Pressmeddelande -

Förtroenderådets uttalande om skatteutjämningsfrågan

Vid det socialdemokratiska förtroenderådets möte i Stockholm idag, lördag 29 november, fastställdes följande uttalande med anledning av det fortsatta arbetet med förslag till ett nytt skatteutjämningssystem:, Det kommunala utjämningssystemet bygger på grundläggande principer som solidaritet och rättvisa. Det måste vara möjligt att ge en likvärdig vård, skola och omsorg över hela landet. Vi socialdemokrater kan aldrig acceptera att människor får olika bra välfärd beroende på var i landet de bor. Om utjämningssystemet inte fanns skulle vissa kommuner behöva en kommunalskatt inklusive landstingsskatt på 40 kronor och andra endast 20 kronor för likvärdig välfärd. Detta är orimligt och osolidariskt. Därför står vi socialdemokrater bakom en långtgående utjämning mellan de kommuner och landsting som har många invånare med höga inkomster och de kommuner och landsting där invånarna har låga inkomster. För att skapa likvärdiga förutsättningar måste såväl skillnader i inkomster som skillnader i strukturella kostnader beaktas. Detta är en förutsättning för att upprätthålla ett reellt kommunalt självstyre. Utjämningssystemet utgör i själva verket basen för det kommunala självstyret. I det fortsatta arbetet med utjämningsfrågan skall bl a följande beaktas: - Inkomstutjämningen skall göras statlig så att alla kommuner och landsting garanteras en likvärdig skattekraft. - Kostnadsutjämningen skall utjämna strukturella kostnadsskillnader mellan kommuner och mellan landsting. En analys skall göras om det finns kostnadsskillnader som inte beaktats av utredningen. Kollektivtrafiken skall kompenseras till 100 %. - Situationen i Stockholm läns landsting, som främst orsakats av moderatlett vanstyre under förra mandatperioden, skall särskilt uppmärksammas och kan komma att kräva särskilda lösningar. - Effekter av ett reformerat utjämningssystem skall dämpas med särskilda införanderegler och ett särskilt strukturbidrag. I norra Sverige och i vissa glesbygdskommuner blir effekterna av det föreslagna utjämningssystemet stora. Möjligheterna att ytterliggare mildra effekterna för dessa kommuner och landsting skall prövas. - För att kunna genomföra förändringar av förslaget till nytt utjämningssystem kan det bli nödvändigt med statliga tillskott för att inte övriga kommuner och landsting skall drabbas. Arbetet med att reformera utjämningssystemet skall bedrivas i syfte att uppnå så bred politisk enighet som möjligt och med syftet att stärka solidariteten och sammanhållningen i Sverige. Ett splittrat Sverige är inte förenligt med en god framtida utveckling. De olika delarna av Sverige är beroende av varandra och förbättringar i en del av landet skapar förutsättningar för stärkt konkurrenskraft och högre tillväxt i hela landet. Sverige skall utvecklas i sammanhållning. Ingen vinner på regionala obalanser. Anna A Forsberg Presschef 070-568 32 44 Daniel Färm Pressekreterare 070-650 12 09 Pressjour (kvällar och helger) 08-24 76 25

Ämnen

  • Ekonomi, finans