Gå direkt till innehåll
Slättö Value Add I AB (publ) offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av upp till 100 miljoner av dess utestående SEK-obligationer

Pressmeddelande -

Slättö Value Add I AB (publ) offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av upp till 100 miljoner av dess utestående SEK-obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Slättö Value Add I AB (publ) (“Bolaget” eller ”Slättö”) erbjuder innehavare av upp till 100 miljoner av Bolagets utestående nedan listade SEK obligationer (”Obligationerna”) att delta i ett återköp där Bolaget köper tillbaka Obligationer mot kontant vederlag till det pris som anges nedan plus upplupen och icke betald ränta (”Återköpserbjudandet”). Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med bestämmelserna och villkoren som beskrivs i ett återköpsdokument daterat 25 februari 2022.

Återköpserbjudandet, ett "Dividend Repurchase Offer" i enlighet och såsom definierat i villkoren för Obligationerna ("Villkoren"), följer av att Slättö vill möjliggöra ytterligare utdelningar i enlighet med paragraf (b)(ii)(B) av klausul 12.2 (Restricted Payments) under Villkoren, med anledning av att Slättö går in i en fas där Value Add I-fondens underliggande tillgångar stegvis ska avyttras i enlighet med affärsplanen.

Beskrivning av Obligationerna / ISIN / Emitterat belopp/ Utestående belopp / Minimum Nominellt Belopp / Pris

2021/2025 Sr Unsec FRN / SE0015194147 / SEK 500m / SEK 500m / SEK 1,25m / 103,75%

Återköpsdokumentet finns under följande länk: https://media.slattovalueaddi.com/2022/02/SVAI-Tender-Information-Document-16xp93rgftr68.pdf

Återköpserbjudandet löper ut kl. 12:00 CET den 30 mars 2022 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas att redovisas omkring den 5 april 2022.

Bolaget har lämnat i uppdrag till Pareto Securities AB (“Pareto”) att agera s.k. dealer manager och tender agent för Återköpserbjudandet.

Bilaga: Återköpsdokumentet (engelska).

Dealer Manager och Tender Agent:
Pareto Securities AB: psbondissue@paretosec.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Linnéa Lindgren, Head of financing, Slättö Förvaltning AB, linnea.lindgren@slatto.se

Denna information är sådan information som Slättö Value Add I AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2022 kl.08:00 CEST.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Slättö Value Add I AB är en alternativ investeringsfond som förvaltas av Slättö Förvaltning AB. Fondens huvudinriktning är att utveckla och förvalta bostäder, lager, industri och logistikfastigheter.

Välkommen till Slättö Value Add I!

Slättö Value Add I AB är en alternativ investeringsfond som förvaltas av Slättö Förvaltning AB. Fondens huvudinriktning är att utveckla och förvalta bostäder, lager, industri och logistikfastigheter. Fastighetsbeståndet och projektportföljen är belägna i Stockholmsregionen samt regionsstäder i Sverige.

Slättö Value Add I
Grev Turegatan 19
114 38 Stockholm
Sverige