Gå direkt till innehåll
HUR ÖKAS KONKURRENSKRAFTEN HOS SMÅFÖRETAG GENOM DIGITALISERING - Förstudie av 7 branscher
HUR ÖKAS KONKURRENSKRAFTEN HOS SMÅFÖRETAG GENOM DIGITALISERING - Förstudie av 7 branscher

Pressmeddelande -

Fortbildning för småföretagare – Är det möjligt vid brist på tid?

Det finns många olika uppfattningar om varför man blir småföretagare och vad det innebär att vara småföretagare. På den positiva sidan finns sådant som att få förverkliga sina idéer, ha stimulerande relationer med kunder, medarbetare och leverantörer, ha en viss grad av frihet och att man tycker jobbet är roligt. Men i småföretagandet ingår också ett ansvar som kan vara tungt att bära för många som driver företag. Personalansvar, ekonomi, marknadsföring, affärsplaner samt alla de regelbördor som begränsar vad man får och inte får göra.

För att Småföretagarnas Riksförbund ska kunna bidra med sådana lösningar har nyligen förbundet tillsammans med Lexicon genomfört en förstudie finansierad av Tillväxtverket som ställer frågan, hur ökas konkurrenskraften hos små och medelstora bolag (SMB) genom digitalisering.

Inom digitalisering har utvecklingen de senaste åren gått rasande fort, och har snabbats upp ytterligare genom COVID-19. Små företag har ofta helt hamnat efter i de nya sätten att digitalt mötas, kommunicera, projektarbeta, marknadsföra, sälja, svara digitalt på offentliga upphandlingar, signera och fakturera digitalt, och så vidare.

I förstudien koncentrerade vi oss på sju olika branscher: Besöksnäring, Butik, Bygg, Fastighet, IT-konsult, Småindustri/entreprenad och Återvinning. Fokus var att undersöka vilka åtgärder inom området digitalisering som främst kan öka deras konkurrenskraft och vad som hindrar dem från att uppnå detta.

På frågan om vad som var viktigast för att öka omsättningen fick företagen välja mellan fem alternativ.

1. Effektivisera interna processer

2. Förbättrad webb

3. Förbättrad säj- och marknadsföring till befintlig målgrupp

4. Nå en bredare målgrupp

5. Digitalisera produkter och tjänster

Alternativet Effektivisera interna rutiner och processer var förstahandsval hos 44%. Inget annat alternativ kom i närheten av så höga siffror som förstahandsval. Att digitalisera produkter och tjänster är däremot inte prioriterat hos SMB, troligen både pga. kunskapsbrist och vad man mäktar med i tid och investeringar för att ställa om.

Sammanfattat per område kan man se att företagens behov och önskemål är följande:

Digital sälj- och marknadsföring: Här ser alla branscher möjligheter till ökad omsättning, och här finns också ett ganska stort intresse av kompetensutveckling.

Effektivisering av interna processer: Många företag ser effektivisering av interna processer som det viktigaste inom digitalisering för att öka sin omsättning och förbättra lönsamheten. Det finns en utbredd förståelse för hur mindre administration ökar tid för leverans, sälj- och marknadsföring och därmed konkurrenskraften.

Verksamhetsutveckling genom digitaliserade produkter och tjänster: Med undantag av butiksbranschen och konsultbranschen är intresset och kunskapen låg. Flera branscher kan arbeta både mer hållbart och lönsamt genom digitalisering, men medan branschorganisationerna har god kunskap om detta, har det inte nått ut till SMB.

I den mån SMB är villig att lägga sin knappa tid på utbildning måste den vara oerhört spetsig – dvs. både relevant och tidseffektiv. Generella utbildningar uppfyller ofta inte de kraven. Digital marknadsföring innebär exempelvis helt olika saker om man är en industri, ett fastighetsbolag eller en butik. Deras målgrupper, kanaler och budskap är alla olika. De kan därför inte gå samma utbildning, eftersom den blir för allmänt hållen.

Om politiker vill göra allvar av sina vackra formuleringar kring vikten av ett företagsklimat i världsklass är det därför av största vikt att omställningsmedel som t ex digitaliseringscheckar och konsultcheckar utformas så att mottagande företag någorlunda enkelt kan ansöka om dem och att det utvecklas strukturer som gör det enkelt att hitta rätt fortbildningar som passar en småföretagares vardag.

Mattias Andersson,
Näringspolitiskt ansvarig, Småföretagarnas Riksförbund

Ämnen

Taggar


Småföretagarnas Riksförbund | Av småföretagare - För småföretagare!

Småföretagarnas Riksförbund vill att det ska vara enkelt, tryggt och lönsamt att driva företag i Sverige. Vi arbetar aktivt med att förbättra villkoren för småföretagare i landet och är en stark opinionsbildare i svensk näringspolitik. Genom täta kontakter med politiska beslutsfattare och tjänstemän på olika myndigheter har vi en viktig del i det näringspolitiska arbetet och spridningen av debattartiklar och pressmeddelanden. 

Bli medlem!

Presskontakt

Sten Lindgren

Sten Lindgren

Presskontakt Förbundssekreterare - primär kontakt  -  0704953723 Profil

Relaterat material

Småföretagarnas Riksförbund | Av småföretagare - För småföretagare!

Småföretagarnas Riksförbund är en intresseorganisation som har fokus på att skapa en enklare, tryggare och mer lönsam vardag för mikroföretag, dvs. småföretag med 0-9 anställda. Vi företräder cirka 30 000 småföretagare landet över och är en stark opinionsbildare i svensk näringspolitik. Genom täta kontakter med politiska beslutsfattare och tjänstemän på olika myndigheter har vi en viktig del i det näringspolitiska arbetet och spridning av debattartiklar och pressmeddelanden. Småföretagarnas Riksförbund är en oberoende och rikstäckande organisation som drivs av företagare.

Småföretagarnas Riksförbund
Pottenborgsvägen 4B
26357 HÖGANÄS
Sverige