Nu måste alla med reskassa betala för sin resa med buss

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2020 11:20 CEST

Från och med 28 oktober måste man köpa biljett på annat sätt när det inte går att betala med reskassan på bussen och man inte redan betalat sin resa med reskassan innan man stiger ombord.

Höst, hala spår och risk för förlängda restider

Nyheter   •   Okt 08, 2020 10:41 CEST

Såhär års drabbas framförallt tunnelbanan, Saltsjöbanan och Roslagsbanan av hala spår. Spårhalka beror på temperatur och luftfuktighet och att fuktiga löv lägger sig på spåren.Hala spår innebär att hjulen får sämre friktion på spåren vilket kan ge längre bromssträcka. Därför måste man starta och bromsa försiktigare med tågen, precis som man gör med vägfordon vid snö och is på gatorna.

SL samarbetar med Stadsmissionen för att öka tryggheten

Nyheter   •   Okt 01, 2020 06:00 CEST

Ett samarbete mellan SL och Stockholms Stadsmission ska göra det tryggare för utsatta grupper att vistas i kollektivtrafiken. Fokus ligger på människor i hemlöshet, utsatthet och missbruk.

Sl.se får ny design

Nyheter   •   Sep 23, 2020 09:06 CEST

Från den 23 september möts den som besöker sl.se av ett förbättrat gränssnitt med en tydligare överblick över läget i trafiken just nu.

Kommentar till artikel i Svenska Dagbladet om C30

Nyheter   •   Sep 14, 2020 16:08 CEST

I dagens upplaga av Svenska Dagbladet förekommer flera felaktigheter avseende SL:s elsystem och dess påverkan på C30-projektet. Det stämmer inte att C30-tågen stoppas av SL:s elsystem.

Därför publicerar trafikförvaltningen nu en rättelse av de felaktiga uppgifterna samt bifogar all korrespondens mellan SvD:s redaktion och trafikförvaltningens presstjänst om frågorna kring C30 och SL:s elsystem. Observera att det utkast till artikeln som trafikförvaltningen har mottagit inte publiceras av upphovsrättsliga skäl.

SL:s elsystem har inte föranlett någon försening av C30

Att C30-projektet är försenat jämfört med den ursprungliga tidplanen är inte kopplat till impedanslådorna på Röda linjen.

Det finns ett trafikdriftgodkännande för att köra upp till 60 vagnar (30 tåg) i befintligt system och vi har idag 13 vagnar levererade. Just nu testkör vi tågen mellan ordinarie avgångar, vilket begränsar hur många C30-tåg vi kan köra samtidigt. Denna begränsning är kopplad till spårutrymme och inte till impedanslådor.

Trafikförvaltningen utreder hur impedanslådorna kan påverkas den dag när all trafik på Röda linjen övertas av C30. Utredningen pågår för att eventuella förändringar avseende impedanslådorna ska kunna genomföras innan samtliga vagnar är levererade. Det finns inget som indikerar att impedanslådorna kommer att generera förseningar för C30-projektet.

Vad innebär en riskinventering

När C30-tågen beställdes utformades de för att köra på Röda linjens nya signalsystem som hade beställts från företaget Ansaldo. År 2017 hävde trafikförvaltningen avtalet med Ansaldo, vilket innebär att Röda linjen har kvar sitt befintliga signalsystem.

Strax efter att avtalet med Ansaldo hävdes, gjorde trafikförvaltningen en riskinventering för att sammanställa följderna av att Röda linjen inte fick det nya signalsystemet. Syftet med inventeringen var att säkerställa att trafikförvaltningen skulle kunna fånga upp, utreda, och åtgärda de risker som identifierades. I detta dokument nämns ”impedanslådor” som en punkt som måste utredas inför att C30 kör all trafik på Röda linjen.

Att inventera och utreda potentiella risker är en normal del av ett infrastrukturprojekt, inte minst när grundförutsättningarna förändrats på det sätt som skedde när det fastställdes att C30 skulle köra i Röda linjens befintliga signalsystem. Att risken är identifierad betyder att den bör utredas och åtgärder vidtas så att den går att undvika – det betyder inte att det är oklart om och när fler C30-tåg kan köra i trafik.

