Pressmeddelande -

Delårsrapport januari - september 2004

Utvecklingen i sammandrag · Nettoomsättning 42,4 Mkr (43,1) · Rörelseresultat 4,2 Mkr (3,9) · Rörelsemarginal 9,9% (9,0) · Resultat efter skatt 1,9 Mkr (1,6) · Soliditet 55% (40) 2004 - Första nio månaderna Under perioden uppgick företagets resultat före skatt till 1,0 Mkr (1,8) och efter skatt 1,9 Mkr (1,6). Resultatet har som tidigare meddelats belastats med haveri-och uppgraderingskostnader om ca 4,2 mkr avseende fartyget Northica. Under tredje kvartalet har planerade underhålls-arbeten utförts på fartyget Skagica som inneburit att fartyget varit "off hire" under ca en vecka. Tidigare lämnad prognos, för helåret 2004, om en vinst före skatt på 4 mkr kvarstår. Omsättning SRAB:s omsättning minskade med ca 1,5% till 42,4 Mkr (43,1). Drygt 40% av SRABs intäkter löper i USD varför en fallande USD kurs har haft en negativ påverkan på såväl omsättning som resultat. Resultat Rörelseresultatet var 4,2 Mkr (3,9). Rörelsemarginalen för perioden uppgick till 9,9 % (9,0). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1,0 Mkr (1,8). Koncernens resultat efter skatt uppgick till 1,9 Mkr (1,6). Kassaflöde och soliditet Periodens kassaflöde uppgick till 14,3 Mkr (-5,4). Nettoskulden uppgick till 31,2 Mkr (57,2). Soliditeten uppgick till 55% (40). Marknad & Befraktning Bolagets samtliga fartyg är uthyrda på timecharter kontrakt. Under tredje kvartalet förlängdes M/T Arcticas timecharter med Ivar Lundh & Co AB. Avtalet löper nu fram till halvårsskiftet 2006. Konvertibla skuldebrev Under perioden har inga konvertibler konverterats till aktier. Utestående konvertibla lån uppgår till 6,5 Mkr (6,5). Konvertibellånet skall lösas enligt ursprungliga villkoren vid årsskiftet. För detta ändamål har SRAB försäkrat sig om en extern finansiering till betydligt lägre ränta än vad som utgått för konvertibellånet. Investeringar/desinvesteringar Investeringar under perioden 0,0 (0,1). Moderbolaget Nettoomsättningen i moderbolaget under perioden blev 0,4 Mkr (26,5). All fakturering avsåg intressebolag. Resultat efter finansiella poster uppgick till -0,7 Mkr (-10,8). Likvida medel per 30 september 2004 uppgick till 14,2 Mkr (2,7). Periodens investeringar utgjorde 0,0 Mkr (0,1). Intressebolag Resultatandel för intressebolagen uppgick till 0,5 Mkr (-1,1). Före orealiserade kursförluster blev resultatandelen 0,8 mkr. Emission Bolaget har genomfört en nyemission till ett belopp om 23,4 Mkr, enligt mandat från ordinarie bolagsstämma den 27 april 2004. Totala antalet aktier uppgår efter emissionen till 23 423 420 st varav 4 687 300 av serie A och 18 736 120 av serie B. Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké 2004 lämnas 17 februari 2005. Denna delårsrapport har upprättats enligt Redovisningsrådets rekommendation RR20 Delårsrapportering. Redovisningsprinciperna är oförändrade sedan årsredovisningen för 2003. Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av företagets revisor. Stockholm den 4 november 2004 Styrelsen Summor inom parantes avser föregående år. Resultatsiffror jämförs mot perioden januari - september 2003 medan balansräkningen jämförs mot årssaldon för 2003-12-31. SRAB Shipping är ett rederi som har till målsättning att bedriva industriell sjöfart i Östersjö- och Nordsjöområdet. Affärsidén är att för regionens basindustrier tillhandahålla rationella, kostnadseffektiva och pålitliga transporter, ofta med anknytning till skogsindustrin. Bolaget bedriver även handel med fartyg.

Ämnen

  • Ekonomi, finans