Pressmeddelande -

Företagarundersökning: 1 av 10 flyttar jobb utomlands på grund av LAS

Företagare inom sågverksindustrin och den träförädlande industrin uttrycker i en ny undersökning att nya lösningar måste fram kring turordning och företrädesrätt för att behålla jobben inom industrin. Ökat kostnadstryck och kraftigare konjunktursvängningar är orsaken.

- Allt fler inom vår industri ställer allt oftare frågan Vem tar ditt jobb? Det är en olycklig konsekvens av att LAS inte tillåter oss att anpassa oss efter konjunktur och kostnadstryck, säger Per Hidesten, vice vd och förhandlingsdirektör, Skogsindustrierna.

I den globala konkurrensen kan Skogsindustriernas och TMFs (Trä- och Möbel-företagen) medlemsföretag sällan höja priserna för att klara lönsamheten. Trots effektiviseringar som ökar svensk industris produktivitet gör den globala prispressen att kostnaderna för arbetskraft till slut blir marginalavgörande. Klarar inte företagen att hålla nere kostnaderna kommer kunderna att se sig om efter billigare produktionsställen utanför Sverige.

Idag möter knappt 80 procent av de tillfrågade företagen i rapporten ”Vem tar ditt jobb?” de ökande kostnaderna med effektiviseringar inom produktionen och knappt en tiondel flyttar produktionen utanför Sverige. Turordnings- och företrädesrätt enligt LAS är de största utmaningarna när det gäller arbetskraftskostnader.

Ett svårnavigerat konjunkturhav
Mer än hälften av medlemmarna i undersökningen upplever att konjunktur-svängningarna har ökat de senaste tio åren, och 25 procent menar att det blivit kortare cykler. Företagen inom den svenska sågverksindustrin, den träförädlande industrin och möbelindustrin är ofta i flera konjunkturcykler parallellt, vilket understryker behovet av följsamma regler.

Ett exempel på önskvärda regler är en form av permitteringsmodell som innebär att lönekostnaderna kan reduceras utan att tappa personalkompetens eller nya turordningsregler som gör att man i högre utsträckning kan behålla den arbetskraft och kompetens man behöver.

- För att klara dagens och morgondagens utmaningar behöver vi fler lokalt anpassade lösningar som ger långsiktig trygghet och utveckling åt både det enskilda företaget och för medarbetarna - i bra och i dåliga tider, avslutar Per Hidesten.


Om Rapporten ”Vem tar ditt jobb?”
Rapporten ”Vem tar ditt jobb?” baseras på en undersökning genomförd av Skogsindustrierna och TMF. Resultatet är baserat på svaren från vd:ar, platschefer och personalansvariga hos Skogsindustriernas och TMFs medlemmar. Undersökningen genomfördes under juni månad 2011, där knappt 950 enkäter skickades ut. Svarsfrekvensen var strax under 25 procent.Ämnen

  • Företagande, allmänt

Kategorier

  • skogsindustrierna
  • skogsindustrin
  • per hidesten
  • almedalen
  • tmf
  • trä- och möbelföretagen
  • las

Kort om Skogsindustrierna
Skogsindustrierna är massa-, och pappers- och den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk och cirka 140 sågverk samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Skogsindustrin sysselsätter drygt 70 000 personer och exporterade för 129 miljarder kronor (2010). 
Box 55525, 102 04 Stockholm, tel +46 8 762 72 00, www.skogsindustrierna.org

Kort om Trä- och Möbelföretagen
Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de ca 750 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har sammantaget ca 40 000 personer anställda.
Besöksadress: Storgatan 19 Adress: Box 55525, 102 04 Stockholm Tel: Telefon: +46 8 762 72 50, www.tmf.se