Den pågående utredningen tittar på om det finns något i systemet som vi vill eller behöver åtgärda innan C30 tar över all trafik på Röda linjen, och vår bedömning är att eventuella åtgärder kommer att hinna vidtas innan vi är i ett sådant läge.

Utredningen pågår

Utredningen kring impedanslådorna påbörjades när de tekniska förutsättningarna fanns för att utföra den. Det vill säga: vi kunde börja med utredningen när C30 började testköra i systemet. Under tiden vi testkör tågen kommer vi att fortsätta att utreda hur impedanslådorna interagerar med C30, och det finns med andra ord gott om tid för att både utreda frågan och genomföra eventuella åtgärder.

Eftersom utredningen inte ännu är klar, är det för tidigt att säga om och vilka förändringar som SL vill eller behöver göra för impedanslådorna. De tester vi hittills har utfört har haft lovande resultat och vi kommer snart att utöka testerna ytterligare.

Impedanslådorna på Röda linjen har tjänat SL-trafiken mellan 50 och 60 år. Oavsett C30:s introduktion hade det därför varit dags att göra en genomlysning av systemet.

Bakgrund

Impedanslådornas uppgift är att släppa igenom likströmmen (som tågen kör på) till nästa spårledning, medan växelströmmen (som signalsystemet använder) stannar kvar. De skulle ha demonterats i samband med bytet till det nya signalsystemet. I och med att C30-tågen beställdes för att köra i Ansaldos signalsystem har de nu justerats för att köra i det befintliga systemet. Därför utreder vi hur interaktionen ser ut när all trafik på Röda linjen övertas av C30 för att se om det finns åtgärder som vi vill eller behöver utföra.

I dag kör de gamla CX-tågen, de nyare C20-tågen och de kommande C30-tågen på Röda linjen. De olika tågtyperna uppför sig olika: C14/C15-tågen återför el till strömförsörjningen när de bromsar, C20 återför mer och C30 återför ännu mer. De äldsta tunnelbanetågen, C6, återför ingen el alls.

Effektuttaget på C20 är sedan tidigare begränsat, och på samma sätt begränsas effektuttaget i C30-tågen. Det påverkar inte hur fort tågen kan köra, utan hur snabbt de kan accelerera vid start från station. Denna begränsning påverkar inte turtätheten och innebär inte att vi med C30 skulle behöva köra färre avgångar än idag.

I dagens upplaga av Svenska Dagbladet förekommer flera felaktigheter avseende SL:s elsystem och dess påverkan på C30-projektet. Det stämmer inte att C30-tågen stoppas av SL:s elsystem. Därför publicerar trafikförvaltningen nu en rättelse av de felaktiga uppgifterna samt bifogar all korrespondens mellan SvD:s redaktion och trafikförvaltningens presstjänst om frågorna kring C30 och SL:s elsystem.

Läs vidare »

Ny chattjänst gör det lättare att larma vid otrygghet i SL-trafiken

Nyheter   •   Aug 28, 2020 13:18 CEST

SL lanserar den 2 september en chatt som komplement till det nummer man kan ringa om det uppstår en situation i SL-trafiken där man själv eller någon annan riskerar att fara illa. Chatten blir särskilt viktig i trängda lägen eftersom man kan slå larm till trygghetscentralen utan att någon hör.

Ny snabbusslinje på el

Nyheter   •   Aug 17, 2020 16:50 CEST

Från och med idag måndag 17 augusti kan resenärer i Järfälla resa med SL:s nya linje 175, mellan Barkarbystaden och Akalla. De helelektriska bussarna går till stora delar i dedikerade busskörfält vilket halverar restiden på sträckan till sex minuter.

Vad gör SL för att minska trängsel under coronapandemin?

Pressmeddelanden   •   Aug 13, 2020 14:40 CEST

Nu börjar sommarsemestrarna ta slut och skolorna startar. I samband med det väntas belastningen på kollektivtrafiken i Stockholm öka. För att minska risken för smittspridning gör SL de insatser som är möjliga för att minska trängsel på bussar och tåg.

De insatser SL genomför är i enlighet med branschens vägledning:

 • Trafiken återgår 17 augusti till ordinarie tidtabell, vilket innebär fler avgångar i hela systemet jämfört med sommaren.
 • Utöver ordinarie trafik, som vi kör varje höst, planeras förstärkningar i trafiken till linjer/tider där vi har erfarenhet från våren att man kan förvänta sig trängsel.
 • Vi bevakar och har beredskap för att förstärka några linjer som hade hög belastning och förstärktes under våren, t.ex. linje 4, 172, 179, 524, 541, 676, 754 och 807.
 • Spårbunden trafik förstärks i möjligaste mån via utökning av tåglängder.
 • Förstärkning av busstrafiken riktas (i samråd med sjukhusledningar) mot resande till och från större sjukhus.
 • I depåer skapar vi beredskap för ytterligare förstärkningar. Det sker genom nyttjande av så kallade förfogandevagnar som kan sättas in med kort varsel. Förfogandevagnar finns tillgängliga i alla trafikområden.
 • Trafikutövarna har rekryterat och utbildat bussförare från turistbranschen för att förstärka personalläget.
 • Regelbundna sammanställningar och rapporter om trängsel i systemet genom insamling och bearbetning av data från t.ex. spärrar, fordonsmonterad utrustning för trafikmätning, förarobservationer, observationer från biljettkontrollanter och kundvärdar samt granskning av kundsynpunkter.
 • Kundvärdar på större hållplatser/bytespunkter/stationer för att informera om t.ex. placering på plattform eller när nästa avgång sker för att undvika trängsel.
 • Biljettkontroller för att förhindra fuskåkande som till del består av resande som bidrar till trängsel och som inte skulle ha skett om inte det uppfattats att det är möjligt att åka ”gratis”.
 • Vid behov fortsatt dialog med universitet, högskolor ,utbildningsförvaltningen i Stockholm och övriga kommuner om distansundervisning och flexibla skoltider som ytterligare kan bidra till att minska trycket i kollektivtrafiken.
 • Instruktioner till förarna att vid trängsel stänga dörrarna, skylta fullsatt och begära förstärkning från trafikledning. Det sker genom att betalvägransknapp på kortläsaren/biljettmaskinen ändrats till en ”Covid-knapp”. Föraren trycker på knappen vid trängsel, då skickas en signal till trafikledningen som relativt snabbt kan skicka ut ytterligare bussar på linjen.
 • Fortsatta uppmaningar till resenärer att undvika kollektivtrafiken och att hålla avstånd, på stationer och i fordon samt övriga tillgängliga informationskanaler.


SL:s viktigaste råd till resenärerna:

 • Avstå från att resa om du till exempel kan jobba hemifrån eller ta dig fram på annat sätt.
 • Försöka resa utanför rusningstid, om du absolut måste resa.
 • Åk inte kollektivt alls om du känner sjukdomssymptom.
 • Håll avstånd från dina medresenärer på stationer, hållplatser och vid på- och avstigning.
 • Respektera en fullsatt avgång. Vänta på nästa buss eller tåg om det är fullt.
 • Se till att ha giltig och betald biljett för att undvika tilläggsavgift vid biljettkontroll.


Frågor och svar

Folkhälsomyndigheten har sagt att kollektivtrafikföretagen ska se till att trafiken kan köras i den omfattning som behövs för att minska risken för trängsel. Hur gör SL?

Måndag den 17 augusti börjar hösttidtabellen. Då kommer SL att köra så mycket trafik som det finns kapacitet för i trafiksystemen och använda alla tillgängliga resurser i form av fordon och personal.

Kan SL lova att det inte uppstår trängsel, med coronamått, i kollektivtrafiken?

Det kan vi aldrig lova. Eftersom SL-trafiken inte har platsbokning är det svårt att förutse var och när det riskerar att bli trängsel. Det kommer med stor sannolikhet att finnas tillfällen då beläggningen blir mer än 50 procent, eller ännu högre än så. De vanliga störningsmomenten, som innebär att bussar och tåg riskerar att bli inställda eller försenade, kommer att finnas i trafiken även under hösten. När exempelvis en buss fastnar i bilköer störs trafikflödet och det fylls snabbt på med resenärer på hållplatser. När bussen väl kommer riskerar det att bli trångt. Vid såna tillfällen uppmanar vi resenärerna att invänta nästa avgång.

Kommer SL att förstärka det ordinarie trafikutbudet?

Vi kommer att förstärka så mycket vi kan.

