Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Tuffa planeringsförutsättningar för åren 2021-2025

Precis som resten av Sveriges 290 kommuner står Skellefteå inför en rad utmaningar de närmaste åren. Något som märks tydligt i planeringsförutsättningarna för budgeten 2021-2025. Befolkningsutvecklingen, där färre ska försörja fler, bristen på kompetens och en avmattning i konjunkturen är huvudskälen till de tuffare ekonomiska förutsättningarna.

-Med dessa planeringsförutsättningar kommer det att finnas ett mycket begränsat ekonomiskt utrymme för nya reformer. Det är den krassa verkligheten och den gäller trots att vi är en tillväxtkommun med god soliditet. Vi kommer att behöva göra tuffa prioriteringar, säger Lorents Burman (S), kommunalråd i Skellefteå.

Sveriges kommuner och regioner, SKR, bedömer att ett 90-tal kommuner och sju regioner kan komma att gå med underskott redan under 2019, enligt en enkät som gjorts med landets ekonomidirektörer inom kommun och regioner. I ett tjugotal kommuner och i fyra regioner förväntas skattehöjningar inför 2020, enligt SKR:s ekonomirapport för oktober 2019. Men trots att läget är ljusare än så för Skellefteå kommun så kommer ekonomiska krafttag att krävas.

Befolkningsutvecklingen, där en krympande andel av befolkningen i åldersspannet 20-64 år ska försörja en allt större andel äldre men också unga, leder till en sämre ökningstakt för kommunens skatteintäkter samtidigt som kostnaderna ökar. Dessutom brottas Skellefteå kommun, precis som många andra kommuner, med en brist på kompetens. Skellefteå har en arbetslöshet under riksgenomsnittet där de flesta har jobb. Men fler personer i arbetsför ålder behövs för att fylla företagens behov och därför kommer Skellefteå kommun under kommande år att fokusera på att attrahera kompetens. Dessa faktorer, i kombination med en avmattning av konjunkturen där tillväxten dämpas och ger färre arbetade timmar och därmed minskade skatteintäkter, ställer Skellefteå kommun inför utmaningar som kräver sparsamhet och god hushållningsförmåga.

-Vi måste ta ansvar för dagens kostnader och inte skjuta över dem på kommande generationer. Därför har vi satt ett mål för den långsiktiga betalningsförmågan, vår soliditet, på 60 procent. Överskottet i verksamheten ska motsvara 1-2 procent av skatteintäkterna och lånetaket för varje invånare är fortsatt 40 000 kronor. Kommunalskatten förblir oförändrad, säger Maria Marklund (S), kommunalråd.

Skellefteå är en tillväxtkommun. Något som givetvis ger Skellefteå ett bättre utgångsläge än många andra kommuner när Sverige nu står inför ett normaliserat konjunkturläge. Men att vara en tillväxtkommun kräver investeringar och där har Skellefteå kommun gjort stora satsningar under de senaste åren. Investeringar i skolor, vattenförsörjning, kulturhus och sporthallar är av största vikt för att det växande Skellefteå ska kunna attrahera nya företag och invånare. Behovet av investeringar kommer att vara fortsatt högt liksom behovet av kloka prioriteringar. Skellefteå kommun måste skapa utrymme för viktiga investeringar infrastruktur som gator, vägar, bostäder, en ny hamn, avlopp, elnät och bostäder.

I planeringsförutsättningarna för budgetåret 2021-2025 finns inga ramökningar inlagda. Istället kommer den fortsatta budgetprocessen att visa vilka verksamheter som eventuellt får en utökad ram.

- Jämfört med många andra kommuner har vi ett bra utgångsläge med ett stort intresse från människor som är nyfikna på Skellefteå och företag som vill etablera sig här. Men precis som alla andra kommuner behöver vi hushålla med våra resurser och ta ansvar för de utmaningar vi står inför, säger Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör, och tillägger

- När det gäller befolkningsutvecklingen så är vi alltid försiktiga i planeringsförutsättningarna. Prognoserna är oftast baserade på historiska data och säger därmed inte så mycket om framtiden. När vi planerar inför framtiden jobbar vi alltid med olika framtidsscenarier, även om vi vet att vi nu står inför stora förändringar med tanke på pågående företagsetableringar.

Planeringsförutsättningarna ska fastställas av kommunfullmäktige 17 december 2019.


För mer information:

Lorents Burman (S), kommunalråd, kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 070-243 07 00

Maria Marklund (S), kommunalråd
Telefon: 070-673 11 46

Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör
Telefon: 070-608 89 69

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32

Skellefteå kommun

Det är trivsamt att bo i Skellefteå med omnejd. Vi är många som är överens om det. Inom Skellefteå kommun finns massor av betydelsefulla yrken som går ut på samma sak – att ta hand om vår kommun och dem som bor i den. Att skapa livskvalitet, helt enkelt.

Skellefteå kommun
Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
931 85 Skellefteå
Sweden