Pressmeddelande -

Fler donatorer kräver tydligare roll för donationsansvariga

Sverige är bland de sämsta länderna i Europa på organdonationer. Under 2005 donerade 128 personer sina organ efter sin död. Samtidigt väntade nästan 600 personer på nya organ. För att sjukvården ska kunna ta tillvara fler organ behövs en ny struktur för arbetet med donationsfrågor. Det anser Donationsrådet vid Socialstyrelsen som därför föreslår rekommendationer för hur donationsverksamheten bör organiseras vid sjukhusen. – Vården är på många sätt oförmögen att fungera verksamhetsövergripande. För att vi ska få fler donatorer är det fullkomligt förödande, säger Eva Fernvall, Donationsrådets ordförande. Donationsrådets förslag till rekommendationer syftar till att skapa ett enhetligt system som garanterar tillgång till expertkunskap vid alla tillfällen en donation kan vara aktuell. Rekommendationerna ska därmed bidra till att säkerställa hög kvalitet och patientsäkerhet, såväl i vården av donatorn som i bemötandet av den avlidnes anhöriga. Tydlig roll och mandat för donationsansvariga På varje sjukhus där ingrepp för donation kan utföras ska det enligt lag finnas en donationsansvarig läkare och en kontaktansvarig sjuksköterska. I uppgifterna ligger bland annat att förbereda för donation och ge stöd och information till de avlidnas närstående. Men därutöver är det oklart vad som krävs och lagen har tolkats olika. Donationsrådets nya rekommendationer har som mål att underlätta för de donationsansvariga läkarna och sjuksköterskorna att utföra sitt uppdrag. – De donationsansvariga ska vara donationsexperter på sjukhusen. Huvuduppgiften är att få fler donatorer genom att samarbeta bättre på det egna sjukhuset eller med närliggande sjukhus. Därför måste mandatet och rollen i organisationen vara tydlig, säger Eva Fernvall. Donationsrådet föreslår även krav- och kompetensprofiler för de donationsansvariga läkarna och de kontaktansvariga sjuksköterskorna. Stöd till anhöriga viktigt Med rätt utformat stöd till de anhöriga skulle fler som dör under respiratorvård kunna bli donatorer. Idag säger nästan hälften av de anhöriga nej till donation om den avlidnes vilja är okänd. – Donationer är en naturlig del av vården. Vid dödsfall där organdonation kan vara möjlig är det personalens skyldighet att föra ett donationssamtal med de närstående. På samma sätt som det är de närståendes rättighet att den avlidnes eventuella önskan att donera sina organ efter sin död respekteras, säger Eva Fernvall Förlängd remisstid Donationsrådets ordförande träffade nyligen landstingsdirektörerna vid ett möte. – Vi har fått gott gensvar från landstingsdirektörerna. De är överens om att arbetet med donation av organ och vävnader måste ges status och legitimitet, säger Eva Fernvall. Remisstiden sträcker sig till 31 augusti 2006 – Eftersom rekommendationerna kan innebära organisationsförändringar som kräver insatser från sjukvårdshuvudmän har vi förlängt remisstiden till efter sommaren. Det är viktigt att de är välförankrade när vi nu lägger grunden för en ny struktur för donationsarbetet, säger Eva Fernvall. Kontaktpersoner Eva Fernvall, ordförande Donationsrådet 070-590 28 93 Johan Järnesund, informationsansvarig Donationsrådet 070-215 56 33 Förslaget till rekommendationer och mer information om Donationsrådet finns på webben: http://www.socialstyrelsen.se/Amnesord/halso_sjuk/donationsrad/

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel