Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

SPFs nya Seniorindikator: Seniorerna mindre negativa om den egna ekonomin än vanligt

Seniorerna ser mindre negativt på den egna ekonomin än de brukar göra. Det visar den nya seniorindikator som Sveriges Pensionärsförbund, SPF, tagit fram. Indikatorn baseras på statistik från Konjunkturinstitutets hushållsbarometer.

Seniorindikatorn, som visar hur åldersgruppen 65-84 år bedömer den egna ekonomin, ligger på en hög nivå. Indikatorn minskade från 112,4 i december till 110,0 i januari men är ändå klart över det historiska medelvärdet på 100. Seniorindikatorn ligger på en mycket lägre nivå än motsvarande indikatorer för övriga åldersgrupper, men i förhållande till indikatorns normalnivå är läget starkt.

Seniorerna bedömer att den egna ekonomin har blivit sämre och väntas försämras något ytterligare de kommande 12 månaderna. Synen på den egna ekonomin och på köp av kapitalvaror är ändå betydligt mindre negativ än den brukar vara, vilket återspeglas i det höga värdet på seniorindikatorn.

– Det är förvånande att seniorerna inte ser mer negativt på den egna ekonomin när pensionerna minskar för många i år. Enkäten gjordes dock i början av januari och pessimismen kan ha ökat när seniorerna fick se sina pensionsutbetalningar, säger Karl Erik Olsson, förbundsordförande på SPF.

Seniorindikator, 65-84 år

Maxvärde apr 2007Minvärde dec 2008Nov 2013Dec 2013Jan 2014Lägetjan 2014
Indikator114,274,2111,0112,4110,0Starkt

Anm: Tre månaders glidande medelvärde

Seniorindikatorn baseras på nettotal, det vill säga skillnaden mellan andelen positiva och negativa svar, för de tre frågor som ingår i indikatorn. För att ta hänsyn till det historiska mönstret i svaren har indikatorn normerats så att den har medelvärdet 100 och standardavvikelsen 10. En jämförelse av indikatorerna för olika åldersgrupper före normering visar att optimismen brukar vara högst i åldern 25-34 år och lägst i gruppen 65-84 år. I januari låg indikatorerna nära det historiska medelvärdet för samtliga åldersgrupper. Indikatorn, för gruppen 65-84 år, var i januari lägst bland de fem åldersgrupperna men mycket mindre negativ än den brukar vara.

Förtroendeindikatorer för olika åldersgrupper, nettotal

Publicering: SPF kommer att publicera förtroendeindikatorn för seniorer varje kvartal. Nästa seniorindikator publiceras i slutet av april.

För information om statistiska frågor om Seniorindikatorn och tolkning av resultaten kontakta:
Tomas Pousette, samhällsekonomisk rådgivare till SPF, telefon 0708-922 663

För ytterligare information kontakta:
Karl Erik Olsson, förbundsordförande SPF, telefon 070-873 82 59
Stina Nordström, kommunikationschef SPF, telefon 0733-13 32 82

Fakta om statistiken: Konjunkturinstitutets hushållsbarometer är en månadsvis enkät till cirka 1 500 hushåll vars syfte är att spegla stämningsläget bland hushållen. I enkäten intervjuas personer i åldern 16 till 84 år bland annat om deras syn på den egna och den svenska ekonomin samt om deras planerade inköp av kapitalvaror. Seniorindikatorn beräknas som ett genomsnitt av svaren på två frågor om den egna ekonomin samt en fråga om hushållets köp av kapitalvaror.De tre frågornas formulering är: Hur är ditt hushålls ekonomiska situation jämfört med för 12 månader sedan? Hur tror du att ditt hushålls ekonomiska situation är om 12 månader? Hur mycket pengar tror du att ditt hushåll kommer att använda till inköp av kapitalvaror under de närmaste 12 månaderna jämfört med de senaste 12 månaderna? Svarsalternativen för de två första frågorna är: mycket bättre, något bättre, ungefär lika, något sämre, mycket sämre och vet inte. Svarsalternativen för den tredje frågan är: mycket mer, något mer, ungefär lika mycket, något mindre, mycket mindre och vet inte.

Indikatorn har normaliserats så att den har medelvärdet 100 och standardavvikelsen 10. Värden över 100 motsvarar ett starkare läge än normalt och värden över 110 ett mycket starkare läge än normalt. Värden under 100 och under 90 visar ett svagare respektive mycket svagare läge än normalt. Medelvärde och standardavvikelse har skattats på månadsdata från juli 1999 och framåt. För att få stabilare resultat används genomgående tre månaders glidande medelvärde. Värdet för seniorindikatorn en viss månad är således ett genomsnitt av värdena för denna månad och de två föregående månaderna. Förtroendeindikatorn för seniorer, 65-84 år, baseras på Konjunkturinstitutets statistik och har tagits fram av Pousette Ekonomianalys AB på uppdrag av SPF.

Ämnen

Taggar


SPF Seniorerna är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för seniorer. SPF Seniorerna har cirka 270 000 medlemmar i 820 föreningar och 27 distrikt spridda över hela landet. Våra prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.

Presskontakt

Anna Eriksson

Anna Eriksson

Presskontakt presschef 0706-606993

Relaterat material