Pressmeddelande -

DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2006

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=43098 KVARTALET · Kvartalets fakturering uppgick till 18,1 (13,7) MSEK. Ökningen är en följd av den fokuserade satsningen på bolagets kärnverksamhet, antennprodukter. · Resultatet för kvartalet blev -2,6 (-4,0) MSEK. Mars månad utvisade ett positivt operativt rörelseresultat. · Letter of Intent har tecknats för leverans av antenner för elmätare, en affär som bedöms växa under året. · Letter of Intent har tecknats för antenner för FWT, Fixed Wireless Terminals, för fast telefoni och datatjänster via mobiltelefonnätet. · Bolagets nyutvecklade antenn för amerikansk satellitradiokommunikation, SDARS, har testats och befunnits väl motsvara förväntningarna vilket bedöms leda till utökade affärer inom affärsområdet Automotive. · Marknadssatsningen i Nordamerika har omstartats med fokus på tunga fordon samt personbilar i det övre segmentet. · Under februari slutfördes nyemissionen som övertecknades med 17 % och bolaget tillfördes ytterligare 5,4 mkr före nyemissionskostnader. · Per den 1 mars tillträdde Lars Ericson som ny VD. Marknad Smarteq har, efter beslut under 2005, renodlat sin verksamhet till att helt fokusera på antennprodukter inom affärsområdena Automotive (fordonskunder) och Industri (övriga industrikunder). Bolaget verkar på en marknad med underliggande långsiktig tillväxt. Marknaden drivs av en kombination av den snabba utvecklingen inom mobiltelefoni , fordonsindustrins behov av teknik för att möjliggöra alltmer avancerad kommunikation till och från fordon samt industrins ökande behov av trådlös kommunikation, M2M. Automotive Smarteq är väl etablerad på marknaden för antenner till lastvagns-och personbilstillverkare. Flera av de stora tillverkarna av fordon är kunder till Smarteq, t ex Audi, Bentley, SAAB, Scania, Volkswagen, Volvo AB och Volvo Cars. På personbilsmarknaden har satsningen på kundanpassade lösningar med högre teknikinnehåll börjat ge resultat och en fortsatt tillväxt väntas. Industri Inom affärsområdet Industri finns en stark trend mot ökad användning av trådlös kommunikation, som i många fall kan komplettera befintlig infrastruktur eller ersätta den helt. En trådlös infrastruktur kan byggas med lägre investeringar eller där nya investeringar i existerande trådbunden kommunikation inte längre är lönsam. Inom affärsområdet växer även marknaden för trådlös datorkommunikation (WLAN) starkt. Det är i ljuset av detta som det under 2005 genomförda förvärvet av Svenska Antennspecialisten AB ska ses. Där finns inte bara stora möjligheter till att leverera teknisk utrustning till den pågående utbyggnaden av infrastruktur, utan även möjligheten att delta i och påverka marknaden för systemlösningar. Inom affärsområdet Industri bedöms de stora framtida tillväxtmöjligheterna finnas för Smarteq. Förutom att fler kommunikationsbehov kommer att behöva lösas i framtiden, pågår det en stadig utbyggnad av den tekniska infrastrukturen. Produktutveckling Smarteq koncentrerar nu sina utvecklingsresurser på antenner med nya egenskaper till de olika marknadssegmenten som står i fokus. Den nya teknologiplattformen för fordonsantenner till de nya digitala satellitradiosystemen i USA, SDARS, med de bägge operatörerna Sirius och XM, är under intensivt slutförande med pågående tester på plats i USA. Flera antenner anpassade för elmätar-avläsning men även andra former av så kallad M2M-kommunikation (Machine to Machine) har tagits fram, bl a en diskret och robust, lågprofilantenn som kan monteras med bibehållen prestanda på både trä- och tegelväggar och plåtskåp. Under slutförande med snar försäljningastart är även en rad olika antenntyper för bl a WiMAX-frekvenser. Fakturering/Resultat Koncernens fakturering uppgick under första kvartalet till 18,1 (13,7) MSEK, vilket motsvarar en ökning jämfört med motsvarande period 2005 med 32 %. Föregående års fakturering inkluderade fakturering på 2,0 MSEK avseende det sedermera nedlagda produktområdet handsfree. Justerat för detta har försäljningen av antennprodukter ökat med 55 % jämfört med föregående år. Den förbättrade försäljningen är ett resultat av fokuseringen på antennprodukter. Resultatet för tremånadersperioden efter skatt uppgick till -2,6 (-4,0) MSEK. Resultatförbättringen förklaras i huvudsak av volymökning med förbättrade marginaler. Smarteq har under 2006 fortsatt att investera i produktutveckling och under kvartalet utgjorde denna kostnad 1,5 (1,1) MSEK. Periodens aktiverade utvecklingskostnader uppgick till 0,9 (0,9) MSEK. Koncernredovisningen omfattar Smarteq AB (publ), Smarteq Wireless AB, Svenska Antenn-specialisten AB och Smarteq Intressenter AB. TransIT AB har avyttrats under kvartalet. Finansiell ställning Koncernens disponibla likvida medel uppgick per den 31 mars till 4,0 (2,3) MSEK. Koncernens soliditet var per den 31 mars 45 (41) %. Per mars månads utgång var det totala antalet aktier 881 489 350. Investeringar Investeringarna under kvartalet uppgick till 1,0 (0,9) MSEK. Av årets investeringar avsåg 0,9 (0,9) MSEK aktivering av utvecklingskostnader. Per mars 2006 uppgick de aktiverade utvecklingskostnadernas nettobokförda värde till 3,7 (5,3) MSEK. Vidare innehåller de immateriella tillgångarna inkråmsgoodwill och koncern- goodwill till ett nettobokfört värde av 12,8 (10,1) MSEK. Personal Antal anställda per 31 mars var 40 (32). Framtidsutsikter Smarteq har nu en bra position med nyutvecklade antennkoncept för att möta efterfrågan från en marknad som i allt högre grad investerar i trådlös kommunikation för ökad säkerhet, kontroll och informationsöverföring. I och med den genomförda omstruktureringen av verksamheten med fokus på antennsystem för Automotive och Industri väntas resultatet förbättras under 2006. Målet är att uppnå en påtaglig omsättningsökning samt under andra halvåret uppvisa ett uthålligt positivt resultat. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med redovisningsrådets rekommendationer RR20 Delårsrapporter. Revision Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorsgranskning. Kommande rapporter 2006 Delårsbokslut - kvartal 2 22 augusti Delårsbokslut - kvartal 3 24 oktober Bokslutskommuniké 2006 13 februari 2007 Stockholm 2006-05-18 Lars Ericson Verkställande direktör För ytterligare information kontakta: Lars Ericson, VD Smarteq, Tel: 08-792 92 50, Mobiltel: 0705-56 80 65 lars.ericson@smarteq.se Ove Östergren, CFO Smarteq, Tel: 08-792 92 21, Mobiltel: 0733-85 92 21 ove.ostergren@smarteq.se Smarteq AB (publ), Box 4064, 182 04 Enebyberg, Tel: 08-792 92 00 info@smarteq.se (För fullständig delårsrapport se bifogad fil) Smarteqs affärsidé är att med hjälp av den senaste tekniken utveckla produkter inom wireless telecom. Verksamheten är fokuserad på utveckling och försäljning av produkter för eftermarknaden och OEM-marknaden.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Johan Hårdén

Presskontakt VD