Pressmeddelande -

Nya metoder tas fram för att utveckla språk och kommunikation inom vård och omsorg.

Majoriteten av vård- och omsorgspersonalen i Stockholmsregionen har inte svenska som modersmål.  Nu pågår studier för att minska de språkliga barriärer som finns på arbetsplatser inom vård och omsorg, exempelvis äldreboenden, där en stor del av personalen kommer från olika länder och talar bristfällig svenska. Det sker genom att testa och utveckla modeller och metoder som stärker utvecklingen av språket på arbetsplatsen och språkkunskaperna hos vård och omsorgspersonal.

-Bakgrunden till hela projektet som delstudierna ingår i, är den verklighet som finns just nu. Det har länge rapporterats om den här problematiken. Man har sopat problemen under mattan, men med tiden har det blivit påtagligt att språknivån hos omsorgs- och vårdpersonal inte uppfyller de krav som ställs i vården och äldreomsorgen. Kraven har hårdnat, säger Elisabet Hermansson, projektledare i SpråkSam med ansvar för metodutvecklingsprojektet.

Studien heter ” Metodutveckling med forskarstöd” och genomförs i form av två delstudier av forskare som vill pröva och utveckla modeller och metoder som stärker utveckling av språk och kommunikation. Delstudierna ingår i ett större projekt, SpråkSam.

Den ena delstudien heter: ”Hantering av kommunikativa dilemman” och utförs av två forskare vid Södertörns högskola, institutionen för kommunikation, medier och it. Forskarna träffar en grupp anställda i äldreomsorgen ett antal gånger och genomför olika sorters övningar, bland annat skrivövningar, rollspel och textläsning som anknyter till personalens arbetsuppgifter. Övningarna går ut på att få personalen att diskutera och gemensamt reflektera över problematiska situationer på arbetet och hur de kommunicerar för att lösa dem. En av forskarnas bärande tankar är att kommunikationen blir bättre mellan medarbetarna när de får möjlighet att problematisera och reflektera kring sin yrkesroll och sina arbetsuppgifter.

Den andra delstudien, leds av en forskare vid Stockholms universitet, institutionen för Nordiska språk, i samarbete med en utbildad grupphandledare. Studien heter: ”Aktionsforskningsgrupper som metod och arbetsform” och går i huvudsak ut på att forskarna tillsammans med de anställda ska identifiera sådana aktiviteter och situationer som bidrar till att utveckla språket på arbetsplatsen. Aktiviteterna ska förstås som stöttande och språkutvecklande. Det sker genom grupphandledning av arbetsgrupper och fältstudier på arbetsplatsen, och i form av intervjuer, samtal och deltagande observation. Forskarna vill på så sätt utveckla och förbättra de ”metoder” som personalen mer eller mindre omedvetet redan använder sig av när det gäller att främja språkutvecklingen på sin arbetsplats. Forskarna undersöker också hur SFI-utbildning (kurs i Svenska för invandrare) och vårdutbildning integreras på arbetsplatsen.

Metodutvecklingsprojektet beräknas vara klart 2011, men delresultat kommer att återföras till SpråkSam under projekttiden, och även presenteras på olika spridningskonferenser under sommaren och hösten 2010. Resultaten kommer bland annat att spridas till nätverk av chefer och lärare inom vård och omsorg.

I projektet SpråkSam ingår även:
- Utbildning på arbetsplatsen, där personal med annat modersmål än svenska ges utbildning i svenska språket och vård- och omvårdnadskunskap. Finns på 24 utvalda arbetsplatser i Stockholmsområdet och omfattar 300 personer.  
-Stöd till arbetsplatserna i form av chefcoachning, handledning av arbetsgrupper och föreläsningar på arbetsplatserna.
-Utbildning av språkombud, personer som fungerar som stöd och resurs för de språkutvecklande insatserna på arbetsplatsen.

SpråkSam startade 2009 och är ett tvåårigt projekt. Det drivs av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och betalas av Europeiska Socialfonden (ESF).

Ämnen

 • Universitet, högskola

Kategorier

 • vård och omsorg
 • vuxenutbildning
 • universitet
 • svenska som andraspråk
 • språkutveckling
 • språkundervisning
 • språkstudier
 • språksam
 • språk minoriteter utrikesfödda diskrminiering
 • språk
 • skola
 • kompetensutveckling
 • kompetensförsörjning
 • forskning

Regioner

 • Stockholm

SpråkSam är ett ESF-projekt som startade den 15 april 2009 och ska pågå fram till 2011. Idén bakom projektet är att:
- Stärka språkutvecklingen i omsorgen
- Skapa språkstödjande miljöer på arbetsplatsen för att stötta dem som har bristfälliga kunskaper i svenska.
- Utveckla nya pedagogiska metoder i samverkan mellan arbetsplats, komvux och sfi (svenska för invandrare).

Kontakter

Katrin Andersson

Presskontakt Informatör information 08-690 68 91

Kerstin Sjösvärd

Presskontakt Huvudprojektledare information 073 688 32 71