Pressmeddelande -

Glöm inte medborgarperspektivet! - kommentar till Ansvarskommitténs tilläggsdirektiv

Samordningsminister Pär Nuder har i dag redovisat innehållet i Ansvarskommitténs tilläggsdirektiv. Uppdraget i direktivet fokuserar på den statliga styrningen av samhällsorganisationen samt på dagens modell med två direktvalda kommunala parlamentariska församlingar, kommuner och landsting. SKTF, vars medlemmar återfinns i framförallt kommuner och landsting, välkomnar varmt en sådan översyn men vill betona att medborgarperspektivet inte får glömmas bort. I SKTFs remissvar på Ansvarskommitténs första betänkande betonades vikten av att förutsättningslöst våga pröva hur vårt framtida välfärdssystem ska utformas. - Vi måste utgå från medborgarnas behov i olika skeden av livet när vi bygger vårt samhälle. Mycket av förutsättningarna i det moderna samhället rimmar illa med det lapptäcke av lagar, myndigheter och parlamentariska församlingar som skapats under århundraden, säger Inger Efraimsson, förbundsordförande SKTF. - Medborgarna som brukare måste alltid stå i centrum när den offentliga verksamheten planeras, styrs och verkställs. Dessutom måste medborgarna som skattebetalare respekteras i större utsträckning när det gäller att hitta effektiva och resurssnåla vägar att utföra den offentliga verksamheten, säger Inger Efraimsson. SKTF har genom sina medlemmar en rad exempel på när medborgarna kommer i kläm mellan myndigheter eller av ineffektivt resursutnyttjande inom verksamheten. Ett tydligt sådant är de sk vårdkedjorna som förvandlats till rena hinderbanorna inom hälso- och sjukvården. Patienterna skickas mellan instanserna, med orimliga väntetider, utan att någon har det övergripande ansvaret. Vårdpersonalen tvingas utföra administrativa uppgifter som de inte är utbildade för, allt medan den direkta patienttiden krymper. - Personalen inom kommun och landsting har ovärderliga kunskaper om hur välfärdens organisation fungerar i praktiken. Tillsammans med brukarna bör de få betydligt större insyn och inflytande i det framtida välfärdsbygget. I dagens Sverige räcker det inte med ett ovanifrån perspektiv, i stil med rikskansler Oxenstierna på 1600-talet. 2000-talet kräver dessutom transparens och inflytande för både brukare och personal avslutar Inger Efraimsson. För ytterligare kommentarer kontakta Inger Efraimsson, förbundsordförande i SKTF, tfn: 070-644 84 04 -------------------------------------------------------------------------------- SKTF är ett partipolitiskt obundet fackförbund för offentligt och privat anställda tjänstemän med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. Idag är vi 180 000 medlemmar. Presschef Anna Karin Wallberg tel 08-789 64 70 och mobil 070–630 40 09 Pressombudsman Maria Martinsson tel 08-789 64 77 och mobil 070-655 50 48 SKTF Kungsgatan 28 A, Box 7825, 103 97 Stockholm. www.sktf.se, sktf@sktf.se

Ämnen

  • Politik