Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Yttrande över Socialstyrelsen beslut efter tillsyn av LARO-programmet

Som en del i tillsynen av Psykiatriska klinikens LARO-verksamhet (läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende) i Skellefteå har Socialstyrelsen granskat 10 socialtjänstakter. Tillsynen utökades därefter till att även gälla socialtjänstens samverkan och handläggning för personer som deltar i LARO. Socialnämnden yttrade sig över tillsynen den 28 oktober 2010 och Socialstyrelsen fick då ta del av samverkansdokument, rutiner för samverkan, utredning och bedömning samt rutiner för gemensam vårdplanering. Nu har nämnden fått Socialstyrelsens beslut. Socialstyrelsens lyfter fram fem områden som är i behov av åtgärder. Det handlar om att på olika sätt säkerställa att det finns kända rutiner i handläggningen runt gemensamma klienter och att klienters samtycke till informationsutbyte dokumenteras. Det ska också finnas rutiner som säkerställer att föreskrifter efterlevs och följs upp regelbundet.

Samarbetsrutinerna som gäller mellan psykiatrins LARO-mottagning och socialkontoret har nu formerats i ett skriftligt dokument som undertecknats av ansvariga chefer för båda verksamheterna. Där tydliggörs de rutiner som gäller för att åtgärda de brister som Socialstyrelsen tagit upp. Denna handling ersätter tidigare formulerade rutiner.

1. Upprätta gemensamma individuella planer för samtliga klienter som deltar i LARO-programmet och är i behov av insatser från både kommun och landsting.
I den gemensamma skriftliga överenskommelsen under rubriken ”Verkställighet” fastslås att en individuell plan ska göras för alla deltagare som ingår i LARO och har behov av det. Den individuella planen upprättas i samråd mellan brukaren, beroendeenheten och socialkontoret. Sedan tidigare har en gemensam blankett tagits fram för detta ändamål. Den individuella planen ska utvärderas och revideras kontinuerligt efter behov, dock minst en gång per år. 

2. Säkerställa att socialtjänsten har aktuella, och med LARO-mottagningen överensstämmande rutiner för samverkansarbetet avseende klienter som deltar i LARO-programmet.
Ett dokument för samarbetsrutiner har tagits fram och är undertecknat av ansvarig chef för psykiatriska kliniken vid Västerbottens läns landsting och avdelningschefen för individ- och familjeomsorgen vid Skellefteå kommun.

3. Säkerställa att all berörd personal har god kunskap om gällande föreskrift och följer av nämnden fastställda rutiner.
Respektive huvudman är ansvarig för att dess personal är väl förtrogen med antagna samverkansrutiner mellan verksamheterna. Vid gemensamma planeringsdagar ska rutinerna alltid tas upp för att säkerställa att respektive verksamhet har och får samma information.

4. Upprätta rutiner för inhämtande av och dokumentation av klienters samtycke till informationsutbyte.
Både psykiatrin och socialkontoret dokumenterar klientens samtycke i hans/hennes journal. Psykiatrin har dessutom ett underskrivet samtycke till informationsutbyte på särskild blankett. I den individuella planen görs en gemensam ansvarsfördelning mellan psykiatri, socialtjänst och klient som samtliga parter undertecknar.

5. Kontrollera att personalen utreder och dokumenterar i enlighet med gällande föreskrifter.

  • Regelbunden granskning att föreskrifterna efterlevs ska göras via socialnämndens internkontrollplan.
  • Rutinerna för LARO-verksamheten ska diskuteras återkommande på gemensamma planeringsdagar för berörd personal inom både socialtjänst och psykiatri.
  • Vid den årliga uppföljningen i Missbruksrådet ska personalens arbete utvärderas i enlighet med gällande föreskrifter.
  • En löpande avvikelserapportering ska göras vid missnöje om rutinerna inte efterlevs. Rapporterna sänds till Missbruksrådet.

För mer information, kontakta:
Kenneth Fahlesson(S), socialnämndens vice ordförande, 070-346 05 03
Agneta Hansson (V), ledamot socialnämnden, 070-605 77 18
Maria Wiksten (KD), ledamot socialnämnden, 070-667 99 79
Lotta Svärd, socialchef, socialkontoret, 076-133 56 50
Helena Delborn, informatör socialkontoret, 070-374 77 04

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Caroline Thorén

Caroline Thorén

Presskontakt Press-och mediestrateg 076-127 94 32