Pressmeddelande -

Rapport för första kvartalet 2010

Kvartalet
• Försäljningen ökade med 10 % och uppgick till 8 865 (8 035) Mkr
• Rörelseresultatet uppgick till 168 (-134) Mkr
• Resultatet efter finansnetto uppgick till 83 (-215) Mkr
• Resultat per aktie uppgick till 0,44 (0,50) kronor
• Det operativa kassaflödet uppgick till 256 (924) Mkr och rörelsens kassaflöde till 447 (-376) Mkr
• Nettoskuldsättningsgraden var oförändrad från årsskiftet och uppgick till 49 %
(I rapporten avser belopp inom parentes motsvarande period föregående år.)

Koncernchefens kommentar
2010 inleddes med fortsatt ökad efterfrågan och stigande produktionsvolymer. Förbättringen beror dels på återhämtning hos våra kunder, dels på en viss lageruppbyggnad hos kunderna. Kvartalet påverkades negativt av ett planerat underhållsstopp i USA samt av de förväntade höjningarna av järnmalmspriset. Järnmalmspriset påverkade dock endast i begränsad omfattning på grund av inneliggande lager.

En ny modell för järnmalmsprissättningen håller nu på att etableras. Istället för årskontrakt sker nu en övergång till kvartalsvisa kontrakt. Årskontrakten gav stålmarknaden stabilitet. Men i tider med hög volatilitet är det lättare för alla aktörer att anpassa sig till förändringarna om kontrakten görs upp kvartalsvis.

När detta skrivs har vi ännu inte tecknat kontrakt med vår huvudleverantör LKAB. Med hänsyn till utvecklingen på världsmarknaden förväntar vi dock en betydande prishöjning på järnmalm från och med andra kvartalet.

Överenskommelser avseende nya priser på kol från andra kvartalet, innebär prishöjningar på drygt 50 procent. Dessa höjningar kommer att slå igenom under tredje kvartalet. Några överenskommelser för tredje kvartalet har ännu inte gjorts.
Marknadspriserna på skrot i USA har successivt stigit och är nu 36 procent högre än vid årsskiftet.

Vi har höjt våra priser för andra kvartalet. Dessa höjningar beräknas kunna kompensera för de förväntade höjda råvarukostnaderna under det andra kvartalet.

Förväntade kraftiga prishöjningar på råvaror levererade under andra kvartalet får fullt genomslag på råvarukostnaderna först under tredje kvartalet. Vi bedömer dock att vi kan höja våra priser ytterligare under tredje kvartalet.
Under första kvartalet hade vi ett längre, planerat produktionsstopp vid vår anläggning i Montpelier, Iowa. Detta underhållsstopp avslutades enligt planerna andra veckan i april.

Stålefterfrågan väntas vara fortsatt gynnsam under andra kvartalet. I Latinamerika, Australien och framförallt Asien är utvecklingen mycket god. Även i Europa och Nordamerika ökar stålefterfrågan, men från en låg nivå. Den starkast växande sektorn just nu är gruvsektorn där orderingången är mycket god. Det sker också en ökning inom tunga transporter, men från en låg nivå.

Det här är den första finansiella rapporten från SSAB som följer den nya organisationsstrukturen. Vid transaktioner mellan affärsområdena tillämpas marknadspriser. Rapporten har samtidigt fått en delvis ny struktur. Jag hoppas att detta ska underlätta för alla som är intresserade att följa SSABs utveckling.

Olof Faxander
VD och koncernchef

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Helena Stålnert, Informationsdirektör Tfn. 08-45 45 734
Catarina Ihre, Investor Relations Tfn. 070-607 92 63

Informationen är sådan som SSAB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 maj, 2010, kl. 08.00.

SSAB är en världsledande leverantör av höghållfasta stål. SSAB erbjuder produkter, utvecklade i nära samarbete med kunderna för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld.

SSAB har 8 700 anställda i över 45 länder och har produktionsanläggningar i Sverige och USA. SSAB är noterat på NASDAQ OMX Nordic, Stockholm.

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Kategorier

  • ssab
  • kvartalsrapport