Pressmeddelande -

Ökad hemvård av äldre ställer större krav på kommunerna

Allt fler äldre får hjälp hemma medan färre bor i äldreboenden. Ungefär två tredjedelar av landets kommuner har dragit ned på antalet platser i särskilt boende. I vissa kommuner finns en risk för att den snabba omställningen får negativa konsekvenser för kvaliteten i äldreomsorgen. Det visar Socialstyrelsens lägesrapport om äldreomsorgen 2005. - Det en positiv utveckling att många äldre kan bo kvar hemma. Men för att kvarboendet ska vara ett tryggt alternativ även för äldre med stora vårdbehov måste kommunerna satsa ännu mer på att utveckla vården och omsorgen i hemmet. Det måste också finnas platser av hög kvalitet i särskilt boende för dem som behöver det, säger Christer Neleryd, chef för äldreenheten vid Socialstyrelsen. År 2004 fick 132 300 personer över 65 år hemtjänst. Det är 11 400 fler än år 2000. Antalet personer i äldreboenden minskade under samma period med 13 500, från 118 300 år 2000 till 104 800 år 2004. Vissa länsstyrelser rapporterar att nedläggningen av särskilda boenden går för fort i många kommuner och att det saknas analyser av förändringarnas konsekvenser. Allt fler äldre står i kö för att få utlovade platser. Totalt sett har 15 procent av alla över 65 år och 37 procent av alla över 80 år hemtjänst eller särskilt boende. Dessa siffror har inte förändrats de senaste fem åren. Anhöriga tar stort ansvar Vård i hemmet innebär nästan alltid att anhöriga deltar i vården. Många äldre är beroende av anhöriga för att kunna bo kvar hemma. Men ofta får anhöriga för lite stöd av kommunen och har ett allt för begränsat inflytande i hur vården utformas. Många äldre är beroende av insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Därför är det viktigt att omställningen av äldreomsorgen mot ett ökat kvarboende sker i samverkan mellan landsting och kommuner. De äldres möjligheter att bo kvar hemma är i hög grad beroende av hur väl sjukvården och den kommunala omsorgen samarbetar. - Det finns påtagliga brister i planeringen av vad som krävs för att kunna bo kvar hemma, liksom samordningen mellan landstingens hälso- och sjukvård och den kommunala omsorgen och i uppföljningen av de insatser som görs för de äldre, säger Christer Neleryd. Rapporten Vård och omsorg om äldre - lägesrapport 2005 finns på Socialstyrelsens webbplats www.socialstyrelsen.se. För mer information, kontakta Lennarth Johansson, 08-555 532 61, Christer Neleryd 08-555 535 42, Anders Bergh 08-555 531 72 eller Katrin Östman 08-555 533 16. Det går att prenumerera på Socialstyrelsens medieutskick via e-post. Anmäl dig via media@socialstyrelsen.se. Presstjänsten nås på telefon 08-555 530 05.

Ämnen

  • Politik