Pressmeddelande -

Skogsbrukets naturhänsyn viktig för vildbin

När skogsbruket lämnar kvar döda träd och höga stubbar vid avverkningarna hittar pollinerande vildbin boplatser i de nya, unga skogarna. De får också hjälp av skogsbilvägarnas blomrika vägrenar. Det visar forskning från Skogforsk.

På soliga och blomrika ställen i det svenska skogslandskapet lever ett hundratal arter av vildbin. Många bor i död ved och utför en viktig ekosystemtjänst genom att pollinera växter som blåbär, lingon och hallon.

Nu kan forskare vid Skogforsk visa att när den äldre skogen avverkas och ersätts med unga träd bör skogsbruket skapa högstubbar (två-tre meter höga stubbar från avkapade träd) och lämna kvar stående döda träd. Det är viktigt för vissa arter av vildbin, som annars får svårt att hitta boplatser.

– Vi har sett att för få lämpliga boplatser kan begränsa antalet bin i den unga skogen. Om skogsbruket lämnat för lite stående död ved vid avverkningen har bina helt enkelt färre platser att bo på, säger Per Westerfelt som är naturvårdsforskare vid Skogforsk.

En annan viktig slutsats från studien är att blomrika vägrenar längs skogsbilvägar gynnar skogslevande vildbin.

– Vi hittar fler bin i ungskogar som angränsar till blomrika vägkanter. Längs vägrenarna finns det ofta täta bestånd av blommor som man sällan hittar inne i skogen, till exempel prästkrage, blåklocka, gullris och klöver, säger Per Westerfelt.

Läs mer om studien i Kunskapsbanken

Ämnen

  • Skogs-, träindustri

Kategorier

  • biologisk mångfald
  • insekter
  • natur
  • naturvård
  • skogsbruk
  • forskning

Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av staten och skogsnäringen. Skogforsk utvecklar kunskaper, tjänster och produkter som ökar hållbarheten i brukandet av skogen, till nytta för samhället.

Presskontakt