Pressmeddelande -

Socialdemokratisk arbetsgrupp föreslår riktigt jobbavdrag

En socialdemokratisk arbetsgrupp under ledning av Luciano Astudillo presenterade idag en rapport med förslag som ska bidra till en starkare näringslivsutveckling och högre sysselsättning i Sveriges mest socioekonomiskt utsatta områden. Bland annat föreslår arbetsgruppen ett tillfälligt anställningsstöd riktat mot individer med försörjningsstöd som börjar arbeta. Bland förslagen finns också en statlig lånegaranti för upprustning av miljonprogramsområdena, liksom flera förslag för att öka riskkapital- och komptensförsörjning för småföretag.

- Den växande segregationen i våra städer hotar den sociala sammanhållningen. En central nyckel för att öka den är att få fler i jobb. Vi föreslår ett riktigt jobbavdrag för att öka drivkraften till arbete. Det ska bli enklare för människor att gå från bidrag till jobb. Med många som jobbar ökar tilliten mellan människorna i ett samhälle, säger Luciano Astudillo.

- Det har länge saknats ett näringspolitiskt perspektiv på hur vi kan utveckla, skapa förutsättningar och bättre tillvarata möjligheter i områden där arbetslösheten är fortsatt hög och många av de arbetslösa är beroende av bidrag för sin försörjning. Fler i arbete erbjuder inte bara fler möjligheten att göra rätt för sig. Det ger oss möjligheten att tillsammans utveckla och stärka vårt land långsiktigt, avslutar Astudillo.

Förslagen i korthet:

Främjande av riskkapital- och kompetensförsörjning:

•En modell för uppskjutande av reavinstbeskattning vid återinvestering i aktier i onoterade företag bör prövas.
•En lånefacilitet med statsgaranti för onoterade företag genom bankerna bör prövas.

Ökad internationell handel:

•Förstärkning av de statliga resurserna till Exportrådet med en större andel som används för att bygga upp nya internationella handelscenter i våra tre storstadsregioner.

Renovering, grön omställning och blandade upplåtelseformer:

•Möjligheten till vitesföreläggande av fastighetsägare som inte uppfyller rimliga krav på underhåll och renovering av sina fastigheter bör prövas.
•En garantimodell där staten, eventuellt tillsammans med berörd kommun, får garantera lån för upprustning av lägenheter i flerfamiljshus inom en ram på totalt 20 miljarder kronor med möjlighet att subventionera garantiavgifter i socioekonomiskt svaga områden bör införas.
•Olika modeller som kan öka blandningen av upplåtelseformer i miljonprogramsområden bör prövas.

Främjande av sysselsättning och minskat bidragsberoende:

•Ett tillfälligt anställningsstöd för personer med försörjningsstöd som börjar arbeta bör införas. Syftet ska vara att stimulera övergång till arbete genom att reducera effekterna av den avräkning fullt ut som idag sker av försörjningsstöd mot arbetsinkomst.
•Aktivt statligt stöd till personer beroende av försörjningsstöd som står till arbetsmarknadens förfogande bör säkerställas.
•Staten bör anslå 100 miljoner årligen till kommuner med LUA-områden för att uppmuntra, stödja och stärka nya initiativ, angreppssätt och modeller för att främja bättre levnadsvillkor och positiv utveckling i områden med hög arbetslöshet och många långtidsarbetslösa.
•Statlig medfinansiering till kommuner så att dessa kan anställa långtidsarbetslösa ungdomar för att utföra kvalitetshöjande arbetsuppgifter som annars inte blir utförda.

Läs rapporten i sin helhet på www.socialdemokraterna.se

För mer information:

Jenny Engdahl
Pressekreterare
070- 363 25 55

Dan Svanell
Presschef
070- 877 33 26

Ämnen

  • Politik