Pressmeddelande -

DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2007

Smarteq utvecklar och levererar produkter och lösningar för trådlös kommunikation till och från fordon, inom industrin och för trådlös datorkommunikation (WLAN) . Verksamheten är fokuserad på utveckling och försäljning av produkter för OEM-marknaden. Smarteq har idag ca 35 anställda och marknadsbearbetningen sker genom upparbetade försäljningskanaler i cirka 30 länder. Smarteqs B-aktie handlas på First North. Certified adviser för Smarteq är Remium AB. KVARTALET * Kvartalets fakturering uppgick till 23,4 (18,1) MSEK, en ökning med 29 % jämfört med föregående år. Ökningen är en följd av den fokuserade satsningen på bolagets kärnverksamhet, antennsystem. * Nettoresultatet för kvartalet blev -1,0 (-2,6) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -0,6 (-2,4) mkr. Mars månad utvisade ett positivt rörelseresultat på 0,5 mkr. * Ytterligare en prestigeorder inom AMR, fjärravlästa elmätare, har erhållits från Senea AB. Det totala ordervärdet uppgår till ca 7 mkr och kommer att levereras under 2007. * För att stärka bolagets finansiella ställning och möjliggöra framtida expansion inom kärnverksamheten antennsystem har styrelsen beslutat att föreslå årsstämman en nyemission på 21,2 mkr. Emissionen är till fullo garanterad av två av bolagets huvudaktieägare, Consafe IT AB och Tibia Konsult AB. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG * Ett formellt leverans - och samarbetsavtal har tecknats med Telenor Cinclus gällande leveranser av antenner till fjärravlästa elmätare. Marknad Smarteq har renodlat sin verksamhet till att helt fokusera på antennprodukter inom kundsegmenten Automotive (fordonskunder) och Industri (övriga industrikunder). Bolaget verkar på en marknad med underliggande långsiktig tillväxt. Marknaden drivs av en kombination av den snabba utvecklingen inom mobiltelefoni, fordonsindustrins behov av teknik för att möjliggöra alltmer avancerad kommunikation till och från fordon samt industrins ökande behov av trådlös kommunikation, M2M (Machine to Machine). Antennmarknaden som helhet uppvisar en fortsatt stark tillväxt som främst drivs av ökande behov av trådlösa kommunikationslösningar. Smarteq har väl utvecklade koncept för att tillfredställa kundernas behov inom detta område. Automotive Smarteq är väl etablerat på marknaden för antenner till lastvagns- och personbilstillverkare. Flera av de stora tillverkarna av fordon är kunder till Smarteq, t ex Audi, Bentley, SAAB, Scania, Volkswagen, Volvo AB och Volvo Cars. På personbilsmarknaden har satsningen på kundanpassade lösningar med högre teknikinnehåll och krav på design börjat ge resultat och en fortsatt tillväxt väntas. Bolagets nyutvecklade inbyggda antenn för amerikansk satellitradiokommunikation, SDARS, har börjat levereras till Bentley. Fler tillverkare av bilar i det övre segmentet har visat intresse av denna produkt och en förstudie har genomförts för en av dessa tillverkare med positivt resultat. Industri Inom detta kundsegment finns en stark trend mot ökad användning av trådlös kommunikation, som i många fall kan komplettera befintlig infrastruktur eller ersätta den helt. En trådlös infrastruktur kan byggas med lägre investeringar eller där nya investeringar i existerande trådbunden kommunikation inte längre är lönsam. Inom kundsegmentet är även marknaden för trådlös datorkommunikation (WLAN) under tillväxt Det snabbast växande området är dock M2M, Machine to Machine. Här återfinnes bolagets snabbt växande affärer inom trådlösa larm samt automatisk fjärravläsning av elmätare. Inom kundsegmentet bedöms de mest betydande framtida tillväxtmöjligheterna finnas för Smarteq. Detta beror på att behovet av trådlös kommunikation, såväl tal som data, ökar och därmed utbyggnaden av den tekniska infrastrukturen. Vidare ökar kommunikationen mellan maskiner och/eller utrustningar, M2M, kraftigt vilket ytterligare ökar behovet av avancerade antenner. Inom kundsegmentet finns kunder som Ericsson, Ericsson Microwave, Solectron, Flextronics, Securitas, Comsel/Telenor Cinclus, Senea och Malux. Produktutveckling Smarteq koncentrerar nu sina utvecklingsresurser på antenner med nya egenskaper till de olika marknadssegmenten som står i fokus. Den nya teknologiplattformen för inbyggda fordonsantenner till de nya digitala satellitradiosystemen i USA, SDARS, med de bägge operatörerna Sirius och XM, är ett sådant exempel. Smarteq bevakar motsvarande utveckling i Europa. Flera antenner anpassade för elmätaravläsning men även andra former av så kallad M2M-kommunikation har tagits fram, bl a en diskret och robust lågprofilantenn som kan monteras med bibehållen prestanda på både trä- och tegelväggar och plåtskåp. Vidare har två antenner tagits fram för FWT, fixed wireless terminals, dvs överföring av tal och data via GSM/GPRS teknik. Ett flertal antenner ur bolagets standardsortiment har dessutom kompletterats med WLAN funktion. Fakturering/Resultat Koncernens fakturering uppgick under första kvartalet till 23,4 (18,1) MSEK, vilket motsvarar en ökning jämfört med motsvarande period 2006 med 29 %. Föregående års fakturering inkluderade fakturering avseende nedlagda verksamhetsområden. Justerat för detta har försäljningen av antennprodukter ökat med 45 % jämfört med föregående år. Den förbättrade försäljningen är ett resultat av fokuseringen på kärnverksamheten antennsystem och sker främst inom kundsegmentet övrig industri. Resultatet för tremånadersperioden efter skatt uppgick till -1,0 (-2,6) MSEK. Resultatförbättringen förklaras med den ökade försäljningen i kombination med reducerade omkostnader. Jämfört med 2006 har omkostnaderna reducerats med ca 1 mkr. Resultatet är belastat med räntekostnader uppgående till 0,1 mkr för de ägarlån som avses konverteras till aktier i den förestående nyemissionen. Per den 31 mars uppgick dessa lån till 10,1 mkr. Fullskaliga leveranser av antenner till elmätare har inletts under mars månad vilket påverkat månadens omsättning och resultat. Försäljningen för mars uppgick till 10,3 mkr med ett rörelseresultat på 0,5 mkr. Resultatet är belastat med uppstartskostnader för tillverkning och leverans av antenner för elmätare. Smarteq har under 2007 fortsatt att investera i produktutveckling och under kvartalet utgjorde denna kostnad 1,8 (1,5) MSEK. Periodens aktiverade utvecklingskostnader uppgick till 0,3 (0,9) MSEK. Koncernredovisningen omfattar Smarteq AB (publ), Smarteq Wireless AB, Svenska Antenn-specialisten AB och Smarteq Intressenter AB. Finansiell ställning Koncernens disponibla likvida medel uppgick per den 31 mars till 2,3 (4,0) MSEK. Koncernens soliditet var per den 31 mars 12 (45) %. Per mars månads utgång var det totala antalet aktier 88 148 935. Styrelsen har fattat beslut om att föreslå årsstämman en nyemission uppgående till 21,2 mkr där fem gamla aktier ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 1,20 kr. Nyemissionen är till fullo garanterad av två av bolagets huvudaktieägare, Consafe IT AB och Tibia Konsult AB. Syftet med emissionen är att förstärka det egna kapitalet och likviditeten samt ge bolaget förutsättningar för en fortsatt expansion inom kärnverksamheten antennsystem. För att säkerställa finansieringen i bolaget fram till nyemissionen har bolagets huvudaktieägare lånat in totalt 10,1 mkr per den 31 mars. Ytterligare lån på 2,4 mkr har upptagits efter den 31 mars och sammanlagt uppgår dessa lån till 12,5 mkr. Dessa lån avses kvittas mot aktier i den förestående nyemissionen varför bolaget tillförs 8,7 mkr före emissionskostnader som beräknas uppgå till ca 1 mkr. Efter genomförd nyemission kommer det totala antalet aktier uppgå till 105 778 722. Investeringar Investeringarna under kvartalet uppgick till 0,4 (1,0) MSEK. Av årets investeringar avsåg 0,3 (0,9) MSEK aktivering av utvecklingskostnader. Per mars 2007 uppgick de aktiverade utvecklingskostnadernas nettobokförda värde till 4,5 (3,7) MSEK. Vidare innehåller de immateriella tillgångarna inkråmsgoodwill till ett nettobokfört värde av 10,0 (12,8) MSEK. Personal Antal anställda per 31 mars var 35 (40). Framtidsutsikter Den fokuserade satsningen på specialantenner inom utvalda segment har redan lett till märkbara ökningar i offert - och orderstock. Ytterligare kontrakt avseende flera större affärer inom områdena satellitradiokommunikation, automatisk mätaravläsning, trådlösa larm samt fixed wireless terminals beräknas kunna tecknas under 2007. Orderingången utvecklas positivt och uppgick per den 31 mars till 51,5 mkr jämfört med 23,9 mkr föregående år. Ökningen är ett resultat av fokuseringen på kärnverksamheten och sker framförallt inom affärsområdet Industri och då främst inom AMR (Automatic Meter Reading). Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med redovisningsrådets rekommendationer RR20 Delårsrapporter. Revision Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorsgranskning. Kommande rapporter 2007 Delårsbokslut - kvartal 2 22 augusti Delårsbokslut - kvartal 3 24 oktober Bokslutskommuniké 2007 13 februari 2008 Stockholm 2007-05-24 Lars Ericson Verkställande direktör För ytterligare information kontakta: Lars Ericson, VD Smarteq, Tel: 08-792 92 50, Mobiltel: 0705-56 80 65 lars.ericson@smarteq.se Ove Östergren, CFO Smarteq, Tel: 08-792 92 21, Mobiltel: 0733-85 92 21 ove.ostergren@smarteq.se Smarteq AB (publ), Box 4064, 182 04 Enebyberg, Tel: 08-792 92 00 info@smarteq.se Smarteqs affärsidé är att med hjälp av den senaste tekniken utveckla produkter inom wireless telecom. Verksamheten är fokuserad på utveckling och försäljning av produkter för eftermarknaden och OEM-marknaden.

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Regioner

  • Danderyd

Om Smarteq

Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet och säkerhet, i en trådlös värld. De prioriterade marknadssegmenten är Automotive och Communications. Verksamheten är fokuserad på försäljning och utveckling av antennprodukter för OEM- och eftermarknaden. Smarteq har egna resurser för produktutveckling, inköp och försäljning. Tillverkningen är i huvudsak utlagd till externa partners i Asien och Europa. Smarteq har totalt 15 anställda i Sverige och Kina. Marknadsbearbetningen sker genom upparbetade försäljningskanaler globalt. Smarteqs B-aktie handlas på First North med Remium Nordic som Certified Adviser.

För mer information se: www.smarteq.com

Kontakter

Johan Hårdén

Presskontakt VD