I spårtrafiken kommer Tvärbanan kommer att i rusningstid få tätare avgångar, men i tunnelbanan, pendeltågen och lokalbanorna finns tekniska och resursmässiga begränsningar som innebär att det inte finns utrymme för att köra tätare trafik än vad som görs i rusningstid. Det som är möjligt är att köra fler avgångar med långa tåg.

I busstrafiken bevakas beläggningen och linjer med hög belastning kan vid behov förstärkas med ytterligare avgångar. Vissa linjer kan få en generell förstärkning medan andra linjer kan förstärkas med tillfälliga insatser. Det sker genom nyttjande av så kallade förfogandevagnar som finns tillgängliga i alla trafikområden.

Den knapp där bussförare registrerar betalningsvägran har gjorts om till ”covidknapp” och när en förare noterar trängsel skickas en signal till trafikledningen som relativt snabbt kan skicka ut ytterligare bussar på linjen. Men man kan inte sätta in hur många bussar som helst: utrymmet vid hållplatser och terminaler är begränsat och för många bussar skulle tillsammans med övrig biltrafik korka igen gator och vägar.

Varför sätts inte förfogandevagnarna in i trafik med en gång?

Eftersom resmönster och antal resenärer ändras mellan olika dagar behöver man ha en flexibilitet så att extra bussar kan sättas in där de behövs. Man kan inte sätta in hur många bussar som helst: utrymmet vid hållplatser och terminaler är begränsat och för många bussar skulle tillsammans med övrig biltrafik korka igen gator och vägar.

Varför kör ni inte lika mycket trafik under övriga tider på dagen som under t.ex. morgonrusningen?

Bussar och tåg kan inte gå i trafik hela tiden. De måste in i depå för tankning, service, underhåll, tvätt, städning, säkerhetskontroller och andra åtgärder. Tiden för att göra detta på nätterna är inte tillräcklig och då är det lämpligt att göra det mitt på dagen när resandet är mindre. Dessutom måste förare ha raster och följa lagstadgade vilotidsregler.

Varför tar ni inte in turistbussar som förstärkning i SL-trafiken?

Det finns flera anledningar: Turistbussar är olämpliga i allmän kollektivtrafik där det finns tillgänglighetskrav som turistbussar inte lever upp till. Turistbussar är inte byggda för att gå i stadstrafik på samma sätt som en SL-buss som är smidigare. Exempelvis begränsar höjden på en turistbuss framkomligheten. På- och avstigning i en turistbuss sker också långsammare vilket i högtrafik – där de i såna fall skulle behövas – riskerar att korka igen gatorna för övriga bussar och biltrafik. Dock har SL:s bussentreprenörer rekryterat och utbildat bussförare från turistbranschen som vid behov kan ersätta om ordinarie förare är frånvarande.

Kommer SL att införa krav på munskydd i kollektivtrafiken?

Den som känner sig tryggare med munskydd ska naturligtvis ha det, men SL gör inga egna medicinska bedömningar. Om Folkhälsomyndigheten beslutar om krav på munskydd i kollektivtrafiken kommer SL/trafikförvaltningen att följa detta och se hur det ska hanteras i kollektivtrafiken.

Varför har inte SL personal ute som ser till att inte för många kliver ombord på bussar och tåg?

SL-systemet är enormt stort. Som exempel kör tunnelbanan 1 900 avgångar per dygn från 100 stationer, som tätast var tredje minut under högtrafik. SL:s närmare 500 busslinjer kör cirka 30 000 avgångar per dygn och trafikerar 14 000 hållplatser. Att SL med personal på stationer och hållplatser skulle räkna och reglera hur många som får kliva på är en närmast omöjlig uppgift rent praktiskt. På- och avstigning sker hela tiden. Att varje gång ett tåg eller buss stannar räkna hur många som befinner sig ombord och bestämma hur många som får stiga ombord skulle hindra trafiken och i sig skapa trängsel.

Varför spärrar inte SL av säten i bussar och tåg?

Att spärra av eller blockera säten skulle innebära att resenärer skulle få mindre möjligheter att sprida ut sig och hålla avstånd ombord på exempelvis en buss. Familjer och andra grupper som i normala fall umgås skulle då också förhindras att sitta tillsammans.

Kan inte bussförare övervaka och se till att inte för många kliver på?

Det är väldigt svårt för en förare att under körning bedöma om gränsen är nådd för vad som är acceptabelt antal resenärer ombord eller hur de fördelar sig i vagnen. De kan heller inte veta hur många som tänker kliva av vid nästa hållplats eller hur många som väntar vid en hållplats som avser att stiga ombord. Men de har möjlighet att skylta fullsatt och köra förbi hållplatser. De kan också skylta ”endast avstigning” och inte släppa ombord resenärer vid hållplatser för att på sätt minska trängsel. Därför måste den enskilde resenären respektera detta och ta eget ansvar genom att undvika onödiga resor och att undvika rusningstid om man ändå måste resa. Om en avgång redan har trängsel, eller riskerar trängsel, bör man invänta nästa avgång.

Branschföreningen Svensk kollektivtrafik säger i sin vägledning att SL ska analysera om ni kan lägga ner någon linje och flytta resurserna dit de behövs bättre. Hur gör SL?

Den analysen har vi i grunden redan gjort. Vi kör mest trafik där många reser och glesare där få reser. Men möjligheterna att flytta bussar från ett område till ett annat begränsas av tillgången på plats i depåer och de förutsättningar som finns på vägarna för att köra mer trafik. Dessutom har vi trafikplikt som säger att vi inte kan lämna delar av länet helt utan kollektivtrafik.

Hur gör ni för att begränsa trängsel på båtarna?

På våra pendelbåtar och i skärgårdstrafiken finns personal som räknar hur många som får gå ombord. De kommer inte att släppa på fler passagerare än att det är möjligt att hålla avstånd ombord. Riktvärdet är att inte ta ombord fler än hälften av antalet sittplatser. Men om vädret är fint och det finns möjlighet att sitta utomhus kan man ta ombord lite fler. Det avgörs från gång till annan. Man kan alltså riskera att inte få åka med från bryggan.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Trafikförvaltningens presstjänst
08-686 15 50
press.tf@sll.se

Varje dag reser 850 000 personer med SL. Vi har det övergripande ansvaret för att du som bor i Stockholms län ska ha tillgång till en väl fungerande kollektivtrafik.

SL har i uppgift att utveckla och hitta nya lösningar för kollektivtrafiken. Det är också SL som ska handla upp trafik och se till att de som kör trafiken följer ingångna avtal. SL är i dag en förhållandevis liten organisation med drygt 700 anställda. Men SL-trafiken sysselsätter 10 000 personer.

SL arbetar med att ge dig en prisvärd kollektivtrafik med bättre kapacitet och högre kvalitet, vilket vi hoppas leder till att fler och fler väljer SL i stället för bilen. Det är bra såväl för människor som för djur och natur i Stockholm.

Nu börjar sommarsemestrarna ta slut och skolorna startar. I samband med det väntas belastningen på kollektivtrafiken i Stockholm öka. För att minska risken för smittspridning gör SL de insatser som är möjliga för att minska trängsel på bussar och tåg. Här är de insatser SL genomför i enlighet med branschens vägledning:

Läs vidare »

Resenärspremiär för SL:s nya tunnelbanetåg

Nyheter   •   Aug 12, 2020 12:52 CEST

C30, som det nya tåget kallas, har under en längre tid testats i trafik utan resenärer. Nu är det dags att låta folk åka med. Det innebär att resenärer på Röda linjen ibland kommer få åka med ett C30.

Biljettkontroller återupptas i SL-trafiken

Pressmeddelanden   •   Jul 28, 2020 12:30 CEST

Från och med onsdag den 29 juli återupptas den ordinarie biljettkontrollen i SL-trafiken. Det kommer att ske genom utpasseringskontroller på bussar och lokalbana. Den som inte kan uppvisa giltig biljett kommer att få tilläggsavgift.

Sedan den systematiska biljettkontrollen upphörde i april har betalningsviljan, framförallt hos lokalbane- och bussresenärer varit mycket låg. Många har passat på att resa utan biljett och tillsammans med minskat resande på grund av coronapandemin innebär det förlorade biljettintäkter för SL med cirka 100 miljoner kronor i veckan.

– Man måste alltid ha giltig biljett när man åker med SL, det gäller även under coronapandemin, säger Fredrik Cavalli-Björkman, trafikdirektör vid SL. Men det har många struntat i då vi inte haft den systematiska biljettkontrollen igång. När vi nu återupptar biljettkontroller sker det på ett sätt där risken för smittspridning är ytterst liten.

Biljettkontrollerna vid buss och lokalbanor kommer att ske på armlängds avstånd vid avstigning och vid tillfällen då de är möjliga att genomföra på ett säkert sätt. Kontrollanterna har också handsprit och möjlighet att använda plasthandskar.

Biljettfusket i SL-trafiken ligger vanligen på 3-4 procent per år. Under 2019 innebar det 270 miljoner kronor i förlorade intäkter för SL. På grund av de minskade biljettkontrollerna under coronapandemin är fusket avsevärt större. Registrerat fusk på pendeltågen har fördubblats under maj och juni jämfört med samma period förra året. I juni var det över 80.000 som hoppade över pendeltågsspärrarna. Fusket är utbrett även inom tunnelbanan, men framförallt på bussar och lokalbanor där påstigning genom bakdörrarna innebär att man inte kan blippa sin biljett hos föraren.

Vid midsommar satte SL upp betalstationer vid nio knutpunkter där resenärerna gavs möjlighet att aktivera sin reskassa och få hjälp att köpa digital biljett, något som väldigt få nyttjade.

– Vi behöver våra biljettintäkter för att kunna köra trafiken i full omfattning, och vi delar också budget med sjukvården i Region Stockholm, säger Fredrik Cavalli-Björkman. Bara det faktum att vi har biljettkontrollanter ute gör att benägenheten att betala för sig ökar.

Här finns information om var man kan köpa SL-biljett:
https://sl.se/sv/info/biljetter/forsaljningsstallen/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Trafikförvaltningens presstjänst
08-686 15 50
press.tf@sll.se

Varje dag reser 850 000 personer med SL. Vi har det övergripande ansvaret för att du som bor i Stockholms län ska ha tillgång till en väl fungerande kollektivtrafik.

SL har i uppgift att utveckla och hitta nya lösningar för kollektivtrafiken. Det är också SL som ska handla upp trafik och se till att de som kör trafiken följer ingångna avtal. SL är i dag en förhållandevis liten organisation med drygt 700 anställda. Men SL-trafiken sysselsätter 10 000 personer.

SL arbetar med att ge dig en prisvärd kollektivtrafik med bättre kapacitet och högre kvalitet, vilket vi hoppas leder till att fler och fler väljer SL i stället för bilen. Det är bra såväl för människor som för djur och natur i Stockholm.

Från och med onsdag den 29 juli återupptas den ordinarie biljettkontrollen i SL-trafiken. Det kommer att ske genom utpasseringskontroller på bussar och lokalbana. Den som inte kan uppvisa giltig biljett kommer att få tilläggsavgift.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

Vi läser mejl under kontorstid och svarar på telefon dygnet runt.

 • Presskontakt
 • Presskommunikatör
 • Prlhesnqs.yltfqa@shhllft.skeeor
 • 08-686 15 50

 • Presskontakt
 • Presskommunikatör
 • Pryjeskls.yhtfzy@szjllfm.seoejl
 • 08-686 15 50

 • Presskontakt
 • Presskommunikatör
 • Preuesmts.bvtfhs@sawlllo.sbsepi
 • 08-686 15 50

Om Storstockholms Lokaltrafik, SL

Det här är SL

Varje dag reser 850 000 personer med SL. Vi har det övergripande ansvaret för att du som bor i Stockholms län ska ha tillgång till en väl fungerande kollektivtrafik.

SL har i uppgift att utveckla och hitta nya lösningar för kollektivtrafiken. Det är också SL som ska handla upp trafik och se till att de som kör trafiken följer ingångna avtal. SL är i dag en förhållandevis liten organisation med drygt 700 anställda. Men SL-trafiken sysselsätter 10 000 personer.

SL arbetar med att ge dig en prisvärd kollektivtrafik med bättre kapacitet och högre kvalitet, vilket vi hoppas leder till att fler och fler väljer SL i stället för bilen. Det är bra såväl för människor som för djur och natur i Stockholm.

Adress

 • Storstockholms Lokaltrafik, SL
 • Lindhagensgatan 100
 • 105 73 Stockholm
 • Vår hemsida