Pressmeddelande -

Nytt från Socialstyrelsen nummer 36/08

Insatser för unga lagöverträdare
Ny statistik från patientregistret
Aborter i Sverige januari till juni 2008
Ny riskstudie om utebliven kontroll
Etisk bedömning av nya metoder i vården
Remissvar om värdighetsgaranti
Äldreguiden 2009
Konferens i Västerås

Hämta pdf-version (bäst för utskrift):
http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/3D385B74-7C16-48CB-A222-8026F04A81D5/0/08nytt36.pdf

_____________________________________________________________________________________________________

Insatser för unga lagöverträdare

Det ger bättre resultat att behandla ungdomar som bryter mot lagen än att straffa dem. En inriktning som visat sig vara effektiv för att minska kriminalitet bland unga är insatser där föräldrarna aktivt deltar. Det visar en rapport från Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete, IMS, vid Socialstyrelsen. IMS har på uppdrag av regeringen sammanställt kunskap om de behandlingsmetoder som socialtjänsten kan använda i sitt arbete med att förebygga fortsatt brottslighet bland ungdomar. Den svenska forskningen på området är idag mycket begränsad. Sammanställningen bygger i huvudsak på en rad utvärderingar och kunskapsöversikter som gjorts i Nordamerika.
Till rapporten

Ny statistik från patientregistret

Statistiken visar att antalet patienter som vårdats för ögon- och hudsjukdomar och magsår har minskat. Medan sjukdomsgrupper med kronisk njursvikt har ökat i omfattning. Rapporten, som presenterar statistik över sjukdomsdiagnoser i sluten sjukvård i Sverige, är en del av den officiella statistik som årligen ges ut. 1987 var antalet patienter 875000. 2007 hade antalet patienter minskat till 791000. Statistik från patientregistret åren 1987-2007 redovisar drygt 28 miljoner vårdtillfällen på sjukhus fördelat på närmare sju miljoner patienter. Förra året hade antalet patienter minskat något. Störst är minskningen bland dem som vårdats för ögonsjukdomar.
Till rapporten

Aborter i Sverige januari till juni 2008

Antalet aborter under perioden januari-juni 2008 ökar marginellt i jämförelse med samma period 2007. Andelen tonåringar som gjorde abort fortsatte att minska; vanligast är aborter i åldern 20-24 år. Malmö kommun hade flest aborter per 1 000 kvinnor och Blekinge län minst.
Till rapporten

Ny riskstudie om utebliven kontroll

I Riskstudie nr 4 tas utebliven kontroll mot ordinationshandling upp som en risk för vårdskada hos äldre. Ett stort antal doser läkemedel delas varje dag ut till äldre patienter inom den kommunala hälso- och sjukvården. Om patienten får fel läkemedel eller inte får något av de ordinerade läkemedlen kan han eller hon drabbas av en vårdskada.
Till riskstudien

Etisk bedömning av nya metoder i vården

Det är viktigt med en etisk bedömning innan man inför nya metoder inom hälso- och sjukvården. Men etiska frågor ska hanteras av de myndigheter som har hand om sakfrågorna, anser Socialstyrelsen om departementsskrivelsen "Etisk bedömning av nya metoder i vården".
Läs mer

Remissvar om värdighetsgaranti

Det är viktigt att äldreomsorgen möjliggör för äldre människor att leva utifrån sin identitet och personlighet. Kvaliteten inom äldreomsorgen behöver dessutom förbättras. Det framgår av Socialstyrelsens remissvar på betänkandet "Värdigt liv i äldreomsorgen" Det finns brister inom äldreomsorgen på många områden, men det beror inte på att det saknas lagstiftning, föreskrifter eller nationella mål, konstaterar Socialstyrelsen.Istället finns det andra åtgärder som kan underlätta det fortsatta förändrings- och förbättringsarbetet som redan pågår på många håll. Det gäller både inom äldreomsorgen, men även inom andra verksamheter inom socialtjänstens ram som är lika viktiga.
Läs mer

Äldreguiden 2009
Socialstyrelsen påbörjar inom kort insamlingen av uppgifter till 2009 års öppna jämförelser. Uppgifter samlas in via en webbenkät till kommuner, landsting och enskilda utförare. I år ingår även enkäter på enhetsnivå till hemtjänst och dagverksamheter i undersökningen.
Läs mer

Konferens i Västerås
Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa (UPP-centrum) på Socialstyrelsen anordnar konferens i Västerås den 13 november om förebyggande arbete med barn och unga som riskerar att utveckla psykisk ohälsa.
För mer information och anmälan.

_____________________________________________________________________________________________________

Redaktör:
Jan Gustafsson
tel: 075-2473818
Ansvarig utgivare:
Merike Palm
ISSN: 1401-716

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel