Gå direkt till innehåll
Skellefteå kommuns budget och plan 2019-2023

Pressmeddelande -

Skellefteå kommuns budget och plan 2019-2023

Skellefteå kommun investerar mer än någonsin, i dagsläget troligen mest per invånare i hela Sverige. Nu ska kommunfullmäktige besluta om kommunala investeringar för över 3,3 miljarder kronor under perioden 2019 - 2023.

Kommunens driftbudget uppgår till ca 6,5 miljarder kronor där skola, vård och omsorg står för 81,3 procent. Under 2019 prioriteras dessa verksamheter och får av den totala ramökningen på 183 miljoner kr hela 153 miljoner kr. För- och grundskolenämnden får 83 miljoner kronor, socialnämnden 63 miljoner kronor och gymnasienämnden 7 miljoner kronor.

Skellefteå kommun står inför samma utmaningar som resten av Sverige. Detta gäller exempelvis demografiutveckling, kompetensförsörjning och en normaliserad konjunktur. I den plan och budget som nu presenteras för 2019-2023 är det dock tydligt att Skellefteå har jämförelsevis goda förutsättningar att behålla nödvändig hög investeringstakt utan att äventyra kommunens höga soliditet, som fortfarande ligger på 60 procent.

– Skellefteå kommun har bättre förutsättningar än många andra, bland annat eftersom vi har en högre utdebitering och en avkastning från vår energiverksamhet som ger intäkter att driva verksamhet för. För dessa extra pengar har vi även utvecklat verksamheten genom åren och det ska vi fortsätta med, säger Lorents Burman (S), kommunalråd i Skellefteå kommun, och tillägger:

Befolkningsutvecklingen i Skellefteå är positiv 2017, med den största ökningen sen 1990. Den demografiska utvecklingen ser likadan ut i Skellefteå kommun som övriga Sverige, alltså fler yngre och fler äldre men färre i arbetsför ålder.

– Vi har fortsatt sjunkande arbetslöshet och en ökande sysselsättning och det är positivt. Men här har också Skellefteå kommun likt resten av Sverige tuffa utmaningar att klara personalförsörjningen inom främst skola, vård och omsorg, säger Lorents Burman.

Investeringar
Nu ska kommunfullmäktige besluta om kommunala investeringar för över 3,3 miljarder kronor under perioden 2019 - 2023.

– Under perioden 2013 – 2023 kommer kommunen till exempel att ha satsat 1,5 miljarder kr på för- och grundskolor i hela Skellefteå kommun, säger Maria Marklund (S), kommunalråd i Skellefteå kommun, och fortsätter:

– Ytterligare investeringar behövs generellt inom hela kommunen när det gäller gator, vägar, vatten, avlopp med mera. Där lägger vi totalt drygt en miljard kr, och investeringarna inrymmer en ny bro. Kommunens utvecklingsstrategi ställer också krav på viktiga framtidsinvesteringar, bland annat för att klara omställningen till en mer digitaliserad välfärd.

Kostnadsfri buss för gymnasieelever
Skellefteå kommun vill nu också erbjuda gymnasieelever kostnadsfri kollektivtrafik.

– Tanken är att detta ska börja gälla från augusti 2019 och i huvudsak omfatta årskurs 1-3 i gymnasiet. Vi kommer att återkomma med ett färdigt förslag och mer detaljer kring detta i början av 2019, säger Maria Marklund.

Finansieringsbalans och fortsatt hög soliditet
Enligt Maria Marklund krävs en bra balans mellan egen finansiering och extern finansiering av kommunens investeringar:

– Den här periodens investeringar på 3,3 miljarder kr egenfinansieras till 58 %. Tack vare kommunens goda finansiella ställning kommer soliditeten år 2023 efter en ansträngande investeringsperiod att ligga på minst 60 procent, vilket är en bra siffra i jämförelse med andra kommuner.

De kommunägda bolagen har de senaste fem åren investerat ca 1 miljard kr per år.

Tydliga prioriteringar i driftsbudgeten
Kommunens driftsbudget uppgår till ca 6,5 miljarder kronor, där skola, vård och omsorg står för 81,3 procent. Den totala ramökningen under 2019 är 183 miljoner kronor. Under 2019 prioriteras för- och grundskolenämnden med 83 miljoner kronor, socialnämnden med 63 miljoner kronor och gymnasienämnden med 7 miljoner kronor. Det handlar framför allt om ökade lönekostnader, prisökningar och volymökningar till följd av demografiutvecklingen samt ökade lokalkostnader inom skolan för nya och ombyggda skollokaler.

Andra driftsprioriteringar är kollektivtrafiken, mer stimulansmedel till trygghetsboenden, digital utveckling samt ökade satsningar på kompetensförsörjning.

Effektivisering och omställning
– Vi ska ha en fortsatt god ekonomisk hushållning med stabil finansiering och en kostnadsutveckling som inte överstiger våra intäkter. För att klara detta ställer vi krav på effektivisering och omställning inom kommunens samtliga verksamheter. Vi behöver också utveckla och förändras utifrån invånarnas krav och behov. Men vi har ett bra utgångsläge eftersom flera verksamheter redan idag har högre ambitioner jämfört med andra kommuner, säger Lorents Burman.

Ett viktigt verktyg för kommunen i denna omställningsprocess är digitaliseringens möjligheter. Skellefteå kommun driver nu ett omfattande arbete för att ta fram digitala tjänster inom kommunen, både för intern effektivisering och för invånarservice. Kommunstyrelsens utvecklingspott för digitalisering utökas och blir från och med 2019 14 miljoner kr per år.

God ekonomisk hushållning
Kommunfullmäktige har tidigare fattat beslut om god ekonomisk hushållning. Den styr så att Skellefteå kommun har en hållbar finansieringsplan för framtiden, den ställer krav på årliga överskott och en försiktighet vid uppbyggnad av kommunens låneskuld.

Ämnen

Regioner

Kontakter

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden