Gå direkt till innehåll
Socialnämnden besvarar revisionsrapport

Pressmeddelande -

Socialnämnden besvarar revisionsrapport

Under 2017 gjordes en revisionsgranskning av Skellefteå kommuns äldreomsorg. Slutsatsen blev att äldreomsorgen inte bedrivs på ett ekonomiskt tillfredställande sätt. I sitt svar från sammanträdet 22 mars framhåller socialnämnden att den höga kostnaden framför allt är ett resultat av en hög volym, men redovisar också en lista på åtgärder.

Revisionsrapporten pekar bland annat på att äldreomsorgen i Skellefteå kostar 194 miljoner mer än vad den egna strukturen motiverar. Revisorerna för ett resonemang om detta kan vara en effekt av en politisk ambitionsnivå, men kan inte styrka att det finns ett uttalat syfte med att ha högre kostnader. Därför, menar revisorerna, har resurserna endast delvis tilldelats utifrån den politiska ambitionsnivån.

Högre volym, högre kostnader
I sina synpunkter på rapporten lyfter socialnämnden fram att den höga kostnaden främst är ett resultat av en hög volym. Jämfört med övriga riket har Skellefteå kommun många boendeplatser och många beslut om hemtjänst. Angående den politiska ambitionsnivån så menar äldreomsorgen att budgettillskotten, som under en följd av år baserats på boendeplanen, är ett resultat av politisk viljeinriktning.

Revisorerna bedömer också att äldreomsorgens resursförbrukning inte är rimlig i förhållande till verksamhetens prestation och kvalitet. Socialkontoret menar att denna koppling mellan volym och kvalitet inte ger en rättvisande bild. Jämfört med övriga riket får idag en större andel av Skellefteå kommuns invånare äldreomsorg. Den egna bedömningen är snarare att de som får ta del av äldreomsorgens insatser, förutsatt att resurserna per insats är ungefär lika, har ungefär samma upplevelse av kvaliteten på insatsen.

– Det finns flera viktiga faktorer som revisorerna inte har tagit hänsyn till i rapporten. Men det vi framför allt vill lyfta fram är den större volym som Skellefteå kommun erbjuder inom särskilda boenden och hemtjänst, sammanfattar Kenneth Fahlesson (S), socialnämndens ordförande.

Budget i balans
I rapporten ger revisorerna ett antal rekommendationer, som socialnämnden har tagit till sig. Rekommendationerna är att tydliggöra nämndens ambitionsnivå avseende äldreomsorgen, tydligt motivera den interna budgetfördelningen, säkerställa att åtgärdsplaner för budget i balans nyttovärderas innan de fastställs, säkerställa att upprättade åtgärdsplaner inom äldreomsorgen verkställs och att utveckla incitament för att stimulera budget i balans på samtliga ansvarsnivåer inom äldreomsorgen.

Exempel på åtgärder är att socialnämnden ger äldreomsorgen i uppdrag att regelbundet lägga fram riktlinjerna för särskilt boende och hemtjänst för beslut. Äldreomsorgen får också i uppdrag att utreda system som stimulerar till effektiv verksamhet och budget i balans.

Ämnen

Regioner

Kontakter

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32
Emilie Sjölund

Emilie Sjölund

Presskontakt Presskommunikatör 073-020 70 64

Relaterat innehåll

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden