Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kommunövergripande projektet ”Ett Skellefteå fritt från våld” sätter ljuset på det förebyggande arbetet

Genom projektet Ett Skellefteå fritt från våld vill Skellefteå kommun förebygga att våld uppstår i såväl relationer som i samhället i stort. För att detta ska vara möjligt måste man i ett tidigt skede förebygga de beteenden och de verbala uttryck som på sikt kan leda till utövande av psykiskt och fysiskt våld. För att uppmärksamma projektet och sätta ljuset på det förebyggande arbetet anordnas kampanjen Våldsfria veckan under vecka 47.

- Projektet går ut på att utveckla det våldsförebyggande arbetet i Skellefteå. Det sker redan i dag ett viktigt arbete på området men med fler riktade insatser, ökad samordning och långsiktighet kan vi bättre förebygga att människor far illa. Förhoppningen är att projektet ska leda till att insatserna når ut längre och bredare, säger Maria Bergström, processledare för projektet.

Under kampanjveckan kommer ett flertal aktiviteter på området att genomföras. Bland annat kommer en medieklass på Anderstorpsgymnasiet att ta fram ett kampanjmaterial för Våldsfria veckan som kommer att visas på Sara kulturhus under veckan 47. Skellefteå kommun kommer också att uppmärksamma veckan genom filmer och kunskapsmaterial på Facebook och skelleftea.se.

- Ju mer jämställt ett samhälle är desto mindre våld förekommer, visar forskning. Men då måste vi nå barn och unga tidigt. När det gäller våldsförebyggande insatser och barns möjligheter till trygga och jämlika uppväxtvillkor visar forskning också att det är oerhört viktigt att föräldrar i behov av stöd har nära tillgång olika former av föräldraskapsstöd, därför är det en viktig faktor i vårt arbete. Därför kommer kampanjveckan att i mångt och mycket rikta sig mot vuxna som är viktiga förebilder i arbetet, säger Elenor Nygren, processledare för projektet.

Kampanjen Våldsfria veckan syftar till att höja kunskapen och medvetandenivån när det gäller de olika, ibland subtila, uttryck som ett våldsamt beteende kan ta sig. Under veckan kommer man också att berätta om det som idag görs för att förebygga våld, framför allt bland barn och unga.

Ett mål med det övergripande projektet Ett Skellefteå fritt från våld är att i framtiden kunna utbilda och handleda verksamheter, i kommunen, föreningslivet och näringslivet, när det gäller att utveckla ett våldsförebyggande arbete och på detta sätt skapa ett tryggare Skellefteå.

- Vi vill att kunskapen kring hur viktigt det förebyggande arbetet är ska bli brett förankrad i samhället så att olika aktörer kan hantera frågan i sina verksamheter, oavsett om det handlar om medarbetare som utsätter kollegor för ”lindrigt” verbalt våld eller unga som utsätter jämnåriga för olika typer av sexuellt våld, säger Maria Bergström.

Just nu befinner sig projektet i ett kartläggningsläge med syfte att skapa en grund för det fortsätta arbetet där det är viktigt att rikta insatserna rätt. Maria Bergström och hennes projektkollegor Elenor Nygren och Monica Sjödin tittar på vad som redan görs i kommunen samtidigt som man studerar den statistiska förekomsten av olika typer av våld. Man tittar också på den forskning som finns på området och kartlägger såväl riskfaktorer som skyddsfaktorer kopplat till våldsutövning och utsatthet.

Att våldsförebyggande arbete skapar besparingar både när det gäller pengar och mänskligt lidande är ett faktum.

- Men då måste vi arbeta aktivt med frågan på många nivåer i samhället. Med kampanjen Våldsfria veckan vill vi rikta ljuset mot våldets alla uttryck och skapa en medvetenhet om att det krävs insatser både från samhället men också från oss som individer när det gäller civilkuraget att agera när vi ser uttryck för våld i vår närhet, säger Monica Sjödin, processledare för projektet.


  Fakta:
  Ett Skellefteå fritt från våld är kommunövergripande projekt som omfattar Skellefteå kommuns förvaltningar samhällsbyggnad, kultur och fritid, utbildning och arbetsmarknad samt socialkontoret.

  Projektet finansieras av det av regeringen finansierade Uppdrag för psykisk hälsa och löper över två år.


  Webb:
  Ett Skellefteå fritt från våld - Skellefteå kommun (skelleftea.se)

  För mer information:
  Maria Bergström, processledare
  073 073 84 22

  Elenor Nygren, processledare
  073 059 57 21

  Monica Sjödin, processledare
  076 136 05 43

  Ämnen

  Regioner

  Kontakter

  Agnetha Boström

  Agnetha Boström

  Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32

  Skellefteå kommun

  Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

  Skellefteå kommun
  Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
  931 85 Skellefteå
  Sweden