Pressmeddelande -

Uppskjutna ryska exporttullar ger respit men också osäkerhet

Skogsindustrierna välkomnar den ryska regeringens besked att man skjuter på den planerade höjningen av exporttullarna. Beskedet innebär dock en fortsatt stor osäkerhet om framtiden.

Ryska regeringen har gett besked att man skjuter på den planerade höjningen av exporttullarna på rundvirke som skulle ha genomförts vid årsskiftet. Beslutet som innebar att exporttullen på ryskt rundvirke skulle höjas med 50 euro per kubikmeter från årsskiftet, skjuts på framtiden med 9 - 12 månader.

Beskedet innebär inte att hotet om en höjning är undanröjt. Samtidigt som det ger företagen ytterligare tid att anpassa sin verksamhet så skapar det en än större osäkerhet för industrin om vilka villkor som kommer att gälla på marknaden framöver.

Svenska regeringen har visat stor förståelse för det hot som de ryska virkestullarna utgör mot den svenska skogsindustrin. Tillsammans med Finland har man aktivt verkat mot Ryssland för att stoppa höjningen.

- Självklart välkomnar vi det ryska beslutet samtidigt som osäkerheten kring de framtida villkoren kvarstår, vilket är olyckligt. Vi ser det dock som en möjlighet att ta upp och driva förhandlingarna vidare och vi kommer att arbeta aktivt för att stödja den svenska regeringen och handelsminister Ewa Björling i deras fortsatta ansträngningar, säger Skogsindustriernas VD Marie S. Arwidson i en kommentar.

Kontaktinformation:
Marie S. Arwidson, VD Skogsindustrierna, tel 070-635 00 08

Skogsindustrierna är massa- och pappers- samt den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Skogsindustrierna företräder ett 60-tal massa- och pappersbruk och 160 sågverk samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning.
Skogsnäringen sysselsätter närmare 90 000 personer och exporterar årligen för 128 miljarder kronor.

Skogsindustrierna

  • Box 55525, 102 04 Stockholm
tel 08-762 72 60
  • fax 08-611 71 22
www.skogsindustrierna.org

Ämnen

  • Politik

Skogsindustrierna är branschorganisationen för massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk i sammanlagt ett 20-tal koncerner/företag och cirka 120 sågverk i ett 60-tal koncerner/företag, samt ett 40-tal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation. Skogsnäringen sysselsätter cirka 70 000 personer och exporterade för 124 miljarder kronor 2014.

Box 55525, 102 04 Stockholm, tel +46 8 762 72 60, skogsindustrierna.org