Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Alliansen utvecklar Söderköping

Alliansen i Söderköping bestående av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna & Kristdemokraterna presenterar här sin Strategiska plan med budget för perioden 2022–2025 för Söderköpings kommun. Den innehåller satsningar på stabil ekonomi, ny sträckning av E22 samt nybyggnationer.

Den strategiska inriktningen för Söderköpings kommun 2022–2025 bygger på fem långsiktiga mål samt rambudget. Bärande i alla beslut i Söderköpings kommun är långsiktighet och hållbarhet samt en tydlig anknytning till FN:s mål i Agenda 2030. Genom att väga våra ställningstaganden mot de tre hållbarhetsdimensionerna: ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet, tror vi att vi gemensamt kommer att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling av Söderköpings kommun.

”Vårt arbete med att få vår ekonomi i balans har varit lyckosamt. Inför verksamhetsåret 2021 och budget 2022 har vi ett bättre utgångsläge än tidigare år. Inget underskott behöver tas igen utan varje skattekrona kan satsas på utveckling av kommunens kvalitetsarbete i alla verksamheter. Tydligare styrning och striktare målformulering har uppskattats och samtidigt dämpat kostnadsutvecklingen. Samtliga nämnder, styrelser och förvaltningar förväntas under budgetperioden fortsätta att se över sina verksamheter i syfte att effektivisera, prioritera och utveckla kvaliteten. Genom att använda våra gemensamma tillgångar klokt kan vi tillsammans skapa värde för våra kommunmedlemmar” hävdar Martin Sjölander (M).

Söderköpings kommun står precis som omvärlden inför nya utmaningar, inte minst på grund av covid-19. Det finns många verksamheter i vårt samhälle som fått pausats under mer än ett år. Nu när dessa ska igång igen kommer detta vara en stor utmaning för oss alla.

”Kraven på den kommunala välfärden har ökat i en snabbare takt än intäkterna. För att skapa förutsättningar för utveckling är det viktigt att vi både utvecklar kvaliteten i kommunens service, samtidigt som vi skapar en hållbar ekonomi. Ett gott resultat är av stor vikt för att möjliggöra kommande investeringar. Planen innehåller satsningar på skola och förskola med cirka 100 miljoner.” fastslår Roland Nilsson (C)

Under förra året initierades ett viktigt arbete för att utveckla kommunens budgetprocess med syfte att skapa ett enhetligt arbetssätt och en bättre ekonomistyrning. Detta arbete ska också inkludera ett gemensamt prognosverktyg som kan öka jämförbarheten och förståelsen för våra verksamheter samt ge en bättre överblick av hela kommunens ekonomi.

Anders Eksmo, (KD) ordförande i KF, vill se ” en ökad valfrihet för kommunens invånare och företagare, detta kan ske genom att till exempel konkurrensutsätta och upphandla mer av den kommunala servicen.” Han exemplifierar valfrihetstanken genom att berätta att ”Alliansen i Söderköping slår fast att det är viktigt att vi bereder goda förutsättningar så att det även fortsättningsvis ska finnas fler än de rent kommunala alternativen att välja mellan, till exempel gäller det när en familj ska välja barnomsorgsplats till sitt/sina barn eller när en kommuninvånare behöver äldreomsorg.”

Boel Holgersson (C), framhåller. ”För att utveckla Söderköpings kommun behöver vi använda alla tillgängliga resurser. Hela samhället måste bidra till att lösa gemensamma utmaningar och skapa en stabil välfärd. Under planperioden planerar vi för både nytt äldreboende och ny gruppbostad. Vi måste också intensifiera och utöka det regionala och kommunala samarbetet samt samverkan med föreningar och civilsamhälle.” Vidare säger Boel Holgersson att ”Alliansen i Söderköping vill förstärka digitaliseringsarbetet och på det sättet skapa en ökad kvalitet.”

Inga-Lill Östlund (L), framhåller att ”Folkhälsoarbetet måste prioriteras i samtliga nämnders, styrelsers och förvaltningarnas arbete. I detta arbete är det nödvändigt att allas kunskap och erfarenhet tas tillvara så att vi kan utveckla nytänkande och effektiva lösningar. Då kan mer resurser frigöras till att användas bland annat till viktiga satsningar för våra barn och ungdomar. Vidare vill Inga-Lill Östlund ”peka på vikten av ett rikt kulturliv för alla åldrar samt ge förutsättningar för ett varierat och innovativt näringsliv.”

Som ett led i vårt folkhälsoarbete måste vi samordna och utveckla det drogförebyggande arbetet bland unga i vår kommun. Ett missbruk i ung ålder är en katastrof för individen, familjen och för samhället. Allianspartierna i Söderköpings kommun ser detta som ett allvarligt problem och lyfter upp det i Strategisk plan för att verkligen betona vikten av samarbete och krafttag i att minska och förebygga missbruk i vår kommun. Barn och unga ska få känna sig trygga och sedda samt få hjälp att inte rasera sin och andras framtid i missbruk.

Slutligen slår Börje Natanaelsson, (M), fast att ”det är viktigt att vi eftersträvar att hålla skattesatsen oförändrad även under denna strategiska planperiod”, han menar vidare att ”Alliansen i Söderköping vill bidra till ett samhälle där alla hjälps åt, tar ansvar för varandra och där det finns möjlighet för kommunmedlemmarna att skapa det liv som de vill leva.” 

Kontaktpersoner

För Alliansen i Söderköping kontaktas nedanstående personer. Observera att kontaktpersonerna deltar i dagens kommunstyrelse och finns därför tillgängliga efter kl. 16 idag, tisdag 2 juni.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Söderköping är en nära och öppen kommun. Här skapar vi livsglädje, alla dagar. Vi främjar samarbeten och ser nya lösningar för dig som lever, verkar och gör besök här. Välkommen att skapa framtiden tillsammans med oss! Möt oss på www.soderkoping.se

Presskontakt

Anders Eksmo

Anders Eksmo

Kommunfullmäktiges ordförande 0121-184 45
Roland Nilsson

Roland Nilsson

Ordförande i barn- och utbildningsnämnden 070-528 97 77
Inga-Lill Östlund

Inga-Lill Östlund

Ordförande i servicenämnden 0121-186 48
Boel Holgersson

Boel Holgersson

Ordförande i socialnämnden 0121-18521
Martin Sjölander

Martin Sjölander

Kommunstyrelsens ordförande 0121-187 40
Börje Natanaelsson

Börje Natanaelsson

Ordförande, samhällsbyggnadsnämnden 0121-187 76

Välkommen till Söderköpings kommun!

I Söderköpings kommun skapar vi livsglädje. Alla dagar. Här finns möjligheterna i en liten och attraktiv kommun, strategiskt belägen med närhet till universitetsstäderna Norrköping och Linköping.

Vi är en nära och öppen kommun som främjar samarbeten och ser nya lösningar inom till exempel näringsliv och arbete, turism och integration. Vårt mål är att vara Östergötlands mest attraktiva boendekommun med bra boendemöjligheter för fler, en kvalitativ skola och ett rikt utbud av kultur, fritid och evenemang. Dessutom erbjuder Söderköping en levande landsbygd och skärgård.

Vårt löfte till dig? Att skapa en positiv upplevelse och finnas där för dig, oavsett om du lever, verkar eller gör besök i Söderköping. Välkommen att skapa framtiden tillsammans med oss!

Läs mer på www.soderkoping.se

Söderköpings kommun
614 80 Söderköping
Sverige