Pressmeddelande -

Sophiahemmet Högskola tillsätter extern utredning av ambulansprogrammet

Rektorn för Sophiahemmet Högskola har fattat beslut om att tillsätta en extern oberoende utredning av specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning ambulanssjukvård. Syftet med den oberoende externa granskningen är att säkra att ambulansprogrammet planerats och genomförts enligt Sophiahemmets egna högt uppställda kvalitetskrav samt följt de regelverk som styr högskolor i Sverige. Utredningen startar under maj månad och beräknas vara klar lagom till terminsstarten hösten 2017.

Under 2014 fick ambulansprogrammet vid Sophiahemmet Högskola betyget bristande kvalitet av Universitetskanslersämbetet vid en nationell granskning av vårdutbildningar i Sverige. En åtgärdsplan togs fram, lämnades in och godkändes av UKÄ i april 2016. I september 2016 startade den nya rektorn en omorganisation i syfte att bland annat stärka den forskningsanknutna utbildningen inom högskolan samt införa ett delegerat ledarskap genom uppdelning i tre institutioner med ansvariga prefekter.

- Omorganisationen syftar också till att säkra tydliga strukturer, tydlighet i ansvar och att skapa transparens i alla led. Allt för att upprätthålla en hög kvalitet i våra utbildningar. Eftersom ambulansprogrammet tidigare underkänts av Universitetskanslersämbetet, godkänts efter inlämnad åtgärdsplan men nu kritiserats av studenter, föranleder det oss att låta granska om den tidigare framtagna åtgärdsplanen varit tillräcklig, säger rektor Johanna Adami vid Sophiahemmet Högskola.

Utredningen kommer att starta under maj månad och vara klar att presenteras i samband med höstterminsstarten 2017.

- Det är för att vara på den säkra sidan att Sophiahemmet Högskola planerat och genomfört utbildning av framtida ambulanspersonal enligt både regler och kvalitetskrav som vi låter genomföra en oberoende extern utredning, fortsätter rektor Johanna Adami. För Sophiahemmet är hög kvalitet och regelefterlevnad grunden i vår verksamhet.

Sedan tidigare har Sophiahemmet Högskola beslutat att pausa intagningen till specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning ambulanssjukvård till hösten eftersom intagningen under senare år varit mer omfattande än vanligt och högskolan vill garantera kvaliteten för de studenter som redan påbörjat utbildningen.

För mer information vänligen kontakta:
Marina Dyfverman, kommunikationschef Sophiahemmet 08-406 20 17

Ämnen

  • Utbildning

Kontakter

Marina Dyfverman

Presskontakt Kommunikationschef +46 8 406 20 17