Pressmeddelande -

Nytt från Socialstyrelsen

Etik röd tråd på donationskonferens Tydligt uppdrag önskas Inför det kommande nationella rådet för donation och transplantation, som skall fungera från årsskiftet, ordnade Socialstyrelsen, Landstingsförbundet och Svenska läkaresällskapet en nationell konferens i Stockholm den 2 november. Rådet kommer att ha sin administrativa hemvist hos Socialstyrelsen (om riksdagen i december beslutar enligt propositionen). Rådet skall samordna insatser för att förbättra tillgången på organ och vävnader. När det gäller information till allmänheten kan man bygga vidare på det arbete som Livsviktigt startat, och dit tack riktades från många deltagare på konferensen. Sjukhusprästen Daniel Brattgård kommenterade att Livsviktigt fått 27 miljoner kr för att få fler om "vill" donera, men det behövs också stöd till "kan", eldsjälar behöver en bättre organisation för annars orkar man inte. Många efterlyste stöd från centralt håll. Central samtalspartner Flera talare efterlyste en central samtalspartner, särskilt hos Landstingsförbundet, för att reda ut hur verksamheten skall organiseras. Men Kerstin Sjöberg från förbundet kopplade tillbaka: det är professionens och sjukvårdshuvudmännens ansvar. Sverige har arbetat med transplantationer i 40 år. Vi ligger i världstopp med resultat, men har en jumboplats i donationer, trots en stadig och tydlig massiv majoritet i befolkningen som är positiv. Så något mer än informationskampanjer behövs. Många av talarna var inte helt övertygade om att det nationella rådet räcker, "där pengarna finns där är makten" påpekade en skeptiker. En nationell styrning önskade flera talare. Intensivvårdsplatserna är en nyckelfaktor. Det finns en brist i storstäderna, visar en undersökning som Socialstyrelsen och intensivvårdsläkarnas förening gjort, och som finns publicerad hos Läkartidningen (förhandspublicering på webbplatsen). Stöd till anhöriga är en viktig del, men då måste man både själv ha bearbetat frågorna och lärt sig hur man skall göra. En undersökning bland transplantationskirurger och iva-personal visar att deras donationsvilja inte är högre än allmänhetens. Etik och rådrum De etiska frågorna hade ett eget avsnitt under dagen, men fanns med i alla diskussionerna. Det berör sådana saker som när man skall ta upp frågan med döende patienters anhöriga, är det rätt att behandla en presumtiv donator trots hopplöst läge – den medicinska utvecklingen och de ökade kunskaperna hos allmänheten har på några år förändrat de tidigare svaren på frågorna. Ett viktigt ord som återkom var ”rådrum” – att skaffa sig rådrum att överväga alternativ, att ge anhöriga rådrum. Ingen skall behöva fatta beslut i kaos. Mot slutet efterlystes de viktiga personer som var frånvarande: sjukhusdirektörer och landstingspolitiker. Det finns en skillnad som de bör fundera över: transplantationer är högprioriterat, donationer lågprioriterat. En dokumentation från hela konferensen kommer på Socialstyrelsens webbplats, förhoppningsvis före läkarnas riksstämma i slutet av månaden. -------------------------------------------------------------------------------- Mycket om prevention på tandvårdsstämman Sjukvården har en del att lära av tandvården, konstaterade generaldirektör Kjell Asplund vid sitt öppningstal vid odontologiska riksstämman. Tandvården satsar mycket på prevention. Nu kommer också tandvårdens första kvalitetsregister. På stämmans sista dag ställdes Socialstyrelsens tandvårdsansvariga mot väggen, där delegeringar var en fråga. Referat från stämman finns i Nytt extra nr 35. Tandsköterskan i framtiden Bland nya publikationer som presenterades i samband med stämman finns regeringsuppdraget att undersöka tandvårdens behov av tandsköterskor och den framtida rollen. Socialstyrelsens förslag innefattar bl a att en utbildning inrättas på eftergymnasial nivå, och att arbetsuppgifterna omfattar assistans till tandläkaren vid diagnostik och behandling, självständiga arbetsuppgifter samt en rad patientrelaterade arbetsuppgifter som assistans vid oral röntgenfotografering och förebyggande åtgärder innefattande instruktioner i munhygien. Statistik Hur många tandläkare och tandhygienister som beräknas behövas i framtiden finns redovisat i en rapport till Nationella planeringsstödet. En annan statistikrapport redovisar tillgången 2002 på barnmorskor, sjuksköterskor, läkare, tandhygienister och tandläkare. Högkostnadsskydd för äldre Det högkostnadsskydd vid omfattande tandvård för äldre som infördes 2002 har granskats. Vart fjärde behandlingsförslag behövde kompletteras för att uppfylla kraven. Socialstyrelsen anser att Försäkringskassan bör göra anmälan till Socialstyrelsen när försäkringstandläkare identifierar systematiska brister i behandlingsförslag, och samarbete mellan Försäkringskassan och Socialstyrelsen bör utvecklas. Länkar till Nytt extra och till aktuella tandvårdsrapporter finns på en aktuelltsida. Dubblering av familjerådgivning Från 1986 till 2003 har antalet familjerådgivningsärenden mer än fördubblats, från ca 11 100 till 25 200. Antalet ärenden per 1 000 invånare varierar stort mellan länen, från drygt 3,1 till 8,6. Kommunaliseringen 1995 innebar att verksamheten kraftigt omstrukturerats. Väntetiderna på många byråer är orimligt långa och man måste prioritera. Familjerådgivarna är erfarna och välutbildade. Redovisning av hur kommunernas skyldighet att tillhandahålla familjerådgivning fullföljs (2004-131-29, 28 sidor, Internetpublicering) Kontakt Redaktör: Leif-Rune Strandell, tel: 08-555 533 09 Ansvarig utgivare: Merike Palm

Ämnen

  • Politik