Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Skellefteås näringslivsklimat ska bli bättre

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade idag att föreslå kommunstyrelsen att fastställa förslaget till handlingsplan för bra näringslivsklimat.
Planen ska både utveckla dialogen och kontakterna med det lokala näringslivet samt förenkla och förbättra servicen till näringslivet.

– Det är viktigt att kommunen och näringslivet arbetar tillsammans för medborgarna och Skelleftebygdens bästa, säger Bert Öhlund, ordförande i kommunstyrelsen. Nu vill vi verkligen från kommunens sida ta krafttag i den här frågan. Ett framgångsrikt näringsliv är avgörande för en god arbetsmarknad och en positiv utveckling av vår kommun.

– Handlingsplanen är ett jättebra initiativ och ett bra exempel på det nya samarbetsklimat som råder inom Skelleftepolitiken, säger Håkan Lindh, oppositionsråd i Skellefteå. Vi behöver på lång sikt lyfta Skellefteå som en attraktiv, växande kommun med fler företag, och fler människor i arbete för att få en välbehövlig befolkningstillväxt.

– Handlingsplanen innehåller flera frågor som vi tycker är angelägna för ett förbättrat företagsklimat, säger Andreas Löwenhöök, gruppordförande för moderaterna i Skellefteå.

Några exempel ur planen är utveckling av ett Skellefteåindex, nya konkreta former av samarbeten ska etableras mellan kommunen och näringslivets olika branscher, en utbildning av kommunens chefer, handläggare och politiker samt företagsbesök för berörda politiker. Tillgängligheten till tjänstemän för företagare ska förbättras och informationen till företagare ska bli bättre. Kommunala verksamheter som idag säljer varor eller tjänster ska kartläggas för att undersöka om och vilka delar av dessa som i framtiden kan utföras av privata företag.

Noggrann analys av olika mätningar och undersökningar

Det är omdiskuterat hur en kommuns näringslivsklimat bäst går att mäta och hur mycket en kommun själv kan påverka. Tillväxt Skellefteå har under 2010/2011 arbetat med att analysera de olika undersökningarna.
– Alla undersökningar är viktiga underlag vårt förbättringsarbete inom kommunen, sägerKristina Sundin Jonsson, kommunchef i Skellefteå kommun. Handlingsplanen handlar om de faktorer som vi kan påverka på säväl kort sikt som lång sikt. Exempel på dessa faktorer är attityder, tillgänglighet, information och dialog.

– Vi ska göra stora satsningar och olika aktiviteter under de kommande åren, fortsätter Kristina Sundin Jonsson, ett exempel är utbildningen Förenkla – helt enkelt som är för både ledare, politiker och tjänstemän. Vissa av aktiviteterna är redan genomförda som en särskild näringslivsingång på vår webbplats och ett eget talsvar för företagsfrågor. Men ska vi lyckas i de här frågorna så behöver kommunen och näringslivet jobba tillsammans, avslutar Kristina Sundin Jonsson.

Bra näringslivsklimat ska vara ett särskilt utvecklingsområde i kommunens styrkort under området näringsliv och företagande. Tillväxt Skellefteå ska leda, vidareutveckla och genomföra handlingsplanen tillsammans med näringslivet och övriga kommunala förvaltningar.

Fakta - handlingsplan för bättre näringslivsklimat
Handlingsplanen innehåller olika delområden; utveckling, attityder och samverkan, tillgänglighet och information och konkurrens.

Utveckling av ett Skellefteåindex ”hur mår Skellefteå” samt göra en trendanalys av Skellefteå näringsliv. Etablera varumärket Skellefteå, ta fram en plan för Campus Skellefteås långsiktiga utveckling för att säkerställa näringslivets kompetensbehov i framtiden och ge ytterligare förutsättningar för att nya företag ska kunna utvecklas och växa. En modell ska också tas fram för att kunna utvärdera effekterna av satsade projektmedel för Skellefteås utveckling.

Attityder och samarbeten ska nya former av konkreta samarbeten etableras och utbildning ska genomföras av kommunens chefer, handläggare och politiker i Sveriges kommuner och landstings Insiktsmodell; Förenkla helt enkelt. Dessutom ska ett antal företagsbesök och företagsträffar genomföras för berörda politiker.

Tillgänglighet och information: Tillgänglighet innebär ökad tillgänglighet på tjänstemän för företagare. Informationen från kommunen till företagare ska förbättras och utvecklas. Exempelvis vilka tjänster och vilken service företagare kan få från kommunen samt förenkla för företag att delta vid kommunala upphandlingar.  

Konkurrens. Kommunala verksamheter som idag säljer varor och/eller tjänster ska kartläggas för att undersöka om och vilka delar av dessa som i framtiden kan utföras av privata företag. Avsikten är att skapa synergivinster, nyföretagande och fler arbetstillfällen. En sådan utveckling ska ske utan att väsentlig samhällsnyttig verksamhet riskerar att sättas ur spel. Information om redan konkurrensutsatt verksamhet ska spridas.

Fakta - Förenkla helt enkelt
Sveriges kommuner och Landsting tillsammans med Tillväxtverket erbjuder alla kommuner i Sverige en utbildning, Förenkla - Helt enkelt, som syftar till att förbättra företagsklimatet. Utbildningen riktar sig till alla chefer, handläggare och politiker i kommunerna som möter företagen i sitt arbete. Utbildningen ska visa på metoder och verktyg som kan leda till nya arbetssätt och ett mer positivt förhållningssätt till företagandet. I Skellefteå startar utbildningen i slutet av oktober. 

www.skl.se

Mer information
Bert Öhlund
Ordförande i kommunstyrelsen
070-537 25 02

Kristina Sundin Jonsson
Kommunchef
Skellefteå kommun
0910-73 50 50 eller 070-608 89 69
kristina.sundinjonsson@skelleftea.se

Ämnen

Regioner

Kontakter

Agnetha Boström

Agnetha Boström

Presskontakt Pressansvarig 076-127 94 32

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden