Pressmeddelande -

Nytt från Socialstyrelsen nr 18/08

Här är senaste Nytt från Socialstyrelsen Rubriker i detta nummer: Vägledning ska förebygga vräkningar Barnhjärtkirurgi första tillståndet för rikssjukvård Internationell patientsäkerhetskongress: Engagera patient och anhöriga mer Plats på korttidsboende kan avgöra för utskrivningsklara Svar om studier för funktionsnedsatta Patientversion av hjärtriktlinjerna Klicka här för webbsidan http://www.socialstyrelsen.se/Aktuellt/Nyheter/2008/Q2/nytt080507.htm Hämta pdf-version (bäst för utskrift): http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/90BE05FE-BF76-48A3-93F7-4D207E7DD6C9/0/08nytt18.pdf Hälsningar Leif-Rune Strandell red Nytt Nytt från Socialstyrelsen nr 18/08 Vägledning ska förebygga vräkningar Att motverka vräkningar är en viktig del i arbetet mot hemlöshet. Socialstyrelsen har tillsammans med Kronofogdemyndigheten tagit fram en vägledning till stöd för kommunerna i det vräkningsförebyggande arbetet. Under 2007 verkställdes 3 200 vräkningar. Vägledningen är i första hand tänkt att vara ett stöd för socialtjänsten för att utveckla och säkra rutinerna i det vräkningsförebyggande arbetet, särskilt när det gäller barnfamiljer. Särskild tonvikt läggs vid socialtjänstens möjlighet att agera för att förhindra att vräkningen genomförs. Kronofogdemyndigheten har fått i uppdrag att utveckla och förbättra statistiken kring avhysningar. Läs mer på Kronofogdemyndigheten webbplats: www.kronofogden.se. Som ytterligare en del i hemlöshetssatsningen har Socialstyrelsen fått i uppdrag att fördela medel till lokalt utvecklingsarbete för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Ett ansökningsförfarande har ägt rum under våren och besked om vilka verksamheter som tilldelats stimulansmedel kommer att lämnas i mitten av maj. Vräkningsförebyggande arbete – stöd till socialtjänsten och andra aktörer (2008-131-18, 74 sidor, 110 kr) Pressmeddelande _______________________________________________________ Barnhjärtkirurgi första tillståndet för rikssjukvård Rikssjukvårdsnämnden har i sitt första beslut om tillståndspliktig vård, rikssjukvård, bestämt vilka som får bedriva hjärtkirurgi på barn och ungdomar. De kommande fem åren får den endast utföras av Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och Universitetssjukhuset i Lund. Nämnden beslöt även att epikardiella pacemakerinsättningar och svåra fall av transvenösa pacemakerinsättningar på barn och ungdomar med medfödda hjärtfel samt thoraxkirurgiska ingrepp på GUCH-patienter (vuxna med medfödda hjärtfel) definieras som rikssjukvård. Däremot beslöt nämnden att inte definiera som rikssjukvård epikardiella och transvenösa pacemakerinsättningar på GUCH-patienter och diagnostiska och interventionella kateteriseringar på barn och ungdomar med medfödda hjärtfel samt GUCH-patienter. Syftet med rikssjukvård är att samordna vården till enheter där en hög vårdkvalitet och en ekonomiskt effektiv verksamhet kan säkerställas. Nämnden har representanter för sjukvårdsregionerna, Vetenskapsrådet, Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) och Kammarrätten i Stockholm. Ordförande är Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm. Pressmeddelande (med länk till beslutet) _______________________________________________________ Internationell patientsäkerhetskongress Engagera patient och anhöriga mer Den andra internationella patientsäkerhetskongressen hölls den 25–29 mars i Antalya i södra Turkiet. Omkring 500 deltagare från 63 länder diskuterade Globalt kunskapsutbyte för patientsäkerhet. I samband med öppnandet av kongressen lanserades också en film om patientsäkerhet som tagits fram av Turkiets patientsäkerhetsorganisation, som arrangerade kongressen. Några av kongressens budskap var att vi måste ha mod att förändra för en bättre patientsäkerhet, att patient och närstående behöver engageras mer för bättre information om vad som hänt, att vi måste sträva mer efter att lära av tillbud och använda de verktyg som redan finns. Och utbildning behövs. Läs mer _______________________________________________________ Plats på korttidsboende kan avgöra för utskrivningsklara Efter Ädel-reformen fanns problem med att många slutenvårdsplatser användes av patienter som var medicinskt färdigbehandlade men som blev kvar på grund av platsbrist i kommunerna. Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har mätt utskrivningsklara patienter i somatisk vård, senast hösten 2004 och hösten 2007. Mellan mättillfällena ökade antalet utskrivningsklara från 1 155 till 1 319 patienter. Tillgången på korttidsboende spelar på många håll fortfarande en avgörande roll, eftersom hälften ska få sådan vård. Inventering av utskrivningsklara patienter och vårdplanering i samband med utskrivning. Undersökning 2007 (2008-103-8, 56 sidor) _______________________________________________________ Svar om studier för funktionsnedsatta Både Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting får många frågor om stödinsatser för studerande med funktionsnedsättning på folkhögskola. Ett Meddelandeblad klargör begrepp och lagstiftning. Personlig assistans och särskilt utbildningsstöd till deltagare med funktionsnedsättning på folkhögskola (2008-1-8, 8 sidor) _______________________________________________________ Patientversion av hjärtriktlinjerna De nationella riktlinjerna för hjärtsjukvården finns nu i en version för patienter som vill veta mer om vad de själva kan göra för att minska risken för hjärtsjukdomar och vilket ansvar vården har för att förebygga och behandla hjärtsjukdom. Hjärtsjukdomar – Vad du kan göra och vad sjukvården bör göra (2008-114-1, 32 sidor, 15 kr) Redaktör: Leif-Rune Strandell, tel: 075-247 33 09 Ansvarig utgivare: Merike Palm ISSN: 1401-716

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Stockholm