Pressmeddelande -

54 europeiska organisationer är eniga – svavelkraven för sjöfarten är orimliga

54 organisationer går ihop och deklarerar enhälligt i ett brev till EU-kommissionen att IMO:s nya regionala krav på svavelinnehåll i marint bränsle är oacceptabla. De nya reglerna är ett hot mot handel och skogsindustri.

Brevet skickas till EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso, transportkommissionär Siim Kallas och miljökommissionär Janez Potočnik. Bakom brevet står landbaserad industri, hamnar, redare och andra intressenter.

De globala reglerna om sänkning till 0,5 % svavel i marint bränsle från senast år 2025 välkomnas av alla, men den regionala regeln för Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen på 0,1 % från 2015 ger oerhörda ekonomiska konsekvenser som inte är acceptabla.

Regeln om 0,1 % svavel drevs igenom i den internationella sjöfartsorganisationen IMO utan föregående konsekvensanalys. Enligt en studie som genomförts i efterhand av Sjöfartsverket, kommer IMO:s nya krav på sjöfarten att öka kostnaden för fartygsbränslen med minst 70 % för godstransporter. Den sammanlagda kostnaden för näringslivet bedöms bli 28 miljarder kronor årligen. Bara för skogsindustrin pekar rapporten på en merkostnad om 1,3 miljarder kronor. Resultatet blir en ökning av lastbilstransporterna på bekostnad av sjöfarten med ökade koldioxidutsläpp som följd. En annan effekt blir att sjötransporter utanför Nordeuropa med lägre miljökrav blir mer konkurrenskraftiga. Följden av detta blir större svavelutsläpp, inte mindre.

– Det är bra att IMO tar tag i svavelproblematiken - och beredskap fanns hos näringslivet i norra Europa att kunna hantera krav på 0,5 % svavel i fartygsbränsle med viss omställningstid - men nu blev beslutet 0,1 % svavel vilket medför orimliga konsekvenser för basindustrin som levererar och konkurrerar på den globala marknaden, säger Marie S. Arwidson, vd Skogsindustrierna.

Organisationerna bakom brevet vädjar därför till EU-kommissionen för att verka för att EU inte har två nivåer för svavel i Europa.

– Södra Europa kommer att införa 0,5 % senast år 2025. Logiskt är därför att ha 0,5 % även i norra Europa i ett första steg. Kravet på bränsle om 0,1 % bör skjutas på framtiden till dess att bränsle till rimliga kostnader finns tillgängligt, säger Karolina Boholm, transportpolitisk rådgivare Skogsindustrierna.

Skogsindustrin är en av Sveriges största transportköpare och en viktig exportnäring. 2009 exporterade skogsindustrin för 123 miljarder kronor. Av näringslivets transporter på fartyg utgör skogsindustrins transporter närmare en fjärdedel.

Fakta: De nya reglerna innebär att gränsvärdet för svavel i Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen sänks från 1,5 % idag till 0,1 % år 2015 och globalt från dagens 4,5 % till 0,5 % år 2025. Det innebär även att det blir olika krav inom EU.

För mer information vänligen kontakta:
Karolina Boholm, rådgivare transportfrågor Skogsindustrierna, 070-202 98 69
Karin Eriksson, pressansvarig, Skogsindustrierna, 070-254 48 49

Skogsindustrierna är massa- och pappers- samt den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk och cirka 140 sågverk samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Skogsnäringen sysselsätter direkt drygt 80 000 personer och exporterade för 123 miljarder kronor (2009). Box 55525, 102 04 Stockholm, tel +46 8 762 72 00 www.skogsindustrierna.org

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • skogsindustrierna
  • marie s arwidson
  • koldioxid
  • svavel
  • sjöfart
  • karolina boholm
  • imo

Skogsindustrierna är branschorganisationen för massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk i sammanlagt ett 20-tal koncerner/företag och cirka 120 sågverk i ett 60-tal koncerner/företag, samt ett 40-tal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation. Skogsnäringen sysselsätter cirka 70 000 personer och exporterade för 124 miljarder kronor 2014.

Box 55525, 102 04 Stockholm, tel +46 8 762 72 60, skogsindustrierna.org

Kontakter

Karolina Boholm

Transportdirektör Skogsindustrierna Transportfrågor 070-202 98 69

Karin Eriksson

Pressansvarig Press och PR 08-762 72 31