Pressmeddelande -

SRAB Shipping beställer kemtanker nummer tre - utnyttjar option för leverans under hösten 2007

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2007-07/bbb-2007-07.htm#Srab SRAB Shipping utökar flottan. Den första kemikalietankern som beställts från Turkiet levererades under december 2006. Den andra har blivit något försenad, men levereras under sommaren. Därtill utnyttjas en option på en tredje tanker, vilken levereras hösten 2007. Nybyggnadsprogram inlett, fler tankers beställda SRAB Shipping har varit för små. Därför har man beslutat sig för att expandera och förnya flottan. M/T Pakri Victory på 7.000 dödviktston blev den första kemtankern som levererades i nybyggnadsprogrammet. Fartyget transporterar nu kemikalieprodukter från Finland och Estland till kontinenten. Totalt har nu tre kemikalietankers till fastpris beställts vid ett turkiskt varv. Detta efter att även en option på en tredje tanker kommit att utnyttjas, i tillägg till de två tankers som beställs sedan tidigare. Sedan tidigare har SRAB Shipping två tankers, M/T Arctica och M/T Skagica, och därtill fem delägda torrlastfartyg. M/T Skagica går på en svag spotmarknad och har förlorat en del pengar. För de övriga båtarna är intjäningen tillfredsställande, eftersom de går på kontrakt. Förbättrat resultat under 2006 Bolaget har kommit med sin bokslutskommuniké för 2006. Resultatet visar sig klart förbättrat jämfört med föregående år: • Omsättning: 55,4 Mkr (56,3) • Resultat efter finansnetto: 4,8 Mkr (-6,8) • Vinst per aktie: 0,09 kr (-0,28) För fjärde kvartalet isolerat blev siffrorna enligt följande: • Omsättning: 13,4 Mkr (16,0) • Resultat efter finansnetto: 6,0 Mkr (0,6) • Vinst per aktie: 0,14 kr (0,02) Till stor del förklaras resultatförbättringen av vidareförsäljning av kemikalietankern M/T Pakri Victory till det egna dotterbolaget SRAB Kemtank 1 AB. Eftersom försäljningen gjorts till marknadsvärde och priserna på fartyg stigit sedan beställningen gjordes uppstår en realisationsvinst som höjer resultatet. - På koncernnivå blir resultateffekten 90 procent av den reavinst på 9,3 miljoner kronor som gjort i moderbolaget, eftersom vi själva äger 10 procent av SRAB Kemtank 1, berättar Rolf Hollmén, vd i SRAB Shipping. Men vi har också haft kostnader på mellan 3 och 3,5 miljoner kronor som skall dras ifrån. beQuoted konstaterar att nettoeffekten av överlåtelsen därmed blir cirka 5 miljoner kronor. Utan denna affär skulle SRAB Shipping således ha gjort ungefär ett nollresultat för 2006. Preferensaktieägare kan få ta del av övervärde I beQuoted nyhetsbrev nr 29 2006 förklarades den finansieringslösning som Stockholm Corporate Finance sytt ihop för M/T Pakri Victory. Lösningen innebar i korta drag finansiering med femåriga preferensaktier, med en garanterad lägsta avkastning om 10,4 procent. Dessutom får preferensaktierna 35 procent av överskjutande värde för båtarna, eller skillnaden mellan marknadsvärdet och bokfört värde (inköpspris minus avkastningar). Eftersom andrahandspriserna brukar stå sig väl jämfört med inköpspris, kan det bli några kronor extra. Denna redovisning kan också fungera för att se hur SRAB Shippings stamaktie kan utvecklas. Utgångspunkten är då att liknande finansieringsupplägg som för M/T Pakri Victory kommer att användas. Beslut väntas i april. Substansvärdet kan klättra mot 5 kr på lång sikt I nuläget har SRAB Shipping ett eget kapital på 3,18 kronor per aktie, medan börskursen ligger på 2,45 kronor. Tre kemikalietankers à la M/T Pakri Victory gräver ett hål på totalt 51 miljoner euro i bolagets portmonnä. På fem år hinner 20 procent skrivas av. Om vi antar att tillräckliga resultat kan genereras för att täcka dessa avskrivningar, så innebär avskrivningarna inte att eget kapital kommer att dräneras. Istället kommer ett möjligt övervärde, så som det beskrivits ovan, på några års sikt att ge ett klart stöd åt aktiekursen. Om marknadsvärdet håller sig någonstans kring inköpsvärdet blir övervärdet lika mycket som avskrivningarna, eller 10,2 miljoner euro. Av detta skall preferensaktieägarna ha 35 procent. Till ägarna av stamaktierna återstår då 6,63 miljoner euro, eller 60,8 miljoner kronor. Räknar vi bort 28 procent skatt och delar med antalet aktier i bolaget (24,6 miljoner) ger det ett möjligt substanstillskott på 1,78 kronor per aktie på fem års sikt. Därmed skulle substansvärdet hamna uppemot 5 kronor per aktie. Med tanke på den hävstång som finansieringsupplägget har, innebär en sådan möjlig utveckling helt klart ett stöd till dagens aktiekurs. Om inte börsen eller tankermarknaden utvecklas alltför svagt känns det som om aktiekursen borde kunna kravla sig upp åtminstone i nivå med eget kapital under 2007, det vill säga upp över 3 kronor. Det innebär i så fall en kursuppgång på runt 30 procent. Och det kan redan nu gå an att sikta högre än så. CHRISTER JÖNSSON christer.jonsson@beQuoted.com

Ämnen

  • Transport