Pressmeddelande -

"Patienternas säkerhet riskerar att äventyras inom hemsjukvården"

Möjligheten att nå läkare och sjuksköterskor inom hemsjukvården är i många fall inte tillräcklig idag. Därmed kan patienternas säkerhet äventyras, konstaterar Socialstyrelsen som har kartlagt omfattning, förutsättningar och innehåll i hemsjukvården i Sverige.

Kartläggningen har skett på uppdrag av regeringen. Bland annat har Socialstyrelsen granskat vilken tillgång patienterna inom hemsjukvården har till läkare och sjuksköterskor, till olika undersökningar och behandlingar olika tider på dygnet samt hur hemsjukvårdspatienten nyttjar slutenvården.

Uppskattningsvis får cirka 250000 personer någon form av insats från hemsjukvården idag. 87 procent av dem är över 65 år och de allra flesta är kvinnor.

Socialstyrelsen konstaterar att det pågår en förskjutning av innehållet i hemsjukvården så att allt mer avancerade hälso- och sjukvårdsinsatser nu utförs i patienternas egna hem eller i särskilt boende, inom såväl landstingens som kommunernas primärvårdsanslutna hemsjukvård. Denna utveckling ställer krav på att fler läkare och sjuksköterskor måste finnas tillgängliga dygnet runt i hemsjukvården. Men kartläggningen visar att tillgången inte är tillräcklig idag och patientsäkerheten riskerar att äventyras. En sjuksköterska kan till exempel i särskilt boende ansvara för upp till 400 patienter under jourtid.

- Vi har också sett att antalet delegeringar per sjuksköterska är så stort att det finns skäl att anta att det strider mot Socialstyrelsens delegeringsföreskrift. Det är oacceptabelt. Patienternas säkerhet får inte äventyras, säger Kristina Stig, projektledare för rapporten och utredare vid Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen konstaterar vidare i rapporten att:

  • Tillgången till undersökningar och behandlingar varierar beroende på om det är en kommun eller ett landsting som har ansvaret för hemsjukvården. Kommunerna har i regel möjlighet att erbjuda kontinuerlig vård dygnet runt. Landstingen har ofta byggt upp hemsjukvårdsverksamheten utifrån vårdcentralens öppettider - dagtid från måndag till fredag.
  • Det är en fördel för patienten om ansvaret för hemsjukvården i ordinärt och särskilt boende samordnas i ett huvudmannaskap. Då blir insatserna mer kontinuerliga och fler olika undersökningar och behandlingar kan erbjudas. Enbart förändringar av huvudmannaskapet löser dock inte hemsjukvårdspatientens alla behov av hälso- och sjukvård. Den framtida organisationen för hemsjukvården måste utgå från patientens behov där alla delar i vårdkedjan samverkar.
  • Den statistik som idag finns om hemsjukvården är ofullständig och inte jämförbar. Här behövs en total översyn. Landstingen och kommunerna rapporterar olika typer av uppgifter. Därför är det svårt att beskriva och följa upp verksamheten på nationell nivå.

Socialstyrelsen efterlyser en tydlig beskrivning av hemsjukvårdens uppdrag och föreslår även att en patientansvarig sjuksköterska ska finnas inom hemsjukvården.

- Många äldre personer behöver insatser från flera olika vårdgivare. En patientansvarig sjuksköterska skulle ansvara för att dessa samordnas på ett bra sätt för den enskilde, säger Kristina Stig.

Kontakt: Kristina Stig, 075-247 35 36
Marianne Lidbrink, 075-247 35 28

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel