Pressmeddelande -

Nya insatser för att stärka ungas ställning på arbetsmarknaden

Bland de nya åtgärder som presenterats märks bland annat att sökanderesor återinförs för unga, arbetsplatsintroduktion för invandrare permanentas från 2007, 100 miljoner kronor till feriearbete för gymnasieungdomar, plusjobb för unga, satsning på arbetsmarknadsutbildning och fler lönebidrag. - Glädjande nog minskar nu arbetslösheten som en följd av en ökad efterfrågan på arbetskraft. Fortfarande står dock allt för många utan arbete. Därför är det viktigt att jobbpaketet från budgetpropositionen nu genomförs så snabbt och bra som möjligt så att ännu fler kan ges möjlighet till arbete och egen försörjning. Insatser för att rusta unga människor och invandrare att få jobb är också högsta prioritet. I vårbudgeten kompletterar vi därför jobbpaketet med åtgärder särskilt riktade mot dessa grupper för att stärka deras ställning på arbetsmarknaden, säger arbetslivsminister Hans Karlsson. Säkerställa planerad omfattning av insatser för arbetslösa Arbetslösa ska i tillräcklig utsträckning i år kunna erbjudas kompetenshöjande insatser genom en omprioritering av resurser som innebär färre anställningsstöd och 8 500 fler övriga programplatser för bland annat praktik och utbildning. Ökningen innebär även att 1 000 fler långtidsarbetslösa äldre inom aktivitetsgarantin och ungdomar kan erbjudas folkhögskolestudier. Finansieringsbidraget vid arbetspraktik slopas under 2006 och 2007 för att fler arbetsgivare ska vilja erbjuda praktikplatser. Satsning på arbetsmarknadsutbildning För att motverka att det uppstår arbetskraftsbrist och flaskhalsar ska arbetsmarknadsutbildningen öka. Antalet programplatser totalt ökar med 11 000 platser per år 2007 och 2008. Ökad geografisk rörlighet För att öka den geografiska rörligheten ska ungdomar 20-24 år som inte kan få jobb på hemorten få möjlighet till ersättning för resa och logi när de besöker arbetsgivare i en annan ort för att söka jobb, så kallade sökanderesor. Fler jobb för ungdomar Bidraget till feriearbeten för gymnasieungdomar ökas till sammanlagt 100 miljoner kronor. Det är dubbelt så mycket som under 2005 då cirka 31 000 ungdomar fick ett feriearbete genom avtal som slöts mellan länsarbetsnämnderna och kommunerna. Antalet plusjobb ökar från den 1 juli 2006 med 1 000 platser särskilt riktade till ungdomar. Regeringen förlänger under 2007 möjligheten att lämna allmänt anställningsstöd för ungdomar 20-24 år redan efter sex månaders inskrivning vid arbetsförmedlingen. Under 2006 beräknas minst 1 500 ungdomar per månad ha en anställning med allmänt anställningsstöd. Förlängda plusjobb för personer som fyllt 60 år Enligt nuvarande regler beviljas plusjobb i maximalt två år. Regeringen vill ge möjlighet för personer med plusjobb som vid anvisningstillfället fyllt 60 år att kunna ha fortsatt plusjobb tills de fyller 65 år. Fler lönebidrag För att fler funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga ska få ett jobb ökas resurserna för lönebidrag med 125 miljoner kronor 2006 och 260 miljoner kronor 2007. Det motsvarar 2 000 fler lönebidragsplatser andra halvåret 2006 och hela 2007. Regeringen anser det viktigt att de allmännyttiga organisationerna får del av det ökade antalet anställningar med lönebidrag. Arbetsplatsintroduktion för vissa invandrare permanentas Försöksverksamheten Arbetsplatsintroduktion för vissa invandrare ska ingå i AMV:s ordinarie verksamhet från 2007. Specialutbildade arbetsförmedlare ger individuellt stöd under inledningsskedet av en anställning. Verksamheten har resulterat i att deltagarna i relativt stor utsträckning fått ett jobb. Från 2003 fram till årsskiftet 2005 har antalet deltagare varit närmare 8 000 personer. Förstärkta insatser för nyanlända invandrare Inom ramen för regeringens samlade åtgärder för att främja integration får AMS i uppdrag att från den 1 juli 2006 starta en tvåårig försöksverksamhet för vissa nyanlända invandrare. Målgruppen beräknas till 2 000 personer. Syftet är en snabbare etablering på arbetsmarknaden. Arbetslivsinriktade insatser ska börja tidigare och ske parallellt med undervisning i svenska. Kostnaderna beräknas till sammanlagt 130 miljoner kronor under försöksperioden. Kontakt: Åsa Gunnarsson Pressekreterare 08-405 12 65 070-267 84 26

Ämnen

  • Arbetsliv