Pressmeddelande -

Nytt från Socialstyrelsen nr 19/08

Rubriker i detta nummer:

Beslutsstödet för sjukskrivning nu komplett

Pneumokockvaccin införs till nyår

Evakueringen från Libanon 2006 utvärderad

Nationell webbportal vägleder vid kriser

Svårare för mindre kommuner att ge god missbrukarvård

Skynda på med anmälan till Äldredagarna

Nytt från IMS

Hämta pdf-version (bäst för utskrift): http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/23D254EF-210A-4E6E-B871-303472ECC88B/0/08nytt19.pdf

Hälsningar

Leif-Rune Strandell

red Nytt

Nytt från Socialstyrelsen nr 19/08

Beslutsstödet för sjukskrivning nu komplett

De sista rekommendationerna om sjukskrivning för psykiska diagnoser samt för kroniska smärttillstånd liksom för patienter med symtom som till exempel yrsel och huvudvärk är klara. Rekommendationerna kring de psykiska diagnoserna som tidigare skapade oenighet är experterna nu överens om.

De övergripande principerna för sjukskrivning som presenterades i oktober 2007 gäller även för de här diagnoserna. Där framgår att den individuella bedömningen är central, att avsteg kan göras från rekommendationerna på grundval av den medicinska bedömningen som läkaren gör och att sjukskrivning ska vara en aktiv del av behandlingen. Nu inleds arbetet med att följa upp och utvärdera rekommendationerna.


_______________________________________________________
Pneumokockvaccin införs till nyår

Socialstyrelsen har beslutat att införa pneumokockvaccin i det allmänna barnvaccinationsprogrammet från och med årsskiftet 2008/2009.

Som underlag för finns en rapport från en expertgrupp och även de remissvar som kommit från berörda myndigheter. Ändringen träder ikraft först den 1 januari 2009 för att ge landstingen gott om tid att förbereda införandet av vaccinationerna.

Vaccinet ger skydd mot sju av de pneumokocktyper som är vanligast bland små barn, vilket motsvarar ett skydd på ca 70 procent.

Pneumokockvaccination kommer att ske på barnavårdscentralen samtidigt med övriga vaccinationer under det första levnadsåret, det vill säga vid 3, 5 och 12 månaders ålder.

• Sammanfattande bedömning av om pneumokockvaccin ska ingå i det svenska barnvaccinationsprogrammet (2008-130-1, 12 sidor)

• Bör Sverige införa ett sju-valent konjugerat pneumokockvaccin (PCV7) i det allmänna barnvaccinationsprogrammet? Rapport från Socialstyrelsens arbetsgrupp (2008-132-1, 27 sidor)


_______________________________________________________
Evakueringen från Libanon 2006 utvärderad

Sommaren 2006 bröt krig ut i Libanon mellan Israel och Hizbollah. Det ledde till den mest omfattande evakuering av personer med hemvist i Sverige som någonsin genomförts. I en Kamedo-rapport redovisas iakttagelser.

Totalt evakuerades mer än 8 400 personer till Sverige. Förhållandena var emellanåt kaotiska. De svenska myndigheterna - UD, Räddningsverket, Rikspolisstyrelsen och Socialstyrelsen - var relativt väl förberedda, inte minst på grund av erfarenheterna från arbetet med tsunamin 2004.

Viktiga iakttagelser är bl a att inte skicka många redan från början, att skicka rekognosceringsteam och att sjukvårdspersonal behöver vara med vid alla insatser i utlandet.

Evakueringen av svenskar från Libanon 2006 - KAMEDO-rapport 92 (2008-123-11, 108 sidor, 110 kr)


_______________________________________________________
Nationell webbportal vägleder vid kriser

En ny webbportal som är gemensam för en rad myndigheter, bland annat Socialstyrelsen, ska hjälpa och vägleda medborgarna att hitta information om en kris inträffar.

Portalen har två syften, dels att före en kris informera om hur krisberedskapen fungerar, dels att under en kris ge en bild av krisen och hänvisa ansvariga aktörer.

Krisinformation.se
_______________________________________________________
Svårare för mindre kommuner att ge god missbrukarvård

Möjligheten att ge vård till personer med missbruks- eller beroendeproblematik varierar efter kommunernas storlek. Uppgifter från samtliga kommuner och landsting visar genomgående en lägre servicenivå i mindre kommuner. Kommunernas storlek påverkar även möjligheten att ha specialiserade missbruksenheter.

Socialstyrelsen kommer att följa kvalitetsutvecklingen inom missbruks- och beroendevården. På sikt kommer även kvalitetsindikatorer att tas fram med fokus på resultat.

Kvalitetsutveckling i missbruks- och beroendevård. En lägesbeskrivning av arbetet med kvalitet och vårdöverenskommelser mellan stat och kommun (2008-131-21, 96 sidor)


_______________________________________________________
Skynda på med anmälan till Äldredagarna

Äldredagarna hålls den 2-3 september och handlar bl a om äldreomsorg i brytningstid, frivillighet som välfärdsförstärkare, nationella riktlinjer för vård och omsorg om personer med demenssjukdom, öppna jämförelser och gemensam tillsyn vid klagomål.

Än finns platser kvar men sista anmälningsdag är 31 maj så det gäller att skynda på (först till kvarn...).


_______________________________________________________
Nytt från IMS

Årets första nummer av IMS-nytt har kommit, tema Implementering.

IMS-nytt 1-2/08

Redaktör:
Leif-Rune Strandell,
tel: 075-247 33 09

Ansvarig utgivare:
Merike Palm

ISSN: 1401-716

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Stockholm