedömts avseende fallrisk (603 kvinnor och 271 män). 263 personer av dessa bedöms inte ha fallrisk eftersom de inte utför några självständiga förflyttningar. Hos 611 personer (418 kvinnor och 193 män) gjordes en genomgång av fallriskfaktorer med hjälp av checklista. För de som identifierades ha fallrisk planerades fallförebyggande åtgärder. 

Projektet har kommit fram till att man för att minska fallolyckor på äldreboenden ska arbeta med fallförebyggande åtgärder. Dessa är:

  • Alla vårdtagare på äldreboenden riskbedöms minst en gång per år. En checklista för riskfaktorer för fall har tagits fram.
  • Det finns etablerade mötesforum på varje äldreboende där teamet tillsammans ser över fallpreventiva åtgärder.
  • Antalet registrerade avvikelser för fallolycka har varierat under projekttiden. Antalet avvikelser för fall har ökat under 2009 vilket bland annat kan bero på att fler med hög fallrisk beviljas särskilt boende, ökad medvetenhet om att vara restriktiv med begränsningsåtgärder och att benägenheten att uppmärksamma och skriva avvikelser för fallolyckor har ökat. En fördjupad analys av fallolyckorna krävs för att förstå orsakerna. 
  • En rutin för utprovning av fallskyddsbyxor har tagits fram.
  • Balansgrupper har etablerats på flera äldreboenden. Träningen sker en gång per vecka och anpassas utifrån deltagarnas förmåga. Ofta varvas fysisk aktivitet med stunder av återhämtning och med samtal och lekar. Balansgymnastik hålls på cirka 10 särskilda boenden med ett deltagarantal på ungefär 100 personer per vecka.

För mer information
Gunilla Åström (S), socialnämndens ordförande, 070-3974465
Agneta Hansson (V), vice socialnämndsordförande, 070-6057718
Anette Lindgren (M), ledamot socialnämnden, 070-6591085
Lotta Svärd, socialchef, socialkontoret, 076-133 56 50

Gabriella Hahr, informatör socialkontoret, 070-3220715

 

 

Ämnen

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden