Pressmeddelande -

Ljusnade framtid för lax och öring i norrland

Ljusnande framtid för norrlandslaxen och sportfisketurismen? Fiskeriverkets styrelse fattade idag ett klokt beslut om att öka skyddet av lax- och havsöringsbestånden i Bottenviken. Sportfiskarna välkomnar beslutet. Fiskeriverkets redovisning över tillståndet för öring- och laxbestånden i Norrlands outbyggda älvar är en skrämmande läsning säger Robert Westin, norrlänning och ledamot av Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund. Fiskeriverkets beslut att öka minimimåttet för öringen, förbjuda visst fiske med nät på grundområden och fortsatt skydda laxbestånden visar på en vilja att prioritera vården av Norrlands lax- och öringbestånd. Beslutet är ett bra första steg på vägen mot ett långsiktigt klokt sätt att förvalta bestånden som skapar framtidstro i de norrländska älvdalarna. Studierna är många som visar att laxen värderas till flera tusen kronor per kilo när de tillåts vandra upp i älvdalarna och fångas av sportfiskare istället för fasta fisken i mynningsområdena. Forskning vid Umeå Universitet har visat att minst 200 långsiktigt hållbara årsarbeten kan skapas i fisketurismföretag om laxen och öringen tillåts att återvandra till sina hemälvar. ”Sådana arbetstillfällen är särskilt värdefulla då de är knutna till Norrlands glesbygd och av naturliga skäl omöjligen kan flyttas till lågkostnadsländer eller ens till Stockholm. Idag vallfärdar svenska sportfiskare till Kolahalvön och Norge med priser på flera tiotusentals kronor per vecka för att fiska lax. Vår ambition inom Sportfiskarna är att skapa ett minst lika bra sportfiske i de norrländska älvarna”, avslutar Robert Westin. För ytterligare information: Robert Westin, Förbundsstyrelsen. Telefon 0730-477451, e-post robert.westin@arcticfishing.se Stefan Nyström, Generalsekreterare, Telefon 0708-448875, e-post stefan.nystrom@sportfiskarna.se Håkan Carlstrand, Fiskevårdskonsulent, Telefon 0705-127649, e-post hakan.carlstrand@sportfiskarna.se Bilaga: En bakgrundsbeskrivning. Bilaga till Sportfiskarnas Pressmeddelande 2006-05-10 I en vidunderlig natur som vi alla säger oss vilja skydda strömmar och forsar vattnet fritt i våra sista outbyggda älvar. Men under vattenytan är fiskbestånden utarmade på grund av ett oklokt och för hårt fisketryck på kusten. I de flesta älvar är produktionen av laxungar skrämmande låg, under 50% av den potentiella produktionen - och trenden är sjunkande. Alltför få laxar når sina hemälvar och Fiskeriverket konstaterar att ”vattendragen är klart underbesatta med könsmogna honor”. För många älvsträckor är det som kunde varit öringens lek- och uppväxtområden en veritabel öken.. Endast 10% av älvsträckorna har en acceptabel täthet av öringungar. Fiskeriverket konstaterar att orsakerna är ett alldeles för lågt satt minimimått som inte skyddar det vuxna öringbeståndet samt att öringbeståndet inte tål de höga bifångsterna av småöring i det strandnära nätfisket. Fisket på kusten har alltså inneburit ett gigantiskt resursslöseri i våra nationalälvar. Hur skulle det se ut om vi förvaltade andra resurser på samma sätt som fiskbestånden i älvarna och medvetet lät all produktion gå på halvfart. I älvarna har många goda krafter sedan länge arbetat för att restaurera laxens och öringens lekområden. Fiskevårdsområden har bildats, fisket reglerats och miltals av älvsträckor restaurerats. Men vad hjälper det om betydande älvsträckor är tomma på lekfisk. Når vi det självklara målet att inte strypa utan istället optimera den naturgivna produktionspotentialen av lax och öring i älvarna kan vi alla, såväl på kusten som i älvarna se fram mot ett givande fiske i framtiden. Fiskeriverket har genom dagens beslut verkligen visat att man arbetar för en klok fiskeförvaltning som inspirerar oss alla som lever och arbetar utmed älvarna att öka engagemanget för fiskevården och bygden i älvdalarna. Men för en optimering av lax- och öringbestånden och ett klokt nyttjande av dessa för största möjliga samhällsnytta kommer att krävas såväl omfattande fiskevårdsprojekt som nya översyner av fisket . Kontaktperson: Håkan Carlstrand E-post: hakan.carlstrand@sportfiskarna.se

Ämnen

  • Miljö, energi

Sportfiskarna slår vakt om allas tillgång till ett bra fiske och arbetar för friska fiskbestånd i friska vatten. Sportfiske är en av Sveriges viktigaste fritidsaktiviteter med två miljoner utövare som varje år lägger mer än fem miljarder kronor på sitt fiske.

Kontakter

Andreas Ollinen

Presskontakt Kommunikationschef 070-999 41 19