Pressmeddelande -

Här är senaste Nytt från Socialstyrelsen


Få metoder används för att förebygga barns psykiska ohälsa
Krafttag behövs för att stoppa resistensutvecklingen
Koder utgår i den svenska klassifikationen
Ett tillstånd och tre nya definitioner av rikssjukvård
Asylsökandes hälso- och sjukvård samt tandvård
Regler om frysförvarade spermier klargörs
Tobaksvanor

Svårt att läsa e-postmeddelandet? Klicka här för webbsidan:
http://www.socialstyrelsen.se/Aktuellt/Nyheter/FirstPage/2008/Q4/081120nytt.htm

Ändra e-postadress eller avsluta? Gå till prenumerationssidan ( http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/Prenumerationer/ )!

Hämta pdf-version (bäst för utskrift):
http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/818CA0BC-2622-4E9E-AE83-A18553D69698/0/08nytt38.pdf

Hälsningar

Jan Gustafsson
__________________________________________________________________________________________________

Få metoder används för att förebygga barns psykiska ohälsa

Effektiva metoder för tidig upptäckt av barns psykiska ohälsa saknas inom barnhälsovård, förskola, skolhälsovård och skola. Inom de specialiserade verksamheterna, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri, används ett mycket stort antal metoder. Det är svårt att veta om alla dessa metoder är effektiva, eftersom många av dem har bristande dokumentation. Nationellt utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa har genomfört en nationell inventering av vilka metoder eller strukturerade arbetssätt som används i kommuner och landsting för att tidigt upptäcka, förebygga och ge tidiga insatser till barn som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa. Tillfrågade verksamheter är förskola, skola, skolhälsovård, barnhälsovård, mödrahälsovård, familjecentraler och ungdomsmottagningar.
Till rapporten

Krafttag behövs för att stoppa resistensutvecklingen

Onödig och felaktig användning av antibiotika leder på sikt till att inte bara enskilda patienter utan hela grupper utsätts för risker.
Om fler bakterier blir resistenta mot antibiotika kan det leda till att det inte längre går att behandla sjukdomar som enkelt kan behandlas idag. Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet och Strama har lämnat förslag till regeringen om hur utvecklingen ska bromsas. Strama har undersökt den statistik som finns om hur mycket antibiotika som skrivs ut och säljs. Antibiotikaresistens orsakas till stor del av fel använd antibiotika. Därför har Socialstyrelsen genomfört en inventering av hälso- och sjukvårdens antibiotikaanvändning. Den visar bland annat att bara hälften av landets vårdcentraler har tillgång till stöd från infektionsläkarkompetens.
Till rapporten

Koder utgår
i den svenska klassifikationen

Socialstyrelsen tar nu bort vissa koder i den svenska klassifikationen av sjukdomar och hälsoproblem. Bland annat utgår "Transvestism"samt "Fetischism"och "Sadomasochism" från och med den 1 januari 2009. De senaste åren har Socialstyrelsen kontaktats flera gånger av RFSU och andra intresseorganisationer som vill att förändringar görs i den svenska versionen av ICD-10 - "Klassifikation av hälsoproblem och sjukdomar 1997". De ändringar som nu genomförs bygger på konkreta förslag från dessa organisationer. ICD (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) är ett klassifikationssystem som bland annat används för att gruppera sjukdomar, olika tillstånd, beteenden och sociala faktorer som kan vara anledning till kontakt med sjukvården. Systemet utgör också en grund för att få information om vilket arbete som utförs inom hälso- och sjukvården.
Till nyhetstexten

Ett tillstånd och tre nya definitioner av rikssjukvård

Rikssjukvårdsnämnden på Socialstyrelsen har beslutat att Lunds universitetssjukhus samt Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg är de sjukhus som får tillstånd att bedriva epikardiella och transvenösa pacemakerinsättningar på barn och ungdomar med medfödda hjärtfel samt thoraxkirurgiska ingrepp på GUCH-patienter som rikssjukvård. Nämnden definierade även vid mötet hjärt-, lung- och levertransplantationer som rikssjukvård.
Läs mer

Asylsökandes hälso- och sjukvård samt tandvård

En granskning visar att asylsökandessjukvård i allmänhet fungerar väl, men att det finns brister vad gäller riskbedömning och avvikelsehantering.
Till rapporten

Regler om frysförvarade spermier klargörs

Socialstyrelsen ger inom kort ut ett nytt Meddelandeblad om användning av frysförvarade spermier, från framförallt cancersjuka män, för att reda ut missuppfattningar beträffande lagen om genetiskt integritet och Socialstyrelsens föreskrifter om assisterad befruktning.
Läs mer

 

Tobaksvanor

Här presenteras statistik över gravida kvinnors och spädbarnsföräldrars tobaksvanor t.o.m. 2006.
Till rapporten

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Redaktör:
Jan Gustafsson
tel: 075-2473818

Ansvarig utgivare:
Merike Palm

ISSN: 1401-716

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel