Pressmeddelande -

Jämn kostnadsutveckling för läkemedel

Samhällets kostnader för receptförskrivna läkemedel väntas öka med i genomsnitt fyra procent de kommande fem åren. Det visar Socialstyrelsens rapport om läkemedelsförsäljningen i Sverige. Kostnaderna beräknas öka från ungefär 20,5 miljarder kronor år 2008 till mellan 23 och 24 miljarder år 2012. Socialstyrelsen konstaterar också att skillnader i läkemedelsanvändning mellan landstingen tyder på att det finns utrymme för en mer rationell och kostnadseffektiv läkemedelsförskrivning.

- Även om det finns en del okända variabler i prognosen, t.ex. effekterna av avregleringen av apoteksmarknaden från och med juli nästa år, så pekar det mesta på en ganska jämn kostnadsutveckling de kommande åren, säger Maarten Sengers vid Socialstyrelsens hälso- och sjukvårdsavdelning.

Från att nästan ha legat stilla mellan 2003 och 2006 ökade kostnaderna för receptbelagda läkemedel med ungefär 4 % år 2007. Socialstyrelsens beräkningar pekar på att ökningen kommer att hålla sig kring denna nivå även mellan 2008 och 2012. I år väntas kostnaderna öka med mellan 4 och 4,5 %, vilket motsvarar ungefär 20,5 miljarder kronor i läkemedelsförmånskostnad. År 2009 beräknas ökningen bli ungefär 3,5 % och 2010 4,5 %. Variationerna beror bl.a. på att fler patent går ut 2009 jämfört med 2010 vilket ger lägre kostnader och på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets läkemedelsgenomgångar. År 2012 beräknas kostnaden för läkemedelsförmånen bli mellan 23 och 24 miljarder kronor. Kostnaderna för s.k. rekvisitionsläkemedel, dvs. läkemedel som främst används inom sjukhusvård, beräknas öka med i genomsnitt 10 procent per år de närmaste två åren till ungefär 6,5 miljarder kronor i slutet av år 2009.

Faktorer som påverkar kostnadsutvecklingen

Under år 2002-2005 gick ett antal patent ut på läkemedel som förskrivs i stora volymer. Det gjorde att det kom billiga kopior vilket innebar en rejäl minskning av kostnaderna för sjukvården. Utbudet av nya läkemedel var dessutom relativt litet under dessa år. Nu ligger antalet nya läkemedel på en högre nivå igen medan effekterna av patentutgångarna är något mer begränsade. Dessutom säljs de flesta läkemedel i allt större volymer, bl.a. på grund av en åldrande befolkning.

Orsaker till regionala skillnader

Uppgifterna från Socialstyrelsens läkemedelsregister tyder på att skillnaderna mellan landstingen är stora när det gäller mängden läkemedel som i genomsnitt hämtas ut per person, även om olikheter i ålderstruktur och patientpopulation tas med i beräkningen. En enkät till landstingens läkemedelsenheter och läkemedelskommittéer visar att det går att förbättra förutsättningarna för läkarna att välja rätt läkemedel till varje patient, som också ger lägsta möjliga kostnad för patienten och samhället. De förslag som kommit fram i enkäten handlar bl.a. om hur läkemedelsrelaterad information från myndigheter till landstingen och från landstingen till läkarna kan spridas bättre samt hur kunskapen bland läkarna om effektiv läkemedelsanvändning kan öka, både i form av utbildningsinsatser och producentobunden information. Enligt enkäterna bör införandet av IT-baserade ordinationsstödssystem prioriteras.

Kontakt: Maarten Sengers nås via Socialstyrelsens presstjänst 075-247 30 05.

Hela rapporten Läkemedelsförsäljningen i Sverige - analys och prognos finns på Socialstyrelsens webbplats www.socialstyrelsen.se

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel