Pressmeddelande -

Har dagens tjänste-marknadsföring besvär med att möta samhällets- och marknadens världsbild?


Copyright 2010 Kenth Bender

I vår tidigare kultur, industrisamhället, fokuserades ofta på "behov" och därmed vad som eventuellt kunde vara säljbart. Detta förhållningssätt föranledde utvecklingen av den s.k. försäljningsbaserade marknadsföringen som vi stirrat på i närmare hundra år. Ur detta utvecklades efterhand och det vi  fortfarande kallar, konsumtionssamhället, som snarare bygger på det konsumenten vill ha, än vad han eller hon behöver. Men nu har vi i stort sett lämnat industrisamhället och lever i ett kunskaps- och informationssamhälle och lär dessutom vara på väg till...

Marknader utan slut - nischer utan slut...
Vad jag förstår är det några år sedan vi ”officiellt” lämnade industrisamhället, för att istället bestiga, betrakta, utforska och försöka förstå kunskaps- och informationssamhället. Trots det, bedrivs och beskrivs marknadsföring fortfarande och vanligtvis på ungefär samma sätt 2010 som när jag utbildade mig inom marknadsföring för drygt 25 år sedan i det begynnande slutet av industrialismens era. Det är ganska intressant.

På den tiden betraktades och strävades efter "försäljning" med mål att få ett avslut. Dvs. det hade karaktären av en början och ett slut, och betraktades mer eller mindre som en isolerad händelse, varje gång. Därefter påbörjades nya aktiviteter för att återigen försöka åstadkomma samma resultat med en ny kund/klent, fram till ett avslut. Som en evighetsmaskin.

Hur många år sedan är det världen förändrades?
Världen förändras ständigt, men har människors syn på världen förändrats? Har företag och organisationers synsätt förändrats, ja enligt min uppfattning, i hög grad? Vilket samhälle lever i när vi marknadsför vår verksamhet? Det förefaller som marknaden, detta gåtfulla ord och begrepp med potentiella kunder och klienter, ser på sig själva och relaterar till samhället och världen på ett annat sätt idag in på 2000-talet. Vilken roll eller perspektiv intar vi då när vi marknadsför vår verksamhet, respektive själva är den mottagande delen av marknaden?

Vi har alltså under många år varit del av det som dagligen brukar kalla kunskaps- och informationssamhället. Och vi är nu t.o.m. på väg till det s.k. "rekommendationssamhället" som Chris Anderson 2007, beskriver i sin bok, Long Tail*. Ändå fortsätter marknadsföringen som om den fortfarande vore en del av industrisamhället.

Det lokala, regionala och globala samhället erbjuder nu så mycket information och kunskap att vi som enskilda människor eller företag, har sådana gigantiska valmöjligheter att vi varken orkar, vill, eller kan hålla reda på all denna tillgängliga information.

Men eftersom det finns människor och företag med olika intressen och riktningar kommer ändå informationen att så småningom nå dig eller mig utifrån våra intressen och riktningar. Men nu som rekommendation från den eller de som redan har erfarenhet och information av ett specifikt område som vi också är intresserade av.

Marknadsföring bär alltså betydelsen; "föra till marknaden". Vad är det som skall föras till marknaden i ett kunskaps- och informationssamhälle? Är det "erbjudanden" eller kunskap och kompetens? Innebär det att sälja sina tjänster eller utbilda och informera?

På dagens "hyper-konkurrerande" marknad, med enorma valmöjligheter för enskilda människor, företag och organisationer, har denna informations- och kunskapsutveckling för många inneburit en "revolution". "Avstånd" existerar knappast idag. Men det existerade utifrån andra premisser i perspektivet av ett industrisamhälle. Tid för kommunikation verkar heller inte vara något hinder i dagens kunskaps- och informationssamhälle. På några få sekunder kan vi idag nå den första informationen via internet.

Genom den allt mer ökande kunskapsmängden är människor idag mycket mer informerade, bättre utbildade, mer kräsna, krävande och noggranna i sina val, än kanske någonsin tidigare. De är det därför att de har möjligheten. De är det därför att de kan vara det.

Alla dessa valmöjligheter ger den potentielle kunden och klienten en gigantisk makt att välja. Och denna makt att välja, är väsentligt mycket större idag än under industrisamhället. De väljer därför att de kan, och därför att de vill ha resultat baserat på kompetens, kunnande, vetande, etik, värdighet och professionalitet, - inte på grund av "erbjudanden" av en tjänst.

Då inställer sig den kanske något grovhuggna frågan, är det möjligt eller ens rimligt, med hänsyn till att kunskapsmängden fortsätter att öka för varje år, att fortsätta arbeta i enlighet med industrisamhällets säljande kultur när vi befinner oss i ett kunskaps- och informationssamhälle?

"Det är idag löjligt enkelt att få fram information", Anderson (2007), och dessa valmöjligheter ökar kontinuerligt varje år på grund av att kunskapsmängden ökar.

Att använda sig av industrisamhällets traditionella försäljningsbaserade marknadsföring, verkar inte längre fungera lika effektivt som det kanske gjorde under industrialismens era. Frågan är alltså, följer marknadsföringen med i förändringen av samhällets- och marknadens världsbild och utveckling, när det verkar uppenbart, åtminstone för mig, att världen har förändrats och tagit ytterligare steg.

Att människor ser på världen på ett annat sätt idag och att företag och organisationer (som är mottagare av marknadsföringen) också har förändrat sitt synsätt och anlagt andra perspektiv? Eller är det kanske så:

- att den viktigaste uppgiften tjänstemarknadsföringen egentligen bör ha i ett kunskaps- och informationssamhälle, det är att skapa mottaglighet för företagets budskap i betydelsen kunskap och kompetens.  

Att det enskilda tjänsteföretaget kan etablera hos sina presumtiva kunder och klienter att det genom sin verksamhet, sin personal, sina tjänster, är kunnigt, kompetent, insiktsfullt, trovärdigt, pålitligt, etiskt och professionellt i sitt arbete.

Om det är så eller ej, upptäcker sannolikt den blivande kunden/klienten redan i budskapets attityd, innehåll och riktning, genom annonser, radio och tv-reklam, i eventuella broschyrer, på företagets websida, vid personlig kommunikation eller annan information till "tjänstemarknaden".

Kenth Bender

kenth@master-mind-center.com
www.master-mind-center.com

* Referenser:
Long Tail, Varför framtidens ekonomi handlar om att sälja mindre av mer, av Chris Anderson, 2006.

"Andersons bok har betytt mycket för Googles strategiska utveckling. Läs detta brillianta tidsdokument!" - Eric Schmidt, VD Google

Ämnen

  • Tjänster, konsult, service

Kategorier

  • tjänster
  • klienter
  • coaching
  • massage och kroppsvård
  • marknadsföring

Master Mind Center förenar det grundläggande med det ”definitiva”. Från Starta Eget till dig med längre erfarenhet, när du vill utveckla din marknadsföring för att dra till dig nya och fler kunder och klienter utan att sälja din själ
Genom att du utvecklar ett temabaserat kvalitativt webkoncept med utbildande marknadsföring, stödjer det din sökmotoroptimering vid din internetmarknadsföring och du utvecklar automatiskt relationer i din marknadsföring, (relationsmarknadsföring).
Eftersom du har något som dina potentiella kunder och klienter saknar, kan du nu på ett ganska smidigt sätt knyta ihop din websidas kvalitativa innehåll med kvaliteterna i dina tjänster i din fysiska verksamhet. Detta förhållningssätt leder lättare till den efterfrågade vägen rakt in i dagens kunskaps- och informationssamhälle.