Pressmeddelande -

Få metoder används för att förebygga psykisk ohälsa hos barn

Effektiva metoder för tidig upptäckt av barns psykiska ohälsa saknas inom barnhälsovård, förskola, skolhälsovård och skola. Inom de specialiserade verksamheterna, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri, används ett mycket stort antal metoder. Det är svårt att veta om alla dessa metoder är effektiva, eftersom många av dem har bristande dokumentation.

Nationellt utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa vid Socialstyrelsen har genomfört en nationell inventering av vilka metoder eller strukturerade arbetssätt som används i kommuner och landsting för att tidigt upptäcka, förebygga och ge tidiga insatser till barn som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa. Tillfrågade verksamheter är förskola, skola, skolhälsovård, barnhälsovård, mödrahälsovård, familjecentraler och ungdomsmottagningar, det vill säga verksamheter som möter alla barn. Vi har också frågat de specialiserade verksamheter som i första hand möter barn som har identifierade problem eller symtom. Det är socialtjänstens öppna verksamheter, barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, barn- och ungdomshabilitering och barn- och ungdomspsykiatrin.

Inventeringen baseras på nästan 2000 besvarade enkäter. De tillfrågade verksamheterna rapporterar ett stort antal metoder - sammanlagt 228 stycken - för att upptäcka, förebygga och ge tidiga insatser till barn som riskerar att utveckla psykisk ohälsa.

Inventeringen visar bland annat att valet av de metoder som används inte är anpassat till verksamheternas olika uppdrag. Val av metod bör anpassas efter den verksamhet som den ska användas av. Vissa metoder används av nästan alla, oavsett om det handlar om verksamhet på primär nivå eller specialiserade verksamheter. Den bild som inventeringen ger av brister i hur metoder används kan bero på flera saker. Verksamheternas uppdrag kan vara otydliga eller så kan det bero på bristande kunskap om metoder hos de professionella.

- Det är inte rimligt att förutsätta att alla yrkesverksamma eller ansvariga i en organisation ska ha tillräcklig kompetens eller kännedom om alla tänkbara metoder för att kunna värdera och välja rätt metod. Det är i hög grad en nationell angelägenhet att skapa mer ordning och reda i vilka metoder som ska användas när och av vilka verksamheter. Det behövs ett långsiktigt nationellt stöd till verksamheterna för att de ska lyckas att upptäcka barn och unga som inte mår bra och som behöver stöd och hjälp, säger Lars Hellgren, chef för Nationellt utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa (UPP-centrum) vid Socialstyrelsen.

Slutsatser av inventeringen är att

  • det finns ett stort behov av att utvärdera metoder och dess effekter för barn och föräldrar
  • det finns behov av nationellt stöd vid val av metoder
  • det finns behov av nationella insatser för utbildning i och implementering av metoder
  • det finns behov av att förtydliga olika verksamheters uppdrag och utifrån detta diskutera val av metoder.

Mer information: Monica Norrman projektledare 075-247 38 02

Rapporten finns i sin helhet på www.socialstyrelsen.se

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel