Pressmeddelande -

Folkpartiets utspel om lärlingsutbildningen

 

Pressmeddelande

Höganäs 2010-05-28

Folkpartiets utspel om lärlingsutbildningen

 

Småföretagarnas Riksorganisation, SFR, har rejäl fokus på den höga Svenska ungdomsarbetslösheten och hävdar att ett väl fungerande lärlingssystem är ett av flera verksamma medel att få ungdomar i arbete.

Den svenska regeringen har tidigare infört lärlingsutbildning på försök men den är direkt kopplad till skolan och ger elever på gymnasiet möjlighet att kombinera studier i klassrummet med praktik ute i företagen.

Nu föreslår Folkpartiet en, för Sverige, ny form av lärlingsanställning som innebär att ungdomar skall kunna anställas med lägre ingångslöner och lägre anställningstrygghet. Det gäller dock endast ungdomar upp till en viss ålder.

I sitt förslag hänvisar man till förhållanden i Tyskland och Danmark som har väsentligt lägre ungdomsarbetslöshet än Sverige. SFR redovisar på sin hemsida en undersökning hur lärlingssystemet fungerar i Österrike.  Likheterna är större än skillnaderna.

Ovanstående utspel är ett steg i rätt riktning. Det är dock långt ifrån ett komplett, väl fungerande lärlingssystem.

Man sätter till exempel en övre gräns vid 23 år för att kunna anställa ungdomar på dessa villkor. Detta stämmer dåligt med den genomsnittliga etableringsåldern på den Svenska arbetsmarknaden som är högre än så. De som väljer att fortsätta sin utbildning efter gymnasiet får i stor utsträckning ingen nytta av Folkpartiets förslag.

Dessutom finns det fortfarande för stora krav på teoretisk utbildning enligt detta förslag.           Ungdomar som väljer en praktisk utbildning har oftast som mål att så snabbt som möjligt få ett jobb inom det yrke de valt att utbilda sig i och deras strävan är att lära sig yrket, komma ut i arbetslivet och få en lön.

Fortfarande återstår också att tillämpa lärlingssystemet i ett större sammanhang. I ovan nämnda länder är det inte bara till för ungdomar utan också vid omskolning och inskolning av arbetssökande i nya yrken. Villkoren, vad gäller lön och anställningstrygghet, kan skilja sig åt vid olika förhållanden och olika åldrar men grundtanken är densamma. En arbetsgivare skall kunna anställa nya medarbetare till initialt lägre kostnader och med mindre risk än vad som är fallet i dagens Sverige. Detta tillsammans med andra åtgärder för att underlätta för bland annat småföretagarna att anställa tror vi snabbt och drastiskt skulle kunna sänka arbetslösheten och sätta fart på företagsamheten.

Svenska småföretagare vill men har inte råd att anställa. Dessutom är riskerna alltför höga.

 

 

 

 

 

För ytterligare information kontakta:

Leif Svensson,

Förbundsordförande

Telefon:  042 – 34 28 50

E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu

 

På hemsidan, www.smaforetagarna.eu finns
mer information om Småföretagarnas Riksförbund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Småföretagarnas Riksförbund är en oberoende, rikstäckande organisation med uppgift att främja privat företagsamhet med särskild inriktning på små företag. Förbundet är partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obundet. Det skall driva opinionsbildning för liberal marknadsekonomi, enskilt ägande och rättssäkerhet samt främja utvecklingen av nyföretagande och internationell integration.

 

Ämnen

  • Företagande, allmänt

Småföretagarnas Riksförbund

Kontakter

Sten Lindgren

Presskontakt Förbundssekreterare Förbundsrelaterade frågor 0704953723 Sten Lindgren presentation

Caroline Szyber

Presskontakt Vice Ordförande Näringspolitiska frågor 0708181421 Caroline Szyber presentation