Pressmeddelande -

Nytt från Socialstyrelsen nummer 37/08

Föreskrifter om skyldighet att anmäla innehav av vapen
Patienternas säkerhet riskerar att äventyras inom hemsjukvården
Ny vägledning ger stöd i habilitering och rehabilitering
Säkrare hantering av bekämpningsmedel
Riksnormen för försörjningsstöd 2009
Handledning för arbete med begrepp och termer
Arbetsmarknadsöversikt oktober 2008

Svårt att läsa e-postmeddelandet? Klicka här för webbsidan
http://www.socialstyrelsen.se/Aktuellt/Nyheter/FirstPage/2008/Q4/081111SOSNYTT.htm

Ändra e-postadress eller avsluta? Gå till prenumerationssidan
(http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/Prenumerationer/)!

Hämta pdf-version (bäst för utskrift):
http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/D8930B68-72BF-4B21-A59B-B63266D6C8C3/0/08nytt37.pdf

Hälsningar

Jan Gustafsson

Föreskrifter om skyldighet att anmäla innehav av vapen

Nu utvidgas läkarnas skyldighet att anmäla personer som inte är lämpliga att inneha skjutvapen. Socialstyrelsen har tagit fram nya föreskrifter på området.Läkarnas skyldighet att anmäla omfattar numer alla patienter som på grund av medicinska skäl bedöms vara olämpliga att inneha skjutvapen. Anmälan lämnas till polisen som sedan utreder de enskilda fallen.Anmälan skall göras om läkaren misstänker eller har vetskap om att en patient, som av medicinska skäl bedöms som olämplig, innehar vapen och därigenom riskerar att skada sig själv eller någon annan. Med medicinska skäl avses, förutom psykiska störningar, även andra medicinska diagnoser.
Till nyhetstexten

Till föreskrifterna

Patienternas säkerhet riskerar att äventyras inom hemsjukvården

Möjligheten att nå läkare och sjuksköterskor inom hemsjukvården är i många fall inte tillräcklig idag. Därmed kan patienternas säkerhet äventyras, konstaterar Socialstyrelsen som har kartlagt omfattning, förutsättningar och innehåll i hemsjukvården i Sverige.Kartläggningen har skett på uppdrag av regeringen. Bland annat har Socialstyrelsen granskat vilken tillgång patienterna inom hemsjukvården har till läkare och sjuksköterskor, till olika undersökningar och behandlingar olika tider på dygnet samt hur hemsjukvårdspatienten nyttjar slutenvården. Uppskattningsvis får cirka 250000 personer någon form av insats från hemsjukvården idag. 87 procent av dem är över 65 år och de allra flesta är kvinnor.
Till rapporten

Ny vägledning ger stöd i habilitering
och rehabilitering

Insatserna för rehabiltering och habilitering för enskilda brukare och patienter fungerar inte alltid som de borde. Nu justerar Socialstyrelsen sina tidigare antagna föreskrifter på området och ger ut en vägledning som ska vara till stöd för berörda verksamheter. Vägledningen vänder sig i första hand till personal som arbetar inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Vägledningen bygger på den kunskap och erfarenhet som i dag finns om samverkan och som kan tillämpas på habilitering och rehabilitering.Samtidigt justeras föreskrifterna om insatser för habilitering och rehabilitering: till exempel finns det inte längre något krav på att rutinerna ska vara enhetliga i ett helt landsting.
Till vägledningen

Till föreskrifterna

 

Säkrare hantering av bekämpningsmedel

I november håller Socialstyrelsen utbildningar för användning av kemiska bekämpningsmedel mot skadedjur och skadeinsekter. På utbildningarna lär sig skadedjurstekniker att hantera medlen på ett säkert sätt. När man arbetar med kemiska bekämpningsmedel av vissa behörighetsklasser krävs Socialstyrelsens tillstånd. För att få tillstånd krävs att man har praktisk erfarenhet av arbete med bekämpningsmedel och att man gått Socialstyrelsens behörighetsutbildning och klarat det skriftliga provet. Tillståndet är personligt och gäller i fem år.

Till nyhetstexten

Riksnormen för försörjningsstöd 2009

Regeringen beslutade i oktober att ändra i socialtjänstförordningen som innehåller riksnormen för försörjningsstöd. I ett särskilt meddelandeblad redogörs för ändringen.
Till meddelandebladet

Handledning för arbete med begrepp och termer

Handledningen vänder sig till dem som är eller kommer att bli praktiskt involverade i Socialstyrelsens terminologiarbete.
Till kompendiet

Arbetsmarknadsöversikt oktober 2008

Det första kvartalet 2008 är i stort sett oförändrat mot det sista 2007 när det gäller kommunernas rekrytering av personal till vård och omsorg, visar Socialstyrelsens rikstäckande enkäter.
Läs mer

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel